จังหวัดตราด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด3,029.10522.0082.8 %5.0351.7555.1884.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด18,550.0410,118.9745.5 %5.040.52138.64-242.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด4,662.637,371.00-58.1 %0.069.3283.39-20.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด2,798.261,552.0044.5 %5.0520.19108.9479.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตราด4,529.04911.0079.9 %5.0494.5471.7985.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด14,695.8012,100.0017.7 %5.01,699.18592.8765.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด3,918.251.00100.0 %5.0219.6826.4488.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่3,777.70439.0088.4 %5.0292.9171.7175.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง3,503.73437.0087.5 %5.0222.7151.4976.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ3,453.43442.0087.2 %5.0150.7237.2175.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร3,568.34331.0090.7 %5.0331.2554.1583.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง4,390.79369.0091.6 %5.0204.58109.3946.5 %5.0
ด่านศุลกากรคลองใหญ่10,251.6214,873.03-45.1 %0.01,582.96318.5079.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด4,066.233,327.2018.2 %5.01,017.15821.7519.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง2,530.86455.0082.0 %5.0358.880.9599.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด3,811.191,276.0066.5 %5.0558.22216.4961.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด5,546.401,326.0076.1 %5.0824.45258.4068.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด2,931.111,011.0065.5 %5.0577.24163.5571.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตราด3,269.68812.0075.2 %5.0691.33326.3952.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด5,042.121,385.0072.5 %5.0995.591,068.91-7.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด1,644.293,219.00-95.8 %0.0392.4036.8490.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด4,011.87960.0076.1 %5.0976.57773.2120.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด3,099.172,378.7023.2 %5.0506.33199.6160.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด14,369.9712,232.2414.9 %5.01,014.61308.8569.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด1,698.201,203.0029.2 %5.0805.43348.1756.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด3,068.63573.0081.3 %5.0634.2960.4290.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด2,739.64722.0073.6 %5.0444.13145.1767.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด3,245.363,086.384.9 %2.0691.33262.7362.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดตราด4,566.1724,785.00-442.8 %0.01,071.651,553.26-44.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด1,699.634,909.00-188.8 %0.0629.76608.003.5 %1.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด2,758.871,186.0057.0 %5.0501.17214.7457.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด3,953.304,406.65-11.5 %0.0698.3746.1693.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด3,075.651,437.0053.3 %5.0501.17833.47-66.3 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด3,486.982,895.0017.0 %5.0704.05211.8569.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด3,206.811,188.0063.0 %5.0342.29185.7145.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด3,158.961,426.0054.9 %5.0526.25241.9054.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด656.882,392.68-264.2 %0.0317.4852.2583.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด3,204.241,819.0043.2 %5.0726.83418.5042.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดตราด 537,392.0037,215.6693.1 %5.0539.30965.19-79.0 %0.0
สกข.จังหวัดตราด 4,018.124,900.00-21.9 %0.0170.48114.0033.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด2,420.89530.0078.1 %5.0368.06143.8560.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด5,366.942,989.0044.3 %5.01,147.72463.6059.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด2,976.811,020.0065.7 %5.0596.25138.2076.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด3,146.492,672.0015.1 %5.0783.78382.8951.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด3,267.041,099.0066.4 %5.0710.35179.3474.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด4,206.182,507.7940.4 %5.0380.73177.4153.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด12,171.2386.0099.3 %5.01,332.20433.9667.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตราด125,978.5634,554.0472.6 %5.0998.632,197.35-120.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด20,297.4916,419.5719.1 %5.0587.15547.136.8 %3.0
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่15,363.748,004.0047.9 %5.0556.42387.8030.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด7,935.5817,347.89-118.6 %0.01,342.211,231.298.3 %4.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 3,092.991,978.4036.0 %5.0491.25339.1631.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด2,473.601,014.4659.0 %5.0225.40248.81-10.4 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 18,153.4111,482.0036.8 %5.03,714.314,415.77-18.9 %0.0
รวม 940,232 273,698 70.89 % 36,632 23,443 36.00 %