จังหวัดนราธิวาส
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส2,425.331,285.0047.0 %5.0462.22344.8525.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส11,195.1420,051.33-79.1 %0.066.19190.66-188.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส15,261.228,335.5145.4 %5.098.13500.00-409.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส3,295.924,158.03-26.2 %0.0500.27185.2563.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส2,742.402,108.0023.1 %5.0369.4424.8793.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส9,788.838,718.0010.9 %5.02,687.10541.5079.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน3,158.5421.0099.3 %5.0433.7535.0291.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก4,193.93645.0084.6 %5.0406.6355.3386.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี2,530.78184.0092.7 %5.0252.0072.2971.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ938.0913.0098.6 %5.0222.4960.8072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง3,722.82199.0094.7 %5.0187.7094.3549.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ3,581.42451.0087.4 %5.0224.6797.1356.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ3,355.6563.0098.1 %5.0181.4195.2547.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ3,529.3513.0099.6 %5.0160.3869.8256.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ3,981.84256.0093.6 %5.0201.220.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ3,389.31272.0092.0 %5.0286.0494.8066.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร3,644.08260.0092.9 %5.0313.1694.3369.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง3,144.30259.0091.8 %5.0362.760.9599.7 %5.0
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก9,316.4123,083.25-147.8 %0.01,063.64394.0463.0 %5.0
ด่านศุลกากรตากใบ11,962.0514,977.80-25.2 %0.0720.081,159.45-61.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส2,787.275,076.00-82.1 %0.0652.38483.5525.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส2,457.871.00100.0 %5.0371.25135.6663.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ2,227.96394.0082.3 %5.0402.7457.1985.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก2,542.01554.0078.2 %5.0500.83337.2532.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส2,600.92632.8075.7 %5.0519.22175.3066.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,157.12622.0080.3 %5.0728.45292.9559.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส6,154.59879.8085.7 %5.0705.17662.856.0 %3.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส3,502.362,070.0040.9 %5.01,051.72902.9714.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส1,795.971,915.40-6.6 %0.0448.53322.5028.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส4,146.091,682.0059.4 %5.01,146.812,545.72-122.0 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส3,344.151,383.6058.6 %5.0766.48331.5556.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส9,181.209,877.23-7.6 %0.01,298.93546.1558.0 %5.0
ท่าอากาศยานนราธิวาส88,647.78105,167.64-18.6 %0.0644.29395.6038.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส3,303.282,072.0037.3 %5.0747.46586.8921.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส10,994.674,116.0062.6 %5.071.9271.500.6 %0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส3,047.30819.0073.1 %5.0728.4526.1196.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส2,454.32834.0066.0 %5.0519.27135.2174.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส22,351.152,259.4089.9 %5.09,019.42191.4797.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส16,439.6917,133.00-4.2 %0.03,504.783,237.197.6 %3.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส4,797.964,599.004.1 %2.01,508.102,212.51-46.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส6,453.691,279.0080.2 %5.0804.52333.6658.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส5,872.367,566.00-28.8 %0.01,241.88164.9486.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาส7,558.09997.0086.8 %5.0747.46280.2562.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส3,745.433,557.005.0 %2.5975.66690.6529.2 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส3,886.911,846.0052.5 %5.0880.58182.5279.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส4,479.502,309.0048.5 %5.01,336.96405.0369.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส2,524.222,198.0012.9 %5.0538.2962.2588.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส10,948.805,700.0047.9 %5.0494.13433.3312.3 %5.0
รจจ.นราธิวาส 45,661.4529,006.2636.5 %5.0782.07130.9383.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส2,661.983,645.00-36.9 %0.0595.34189.9468.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส3,956.843,770.004.7 %2.01,108.77343.9069.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส2,871.971,778.0038.1 %5.0690.42186.2073.0 %5.0
สปส.จ.นราธิวาส5,563.183,941.8029.1 %5.01,260.87484.5061.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส4,320.271,786.0058.7 %5.01,260.90329.2973.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส4,366.922,993.0931.5 %5.0899.59646.1528.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา)65,473.086,103.3390.7 %5.02,570.62504.8980.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 183,574.8410,307.6987.7 %5.01,200.49824.4331.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 222,288.278,173.0663.3 %5.01,846.571,062.1042.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 311,712.525,138.0456.1 %5.0965.67633.6534.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส1,294.632,525.00-95.0 %0.0299.79597.70-99.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส27,105.8610,170.0062.5 %5.0776.27558.0528.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก96,690.3316,319.0083.1 %5.0864.72549.2136.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส11,607.3511,969.00-3.1 %0.01,907.182,036.80-6.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 3,080.191,374.8955.4 %5.0671.40369.5545.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส2,548.87520.4379.6 %5.0462.2469.1685.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส50,508.7911,614.0077.0 %5.06,181.476,498.00-5.1 %0.0
รวม 791,847 404,027 48.98 % 65,899 36,329 44.87 %