จังหวัดชลบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี4,085.98611.0085.0 %5.0458.80191.9458.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี13,047.254,580.1064.9 %5.068.7889.08-29.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี6,335.046,400.50-1.0 %0.0839.12128.7384.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี3,118.051,462.0053.1 %5.0388.450.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 545,061.8328,903.4935.9 %5.09,801.22454.5795.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 325,678.4729,373.60-14.4 %0.04,267.15820.8580.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,078.27410.2291.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 221,324.1910,301.6551.7 %5.03,586.24801.4177.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0289.7045.0884.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0266.36105.1960.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึง5,538.521,189.0078.5 %5.0291.1033.2588.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่7,972.32564.0092.9 %5.0352.2958.3583.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง3,708.03504.0086.4 %5.0313.0436.8288.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง5,090.091,510.0070.3 %5.0391.90106.0572.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม4,945.051,160.0076.5 %5.0315.6164.8279.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์7,064.32889.0087.4 %5.0222.95110.3050.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 14,357.761,663.0061.8 %5.0392.5843.6688.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0423.6557.0086.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ5,135.791,489.0071.0 %5.01,121.9247.5095.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 15,995.961,833.0069.4 %5.0366.880.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 26,226.601,164.6081.3 %5.0377.0347.5087.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง1,012.85120.0088.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 25,768.098,616.96-49.4 %0.02,025.741,661.5518.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 14,187.452,526.0039.7 %5.01,008.86608.7239.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 27,658.988,857.10-15.6 %0.02,170.07600.4072.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี6,077.193,573.0041.2 %5.01,314.52299.9277.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี5,941.261,761.0070.4 %5.0822.45508.7138.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ24,924.922,984.7939.4 %5.01,029.29409.1060.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี3,022.17983.0067.5 %5.0610.93316.6348.2 %5.0
สำนักชลประทานที่ 915,989.1853,718.00-236.0 %0.05,562.474,502.5019.1 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 23,934.511,519.0061.4 %5.01,457.30684.0053.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี3,426.611,534.0055.2 %5.0460.88450.102.3 %1.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี4,398.582,166.0050.8 %5.01,143.37755.6833.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 28,065.195,527.4431.5 %5.01,670.8152.1896.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี1,975.994,063.00-105.6 %0.0448.85496.07-10.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี4,451.312,809.0036.9 %5.01,143.37926.3319.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี3,510.522,770.0021.1 %5.0461.021.0099.8 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 64,923.922,896.0041.2 %5.03,675.123,036.3217.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี20,594.5625,467.00-23.7 %0.01,885.00452.2876.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 14 20,710.2211,286.4245.5 %5.03,465.323,084.6511.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)5,982.406,561.00-9.7 %0.01,602.66796.1050.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี3,843.701,701.6855.7 %5.0877.12476.3145.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)5,330.548,390.47-57.4 %0.01,572.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)7,941.8511,333.42-42.7 %0.02,808.431,614.9442.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี3,668.661,555.0057.6 %5.0820.1032.9796.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี3,384.061,594.1252.9 %5.0596.09420.5729.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี6,446.598,940.00-38.7 %0.01,274.54423.7166.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดชลบุรี5,453.5330,920.70-467.0 %0.01,312.24256.2580.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี4,615.684,459.003.4 %1.5926.29431.9553.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี3,932.331,123.0071.4 %5.0603.08142.6976.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี8,239.9422,494.67-173.0 %0.01,897.05181.9390.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี4,122.232,935.0028.8 %5.01,029.28290.7671.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี5,502.586,034.32-9.7 %0.01,318.7074.8094.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 8,071.389,568.45-18.5 %0.01,980.081,240.7237.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี4,071.957,939.00-95.0 %0.0839.12102.7387.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 86,763.1214,355.0083.5 %5.0760.45424.8244.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี17,533.059,240.0047.3 %5.0812.50280.2565.5 %5.0
รจก.ชลบุรี 245,150.13233,852.504.6 %2.02,265.692,347.16-3.6 %0.0
เรือนจำพิเศษพัทยา79,412.0693,575.00-17.8 %0.01,330.351,863.50-40.1 %0.0
ทสญ.ชลบุรี 46,979.5526,924.0042.7 %5.0731.38472.7135.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 215,339.8611,220.8026.9 %5.02,071.241,433.0130.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี2,847.68639.0077.6 %5.0496.8376.2884.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี5,922.448,326.32-40.6 %0.01,645.32305.3781.4 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี21,277.5428,718.00-35.0 %0.01,505.92437.2871.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี4,145.583,685.0011.1 %5.01,040.80573.8044.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี10,776.879,865.448.5 %4.01,789.92607.2466.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี3,474.972,504.0027.9 %5.0529.35778.69-47.1 %0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี7,005.847,584.66-8.3 %0.0729.22232.1868.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ10,976.734,420.8859.7 %5.0879.3428.5096.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 165,077.5412,691.4280.5 %5.0910.69445.0351.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 216,513.298,216.0050.2 %5.01,156.78396.2565.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 349,103.059,896.4579.8 %5.0618.66548.3311.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (จังหวัดชลบุรี และระยอง)16,911.2811,052.7234.6 %5.0933.83486.1947.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี30,806.199,713.3068.5 %5.0406.40609.90-50.1 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี2,750.635,518.27-100.6 %0.0276.07510.15-84.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี67,487.4663,940.005.3 %2.51,382.60679.0350.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ69,100.4560,787.2612.0 %5.0900.201,260.03-40.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี100,382.6873,019.0027.3 %5.0729.21831.28-14.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี24,047.1250,114.23-108.4 %0.0834.161,378.06-65.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน97,101.0336,110.9962.8 %5.0484.021,079.20-123.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา46,365.1741,383.9610.7 %5.0796.26768.173.5 %1.5
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม29,256.4520,426.8330.2 %5.0624.34721.95-15.6 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)24,403.441.00100.0 %5.0570.760.9599.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี26,922.8229,736.05-10.4 %0.01,902.083,019.45-58.7 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี9,316.432,161.0076.8 %5.03,337.462,749.2217.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี22,072.6932,691.00-48.1 %0.0542.3323.4195.7 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 64,264.231,306.0069.4 %5.01,313.93360.8372.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี22,568.2015,872.0029.7 %5.0847.7578.5290.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 6,478.715,058.9521.9 %5.01,010.26816.1419.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)7,803.6815,913.00-103.9 %0.01,761.58379.5878.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 35,628.664,776.8615.1 %5.01,449.51544.3562.4 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)5,082.344,195.6817.4 %5.01,586.98100.7393.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี3,136.681,985.0036.7 %5.0485.41122.3074.8 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 239,820.9234,909.5012.3 %5.010,259.366,925.3032.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี58,329.2623,234.0060.2 %5.08,626.976,465.2625.1 %5.0
รวม 1,794,202 1,391,947 22.42 % 138,189 70,147 49.24 %