จังหวัดสิงห์บุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี2,411.73490.0079.7 %5.0133.1164.0751.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี3,276.542,961.399.6 %4.5420.8657.0086.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี2,831.75874.0069.1 %5.0458.9394.0479.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี6,974.314,265.2538.8 %5.01,561.85437.9572.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี3,836.75718.0081.3 %5.0176.2333.2581.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี3,509.47629.0082.1 %5.0216.9395.0056.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี4,003.98340.0091.5 %5.0153.5738.0075.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน3,269.99626.0080.9 %5.0176.6347.5073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน3,396.81172.0094.9 %5.0154.9660.8060.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง3,246.73306.0090.6 %5.0145.6447.5067.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี2,877.721,373.0052.3 %5.0539.17501.697.0 %3.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี3,422.361,122.0067.2 %5.0801.18369.8653.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี2,714.03751.0072.3 %5.0458.93411.9310.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี2,447.67342.0086.0 %5.0306.80184.0540.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี3,849.761,234.1067.9 %5.0896.29865.943.4 %1.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี1,502.882,816.74-87.4 %0.0328.56306.856.6 %3.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี4,140.392,227.0046.2 %5.0858.23479.7544.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี11,254.817,713.2131.5 %5.01,257.56108.4091.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี3,032.901,575.0048.1 %5.0554.01480.7013.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี2,600.97582.0077.6 %5.0477.94100.5479.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี2,482.651.00100.0 %5.0363.85239.2234.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี3,011.751,835.0039.1 %5.0530.5779.3285.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี4,368.794,070.196.8 %3.01,086.422,100.20-93.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี5,692.533,986.0030.0 %5.01,428.7417.4398.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี2,960.181,639.0044.6 %5.0361.30158.7756.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี6,241.026,426.97-3.0 %0.01,190.6464.8294.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี10,552.41830.0092.1 %5.0386.84432.60-11.8 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี3,347.262,202.8034.2 %5.0725.15497.3931.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี1,393.481,801.00-29.2 %0.0582.5951.6491.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี1,280.831,037.9619.0 %5.0592.04368.8637.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี3,938.623,633.747.7 %3.5439.882.8599.4 %5.0
สพ.สิงห์บุรี2,902.321,562.0046.2 %5.0534.99212.5060.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 49,843.7134,360.2231.1 %5.0696.85686.251.5 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,258.47638.0071.8 %5.0268.7795.2564.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี3,155.40986.0068.8 %5.0515.97284.8244.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,704.18811.0070.0 %5.0278.00141.2349.2 %5.0
สปส.จ.สิงห์บุรี3,385.202,880.3814.9 %5.0611.05348.4443.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี3,231.191,967.8939.1 %5.0668.10168.0574.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี7,341.034,260.0042.0 %5.02,246.43327.6385.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง)32,061.323,807.1588.1 %5.02,495.15378.0084.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี8,046.595,370.0933.3 %5.0754.91426.0343.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี2,599.442,061.0020.7 %5.0210.48514.33-144.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี46,012.4823,794.1548.3 %5.0851.63625.4026.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 231,431.6011,648.0062.9 %5.0478.30458.854.1 %2.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี81,627.2429,391.0064.0 %5.0554.021,204.02-117.3 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี17,854.8619,360.00-8.4 %0.0394.431,520.11-285.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี34,358.9612,016.0065.0 %5.0358.351,133.32-216.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี10,105.618,549.9915.4 %5.01,019.64708.7930.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 2,782.821,368.0050.8 %5.0482.09364.1224.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี4,544.57395.0091.3 %5.0306.80356.09-16.1 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี35,955.806,566.8281.7 %5.02,555.584,630.35-81.2 %0.0
รวม 502,074 230,374 54.12 % 34,047 23,382 31.33 %