จังหวัดสระบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี3,052.2732.4798.9 %5.0452.3858.7887.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี3,953.533,760.234.9 %2.0718.91194.5772.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี3,091.581,765.0042.9 %5.0585.530.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี23,083.2519,584.5615.2 %5.04,104.83842.0679.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี6,831.872,884.0057.8 %5.0412.850.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย4,071.48862.0078.8 %5.0362.5456.9184.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค4,567.891,776.0061.1 %5.0214.6580.6062.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท4,124.471,251.0069.7 %5.0246.2833.1286.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ4,161.24708.0083.0 %5.0267.2954.3979.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง5,018.97750.0085.1 %5.0186.3674.0860.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก3,845.57753.0080.4 %5.0316.8273.0576.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้3,905.93581.0085.1 %5.0120.3836.3569.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง3,694.02769.0079.2 %5.0158.7236.2077.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน4,055.34429.0089.4 %5.0191.7723.8087.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด4,152.31253.0093.9 %5.0194.7436.1881.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง3,660.78598.0083.7 %5.0294.6660.2079.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,868.261,056.0072.7 %5.0184.3348.1273.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี5,046.396,369.19-26.2 %0.01,081.26796.1026.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี4,053.951.00100.0 %5.0889.78373.2758.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,585.291.00100.0 %5.0566.51282.7850.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี2,901.591.00100.0 %5.0528.51328.5937.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี4,027.802,736.0032.1 %5.0832.721,555.17-86.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี2,606.073,574.08-37.1 %0.0500.53262.1447.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี5,090.622,812.0044.8 %5.01,346.131,032.0823.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)3,661.882,087.0043.0 %5.0794.67477.0740.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี10,301.9216,756.00-62.6 %0.01,365.22612.8855.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)9,828.108,620.2312.3 %5.02,746.85164.3594.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี3,468.36135.9296.1 %5.0851.73228.3773.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที 7 (สระบุรี)4,365.325,516.08-26.4 %0.01,383.8759.8595.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 29,978.495,530.2844.6 %5.03,870.811,401.2563.8 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี6,962.277,375.02-5.9 %0.02,080.91171.0091.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี3,969.7934.1099.1 %5.0445.96104.3676.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี3,176.911,668.0047.5 %5.0528.45410.4022.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี3,455.2778.1097.7 %5.0737.71104.5485.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระบุรี9,394.468,640.298.0 %4.01,207.251,563.50-29.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี9,950.624,690.0052.9 %5.01,479.25717.2551.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี3,723.93127.0096.6 %5.0590.47179.5569.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี12,434.9810,202.5518.0 %5.02,107.0055.1197.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี11,499.511,913.0083.4 %5.0604.54282.8253.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี3,639.05410.0088.7 %5.0813.69504.4538.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี4,602.681.00100.0 %5.0908.77249.1172.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี4,470.312,564.0042.6 %5.01,041.88428.6958.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี4,596.833,817.0017.0 %5.0737.6236.3595.1 %5.0
สพ.สระบุรี15,022.388,975.9940.2 %5.0615.90353.9142.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระบุรี65,878.8257,087.0013.3 %5.01,005.84489.7051.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี2,613.2156.6397.8 %5.0420.40334.8820.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี5,622.184,983.8211.4 %5.0813.69424.6547.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี3,657.552,224.0039.2 %5.0699.59449.6135.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี6,964.705,433.5422.0 %5.01,536.33529.1565.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี4,168.961,216.0070.8 %5.01,022.90201.4280.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี5,379.653,692.7031.4 %5.0699.59181.0374.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 117,529.3711,013.6337.2 %5.0932.35368.0360.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒39,452.0812,079.7969.4 %5.01,520.15392.5974.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี11,043.514,411.0460.1 %5.0348.61529.56-51.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี86,806.05101,144.00-16.5 %0.01,442.64546.2562.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก31,801.078,158.7074.3 %5.0739.73226.1869.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์42,611.8957,687.00-35.4 %0.01,047.331,390.47-32.8 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี98,112.0958,740.0040.1 %5.0731.03763.80-4.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี32,252.4925,366.0021.4 %5.0721.281,118.29-55.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี47,265.2521,937.0053.6 %5.0596.77712.50-19.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค45,591.0823,100.0049.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี16,643.5816,093.973.3 %1.51,715.231,648.703.9 %1.5
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี17,467.999,395.3046.2 %5.03,456.121,270.2063.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี22,388.2515,600.0030.3 %5.01,054.21286.9072.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 6,203.544,732.0023.7 %5.0965.85552.8842.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี2,762.431,364.0050.6 %5.0471.41282.6140.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี37,513.2611,120.0070.4 %5.03,385.253,433.22-1.4 %0.0
รวม 905,683 599,084 33.85 % 64,997 30,578 52.96 %