จังหวัดบึงกาฬ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ2,259.47187.0091.7 %5.0361.93244.2932.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 5,864.6913,114.92-123.6 %0.044.52120.65-171.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ2,684.173,812.40-42.0 %0.0350.27157.2555.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ2,769.34792.0071.4 %5.0609.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ4,944.193,393.7631.4 %5.01,293.71712.9144.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ2,992.12378.0087.4 %5.0418.9726.1293.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญ2,843.55188.0093.4 %5.0251.3153.1978.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย3,137.46257.0091.8 %5.0393.05103.9173.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา2,983.93204.0093.2 %5.0551.2757.2389.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด2,852.06522.0081.7 %5.0258.0833.6487.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง2,810.86203.0092.8 %5.0338.9255.4783.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล2,850.10291.0089.8 %5.0220.7683.0762.4 %5.0
ด่านศุลกากรบึงกาฬ7,623.976,482.5815.0 %5.0849.12117.8086.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬไม่ครบ5,384.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ552.72ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ1,987.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5418.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ2,844.521,427.0049.8 %5.0856.34178.5779.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ2,518.60385.0084.7 %5.0590.12432.6926.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ2,073.17283.0086.3 %5.0457.01302.8433.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬไม่ครบ855.97ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ383.20ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ3,802.951,830.3951.9 %5.01,084.53547.4049.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)2,952.331,040.0064.8 %5.0685.20130.9980.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ4,675.954,798.10-2.6 %0.0856.34326.4861.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ3,883.38642.0083.5 %5.0666.18244.9363.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ2,305.22534.0076.8 %5.0666.1834.9494.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ2,494.21302.0087.9 %5.0514.05244.5852.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬไม่ครบ3,500.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ373.21ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ4,750.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,521.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ9,150.09180.0098.0 %5.0514.05335.5334.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ4,105.481,698.0058.6 %5.0856.34542.0736.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ4,101.48923.0077.5 %5.0837.33462.9644.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ2,110.27963.0054.4 %5.0476.0253.0088.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ9,495.442,007.0078.9 %5.0938.63580.3638.2 %5.0
รจจ.บึงกาฬ 34,002.1024,249.9528.7 %5.0775.05807.85-4.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ3,220.15713.0077.9 %5.0437.99207.3852.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ3,364.771,922.1942.9 %5.0609.13272.6555.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ4,599.47474.5089.7 %5.01,407.8177.2194.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬไม่ครบ1,877.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ527.47ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ3,482.313,906.85-12.2 %0.0932.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬไม่ครบ1,763.20ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ319.34ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ126,745.8613,218.8789.6 %5.01,635.741,243.6524.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬไม่ครบ3,787.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ17,357.86ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเซกาไม่ครบ4,951.25ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬไม่ครบ12,505.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,154.77ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ2,762.63551.0080.1 %5.0628.15425.0632.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬไม่ครบ6,938.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,191.49ประเมินไม่ได้0.0
รวม 281,306 91,875 0.00 % 20,824 9,217 0.00 %