จังหวัดจันทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี2,446.661.00100.0 %5.0456.89103.3977.4 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 776,879.8432,016.0058.4 %5.0286.36363.57-27.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี8,767.326,249.0028.7 %5.057.8853.926.8 %3.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0193.5471.6263.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี2,978.201,910.0035.9 %5.0666.07112.2183.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี2,726.601,741.0036.1 %5.0570.990.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี33,928.5812,496.0063.2 %5.02,814.88993.4964.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี4,285.521,025.0076.1 %5.0280.6554.7480.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่4,003.84610.0084.8 %5.0223.730.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง3,756.37561.0085.1 %5.0286.9055.0480.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์3,738.48626.0083.3 %5.0189.4653.4371.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม3,687.18352.0090.5 %5.0157.6454.4765.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน3,726.03299.0092.0 %5.0306.6154.7082.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว4,329.11432.0090.0 %5.0369.1972.7180.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว3,502.22525.0085.0 %5.0399.2754.6086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม3,617.03642.0082.3 %5.0253.2354.4978.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ3,540.29325.0090.8 %5.0215.6850.8176.4 %5.0
ด่านศุลกากรจันทบุรี7,006.605,783.0017.5 %5.01,190.98388.5067.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี3,663.622,523.4831.1 %5.0932.29607.1634.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม2,499.71854.0065.8 %5.0480.86193.1159.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน2,498.61864.2165.4 %5.0325.63358.90-10.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี3,861.552,314.0040.1 %5.0913.28152.6783.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี3,091.751,585.0048.7 %5.0723.12206.2671.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี2,689.461,986.0026.2 %5.0551.97428.7322.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี4,092.322,878.0029.7 %5.01,122.45689.2238.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี3,764.673,803.41-1.0 %0.0989.34118.0488.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี4,794.162,803.0041.5 %5.01,324.45478.1863.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี3,600.481,970.0045.3 %5.0913.2886.0490.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี8,142.2210,420.31-28.0 %0.01,616.87676.9258.1 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี3,521.101,512.0057.1 %5.0837.211,027.00-22.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี3,065.121,050.0065.7 %5.0818.2057.6693.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี2,753.64500.0081.8 %5.0590.00378.1335.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี3,641.784,564.00-25.3 %0.0914.55374.8559.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ14,527.5123,092.00-59.0 %0.02,225.382,071.706.9 %3.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี4,620.385,390.00-16.7 %0.01,141.4776.2493.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี3,691.251,069.0071.0 %5.0723.12203.5171.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี4,502.359,490.77-110.8 %0.01,160.48183.2584.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี4,025.222,730.0032.2 %5.0647.05499.4222.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี3,842.723,631.005.5 %2.51,008.25262.8573.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี4,379.061,508.0065.6 %5.0894.26562.3637.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี4,499.002,677.0040.5 %5.01,255.56464.5363.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี2,983.092,058.0031.0 %5.0647.0545.7992.9 %5.0
สพ.จันทบุรี11,484.597,472.0034.9 %5.0407.28291.3628.5 %5.0
รจจ.จันทบุรี 59,185.9369,506.99-17.4 %0.0922.59664.3228.0 %5.0
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 19,142.2216,496.9713.8 %5.0550.00205.6862.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี2,792.833,056.64-9.4 %0.0532.96113.7678.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี5,730.963,486.0039.2 %5.01,179.50383.6767.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี3,040.561,461.0051.9 %5.0647.05423.0834.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)4,522.872,702.0040.3 %5.0875.24337.5361.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี5,417.222,577.0052.4 %5.01,084.42258.6876.1 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี3,080.322,837.007.9 %3.5628.04319.7549.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 (จังหวัดจันทบุรี และตราด)9,467.165,589.6041.0 %5.01,954.88535.1772.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 133,404.7414,081.1957.8 %5.01,270.27164.0387.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 223,318.618,615.0063.1 %5.01,516.83355.4076.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี4,094.385,007.15-22.3 %0.0361.76375.85-3.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี67,371.6985,387.00-26.7 %0.01,391.101,083.1622.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี23,107.6214,560.0037.0 %5.0715.46442.7038.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม25,783.6510,880.0057.8 %5.0674.79646.284.2 %2.0
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว18,188.2110,156.0044.2 %5.0752.57396.8347.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี45,312.3224,446.0046.0 %5.01,712.491,882.09-9.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 3,111.122,244.0027.9 %5.0723.1271.5890.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี2,788.60751.0073.1 %5.0513.94240.6553.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี134,907.3915,683.4688.4 %5.055,256.992,926.2294.7 %5.0
รวม 780,924 463,862 40.60 % 105,347 24,914 76.35 %