จังหวัดยะลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา3,885.40147.0096.2 %5.0482.63286.9040.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา67,438.9815,910.8876.4 %5.01,044.04535.0048.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา22,037.868,294.5062.4 %5.0403.95188.4953.3 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)55,922.869,402.9483.2 %5.0983.76557.2943.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา2,722.421,693.0037.8 %5.0501.65180.2664.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา3,046.62101.0096.7 %5.0489.3638.9592.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา22,137.3513,736.0038.0 %5.01,510.54318.0678.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน3,317.97419.0087.4 %5.0172.9294.0545.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา3,318.44420.0087.3 %5.0201.3552.2574.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง3,281.02212.0093.5 %5.0245.06142.5041.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา3,277.95457.0086.1 %5.0258.1566.5074.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต3,247.0362.0098.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง3,367.97573.0083.0 %5.0300.3450.3583.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0482.630.9599.8 %5.0
ด่านศุลกากรเบตง11,637.657,819.4032.8 %5.0998.36358.1564.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา2,871.851,900.0033.8 %5.0610.14583.304.4 %2.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0319.13195.7038.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา4,476.511,349.0069.9 %5.01,338.321,018.4023.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา3,271.471,010.0069.1 %5.0633.37133.9578.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา2,996.95323.0089.2 %5.0653.78413.9836.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา4,527.141,754.0061.3 %5.01,023.5585.5091.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา6,621.516,244.005.7 %2.51,531.96290.1681.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา4,582.092,621.0042.8 %5.01,281.31789.4538.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา2,777.051,466.5047.2 %5.0653.78137.8078.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา13,709.1710,949.4220.1 %5.01,376.39490.7164.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา3,693.141,723.0053.3 %5.0996.0771.1992.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.050.39105.60-109.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา2,421.55459.0081.0 %5.0463.6246.6389.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา2,224.68264.0088.1 %5.0330.51268.5618.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา3,294.112,567.0022.1 %5.0862.95381.6555.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดยะลา4,449.004,845.00-8.9 %0.01,224.26405.2966.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา10,813.513,941.4363.6 %5.02,555.38509.3380.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา3,433.171,366.0060.2 %5.0881.97108.8187.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา10,043.517,918.6421.2 %5.01,189.13143.0588.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา10,764.24972.0091.0 %5.0729.84405.9544.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา6,053.302,940.6651.4 %5.0900.99289.2767.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา4,934.711,605.0067.5 %5.0767.92189.2775.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา5,223.622,042.4060.9 %5.0977.05412.3057.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา2,867.042,347.2018.1 %5.0520.6742.7291.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา9,123.922,387.0073.8 %5.0658.47435.8933.8 %5.0
รจก.ยะลา 25,464.7146,851.66-84.0 %0.0694.19200.5071.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา4,231.004,507.24-6.5 %0.0615.75150.0075.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา3,190.612,549.0020.1 %5.0824.9297.4888.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา2,593.561,564.0039.7 %5.0459.23171.0062.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา3,658.485,005.85-36.8 %0.0977.05388.1560.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา3,957.08750.0081.0 %5.01,154.96422.7563.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา5,469.911,241.0077.3 %5.01,072.13355.1066.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา17,217.673,762.5878.1 %5.0435.7816.6396.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 168,131.1212,404.7781.8 %5.0990.70466.7552.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 221,939.968,235.0462.5 %5.01,123.09218.3580.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต318,243.314,716.9074.1 %5.01,651.06386.6576.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 29,337.354,071.4356.4 %5.0434.09496.85-14.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคยะลา59,748.4363,250.00-5.9 %0.01,270.96990.3822.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา26,254.1729,893.00-13.9 %0.0648.50200.4569.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา19,165.0314,887.0022.3 %5.0613.47403.7534.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพรามัน22,599.8514,028.0037.9 %5.0649.55724.85-11.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเบตง31,275.2118,809.0039.9 %5.0957.95381.9060.1 %5.0
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา18,514.699,734.0647.4 %5.01,815.711,781.811.9 %0.5
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา33,364.8134,403.03-3.1 %0.0950.96719.2824.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 3,114.982,521.0019.1 %5.0615.75335.8645.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา2,527.59161.0093.6 %5.0463.62277.1240.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา80,231.2715,541.0080.6 %5.021,480.787,592.2364.7 %5.0
รวม 814,044 421,130 48.27 % 70,506 27,602 60.85 %