จังหวัดระยอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง2,591.58883.0065.9 %5.0145.6074.1549.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง7,990.453,838.0052.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการเขต7 สาขาระยอง5,559.3910,954.80-97.1 %0.0129.8822.8682.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง3,241.6281.0097.5 %5.0655.50210.9067.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง4,064.422,214.0045.5 %5.0622.71124.2280.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง35,741.0130,948.0013.4 %5.03,189.871,626.4649.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0263.4058.0078.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 14,174.91831.0080.1 %5.0225.3260.7073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง4,379.631,218.0072.2 %5.0214.9237.4482.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง3,744.791,578.0057.9 %5.0347.73115.1266.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์3,728.50522.0086.0 %5.0137.8848.9464.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย4,093.23628.0084.7 %5.0242.1252.7378.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง4,071.691,266.7168.9 %5.0408.15106.7273.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา423.32402.005.0 %2.5311.9160.4980.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา3,919.45946.0075.9 %5.0158.8341.4373.9 %5.0
ด่านศุลกากรมาบตาพุด9,239.166,941.1024.9 %5.01,677.10130.5692.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 14,817.142,312.0052.0 %5.02,024.98703.0065.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 22,705.342,187.0019.2 %5.0708.14593.7516.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง3,790.412,095.5044.7 %5.0444.65301.6732.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง3,745.042,776.0025.9 %5.0887.15293.9766.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง4,242.321,230.0071.0 %5.0603.62368.7838.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง3,384.211,329.0060.7 %5.0641.72511.1020.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง5,935.223,757.2236.7 %5.01,304.92755.6842.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง4,248.0615,969.73-275.9 %0.0832.09500.9339.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง4,761.9833.0299.3 %5.01,667.84222.6686.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง27,046.341,640.0093.9 %5.010,358.90566.8594.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง3,884.081,237.0068.2 %5.0449.151.0099.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง100,275.3214,687.9185.4 %5.038,880.03619.8098.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง4,174.192,710.0035.1 %5.0907.95274.9969.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง2,786.831,002.0064.0 %5.0432.54111.4774.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง2,966.92278.0090.6 %5.0584.68335.2842.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองไม่ครบ2,746.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดระยอง57,012.3432,031.5943.8 %5.024,838.011,847.5792.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง11,285.585,120.0054.6 %5.01,322.84458.1265.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง3,613.221,993.0044.8 %5.0497.11344.5430.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง5,838.1813,669.21-134.1 %0.01,477.53181.8787.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง29,526.892,561.0091.3 %5.011,442.81232.7598.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง4,995.402,031.0059.3 %5.0907.95101.8788.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง6,689.775,118.0023.5 %5.01,193.19354.7570.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง4,557.453,476.1723.7 %5.0868.1372.2591.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง71,753.3821,106.6770.6 %5.0909.56533.3741.4 %5.0
สพ.ระยอง113,848.1612,664.0088.9 %5.0406.41254.6937.3 %5.0
รจก.ระยอง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสป.ห้วยโป่ง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง3,068.111,527.0050.2 %5.0413.50134.1667.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง5,736.30973.4983.0 %5.01,136.14521.1454.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง3,430.173,012.0012.2 %5.0755.82587.4122.3 %5.0
สปส.จ.ระยอง8,907.5413,108.00-47.2 %0.01,516.46820.0545.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง3,883.481,350.0065.2 %5.0584.681.0099.8 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง3,111.765,077.64-63.2 %0.0503.26262.9347.8 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออก3,652.984,526.35-23.9 %0.0816.79103.5887.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 126,355.5314,005.1446.9 %5.01,524.62935.2638.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 248,275.669,931.0079.4 %5.01,108.49827.3725.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองไม่ครบ4,482.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคระยอง65,344.4472,384.00-10.8 %0.01,217.322,233.50-83.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด62,713.8350,610.0019.3 %5.0563.46828.17-47.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย37,158.6641,580.15-11.9 %0.0854.08427.5549.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง28,250.6341,304.00-46.2 %0.0643.93541.5515.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแกลง29,731.2214,704.0050.5 %5.0582.76501.0014.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง6,242.5722,364.36-258.3 %0.01,549.171,501.423.1 %1.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 5,096.064,216.0017.3 %5.01,060.08613.9242.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง478.01864.60-80.9 %0.0356.48218.9038.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระยองไม่ครบ16,697.60ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ7,277.42ประเมินไม่ได้0.0
รวม 926,284 517,804 44.10 % 128,510 24,372 81.03 %