จังหวัดปัตตานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี2,483.30160.0093.6 %5.0407.32165.3059.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี13,373.607,794.2041.7 %5.078.7344.9542.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี2,583.132,883.54-11.6 %0.0464.37124.3073.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี2,977.741,735.0041.7 %5.0559.470.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี21,449.7812,415.8042.1 %5.02,480.08367.6585.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี3,994.36811.0079.7 %5.0192.1847.5075.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี3,164.68261.0091.8 %5.0257.44166.2535.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง3,244.89469.0085.5 %5.0169.3423.7586.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์3,167.48600.0081.1 %5.0217.0646.5578.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก3,168.59311.0090.2 %5.0158.2838.0076.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง3,249.66306.0090.6 %5.0149.6885.5042.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ3,118.30215.0093.1 %5.0196.1085.5056.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ3,153.31205.0093.5 %5.0190.5398.8048.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง3,216.74312.0090.3 %5.0195.99102.6047.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น3,053.34153.0095.0 %5.0233.41184.3021.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน3,689.57179.0095.1 %5.0171.6995.0044.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ3,051.18177.0094.2 %5.0250.21115.9053.7 %5.0
ด่านศุลกากรปัตตานี2,607.383,572.00-37.0 %0.0483.3979.8083.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี5,087.061,171.0077.0 %5.0730.61268.8563.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ3,644.77573.0084.3 %5.0411.44114.0072.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี4,435.73940.0078.8 %5.01,263.06849.9732.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี2,797.941,003.0064.2 %5.0540.45413.2523.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี2,809.92847.0069.9 %5.0578.48552.904.4 %2.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี3,641.611,610.0055.8 %5.0749.61592.6520.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี3,250.201,924.0040.8 %5.0516.06332.5035.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี4,480.353,104.0330.7 %5.01,282.08782.8038.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี3,112.111,601.0048.6 %5.0673.55235.6065.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี14,112.619,851.0030.2 %5.01,377.1653.2896.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี3,506.112,018.6042.4 %5.0844.6968.6691.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี2,687.71951.0064.6 %5.047.5453.03-11.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี3,014.13580.0080.8 %5.0501.8541.8091.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี2,336.05137.0094.1 %5.0388.34194.7549.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี5,133.032,836.7944.7 %5.0730.61167.2077.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดปัตตานี6,737.63859.0087.3 %5.01,890.593,147.30-66.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี7,724.954,713.0039.0 %5.01,700.43602.3064.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี4,385.58860.0080.4 %5.0768.64502.3534.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี7,438.906,911.607.1 %3.51,605.3589.3094.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี10,520.941.00100.0 %5.0597.48569.724.6 %2.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี4,337.661,380.0068.2 %5.0882.74446.5049.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี8,084.941,060.0086.9 %5.0996.82275.5072.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี4,213.671,673.0060.3 %5.0958.80475.0450.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี2,596.451,941.0025.2 %5.0445.3791.5879.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี30,209.5211,107.0063.2 %5.0574.11322.0543.9 %5.0
เรือนจำกลางปัตตานี65,491.8446,522.0029.0 %5.0935.48552.2541.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี2,894.671,756.0039.3 %5.0578.47287.2350.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี4,254.403,572.2416.0 %5.0996.84457.7354.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี2,852.971,442.1049.5 %5.0559.45146.3073.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี11,963.815,265.0356.0 %5.01,167.98452.2061.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี3,538.052,155.0039.1 %5.0901.76176.0080.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี4,277.37547.2487.2 %5.0901.76563.5537.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี6,586.721,946.0070.5 %5.01,047.29176.6783.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 338,204.315,738.5985.0 %5.0714.94394.6644.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 162,475.888,715.9086.0 %5.0707.71617.2512.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 226,408.886,030.2377.2 %5.0853.28881.60-3.3 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี6,081.464,527.3325.6 %5.0548.32299.2545.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี66,911.4823,661.2064.6 %5.0619.53570.907.8 %3.5
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี42,754.7816,056.0162.4 %5.0573.041,183.70-106.6 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี88,082.8419,291.2078.1 %5.0594.621,706.50-187.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี55,136.6239,706.9928.0 %5.0993.661,239.20-24.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี77,192.9124,758.0067.9 %5.0696.22608.9512.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี53,747.4129,689.0044.8 %5.0575.74393.9531.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี12,342.1810,953.1711.3 %5.01,384.691,710.72-23.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 2,843.611,722.6039.4 %5.0559.47193.0465.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี2,406.98528.0078.1 %5.0331.260.9599.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี44,285.589,426.0078.7 %5.06,935.0011,600.00-67.3 %0.0
รวม 915,781 356,222 61.10 % 51,088 37,328 26.93 %