จังหวัดชัยนาท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท2,236.66615.0072.5 %5.0164.61125.7923.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท12,307.236,232.7049.4 %5.0123.9949.1760.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท2,584.882,010.0022.2 %5.0563.42188.5866.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท2,545.131,560.0038.7 %5.0544.4052.9390.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท9,102.087,331.0019.5 %5.02,522.04437.6082.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์3,038.69340.0088.8 %5.0206.020.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา3,538.93598.0083.1 %5.0190.8463.4366.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์2,987.29267.0091.1 %5.0172.7366.9961.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี3,989.78512.0087.2 %5.0259.220.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา3,152.06610.0080.6 %5.0318.0154.2982.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง1,079.3840.0096.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท3,646.005,210.00-42.9 %0.0811.88526.3035.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา1,954.79371.0081.0 %5.0335.64201.6939.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท3,070.181,333.0056.6 %5.0772.60340.3755.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท2,902.153,082.29-6.2 %0.0730.87285.1961.0 %5.0
สำนักชลประทานที่ 1243,033.9320,515.6652.3 %5.018,493.453,325.0082.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท2,542.911,460.0042.6 %5.0506.34453.1510.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท4,434.582,896.0034.7 %5.01,438.151,344.006.5 %3.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท27,055.749,761.3263.9 %5.01,526.88323.5778.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท5,368.163,364.8637.3 %5.01,332.74123.0690.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท1,702.733,131.00-83.9 %0.0429.38210.0551.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท4,330.202,062.0052.4 %5.01,206.25806.4533.1 %5.0
ส.ป.ก.ชัยนาทไม่ครบ2,100.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ236.33ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 73,759.591,591.9457.7 %5.01,636.261,730.50-5.8 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท3,838.571,494.0161.1 %5.0924.72651.4129.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท3,214.5890.0097.2 %5.0810.55393.0051.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท2,709.29902.0066.7 %5.0620.4768.4789.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท62,938.98595.0099.1 %5.04,554.24194.6295.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท3,081.193,091.90-0.3 %0.0658.50317.7051.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยนาท4,845.973,930.0018.9 %5.01,209.96417.6265.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท12,071.044,212.0065.1 %5.01,533.24809.2747.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท4,319.608,945.91-107.1 %0.01,152.9188.6792.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท10,146.282,596.0074.4 %5.0639.48668.80-4.6 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท3,708.692,373.2036.0 %5.0677.49255.7062.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท3,695.812,942.0020.4 %5.01,019.77504.0650.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท2,967.911,527.0048.5 %5.01,243.60392.7668.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท2,402.632,318.003.5 %1.5468.3427.0794.2 %5.0
สพ.ชัยนาท9,970.89715.0092.8 %5.0582.43210.0763.9 %5.0
รจจ.ชัยนาท 36,891.4823,332.5636.8 %5.0611.13646.62-5.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท2,391.473,675.60-53.7 %0.0430.3172.2283.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท2,680.791,992.0025.7 %5.0662.88401.5339.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท2,339.241,003.0057.1 %5.0449.32151.6366.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท5,384.731,280.0076.2 %5.0848.66296.7565.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท2,654.381,118.0057.9 %5.0601.4535.3894.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท2,697.011,597.0040.8 %5.0449.32223.9350.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท305,485.886,326.3097.9 %5.01,258.31456.4363.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท4,392.383,169.5027.8 %5.0305.88181.1640.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท66,634.2375,517.00-13.3 %0.01,294.55671.3948.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท152,716.1121,943.0085.6 %5.03,348.32950.5071.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเนินขามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท7,694.54951.0087.6 %5.01,366.54978.2728.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 3,029.83756.4775.0 %5.0578.53567.531.9 %0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท4,079.39853.0079.1 %5.0315.51237.5224.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท44,597.506,535.7885.3 %5.02,758.283,158.59-14.5 %0.0
รวม 923,943 260,677 71.79 % 65,660 24,739 62.32 %