จังหวัดฉะเชิงเทรา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา916.41386.0057.9 %5.0582.74158.0072.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา3,310.092,743.5017.1 %5.0452.24123.2872.7 %5.0
สำนักงานคลังเขต 23,570.923,315.007.2 %3.5696.840.00100.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา2,932.181,319.0055.0 %5.0582.7417.2297.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา21,547.0220,354.855.5 %2.54,481.021,403.7768.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง4,969.741,405.0071.7 %5.0335.47187.7044.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว4,224.411,031.0075.6 %5.0215.0954.5174.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม4,361.14824.0081.1 %5.0330.710.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต4,102.91546.0086.7 %5.0369.1236.7590.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า4,195.041,000.0076.2 %5.0257.9142.5083.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์4,301.441,045.0075.7 %5.0190.6564.3666.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว4,194.521,004.0076.1 %5.0265.64107.5659.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น3,777.71523.0086.2 %5.0219.7839.2482.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน472.77144.0069.5 %5.0177.580.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ563.4788.0084.4 %5.0235.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา4,422.773,125.0029.3 %5.01,153.22791.4331.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา3,781.262,296.0039.3 %5.01,020.11589.3542.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,369.272,757.0018.2 %5.0677.82394.4741.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา2,976.291,168.0060.8 %5.0601.76368.1338.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,115.613,047.0026.0 %5.0867.981,403.15-61.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 24,898.873,825.0021.9 %5.01,814.50951.3247.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา2,107.582,591.00-22.9 %0.0502.280.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,411.703,134.0029.0 %5.01,153.25975.9415.4 %5.0
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา4,589.245,508.00-20.0 %0.01,172.77333.6271.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา7,798.0810,883.84-39.6 %0.01,632.56972.4140.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา1,467.202,125.00-44.8 %0.0498.48188.1862.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา3,133.54842.0073.1 %5.0734.8750.8293.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,014.771,662.0044.9 %5.0525.70183.6065.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,743.263,754.00-0.3 %0.0810.94211.0074.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา5,560.260.00100.0 %5.01,286.341,504.90-17.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา7,342.685,871.0020.0 %5.01,077.16179.8483.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา3,315.751,381.0058.4 %5.0734.87177.4975.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา5,458.3913,733.28-151.6 %0.01,476.5051.6996.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา1,539.233,292.00-113.9 %0.0754.41232.9869.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา5,171.252,623.0049.3 %5.0906.02506.9644.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา3,216.201,103.0065.7 %5.0696.84107.6184.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา4,969.212,726.0045.1 %5.01,710.76415.6175.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา3,328.743,700.00-11.2 %0.0677.8252.9492.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา11,144.522,604.0076.6 %5.0734.87330.3055.1 %5.0
รจก.ฉะเชิงเทรา 85,133.0359,466.5930.1 %5.01,231.47718.6341.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,692.521,224.0066.9 %5.0449.6342.1890.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา7,184.035,353.4525.5 %5.01,244.08355.0771.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,974.611,154.0071.0 %5.0772.90454.1241.2 %5.0
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา9,683.8117,795.21-83.8 %0.01,723.23849.2850.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา3,261.291,949.0040.2 %5.0444.07153.0765.5 %5.0
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา3,497.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5666.35584.2512.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ)15,739.285,555.0064.7 %5.01,951.07251.4287.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 143,808.4019,813.4354.8 %5.01,010.02404.0060.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 219,836.968,046.0759.4 %5.01,654.30636.3561.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา3,723.693,855.00-3.5 %0.0306.15297.352.9 %1.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา21,364.0214,499.0032.1 %5.0673.131,314.95-95.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา17,831.2217,049.114.4 %2.0658.93424.9035.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง44,005.7933,840.0023.1 %5.0655.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม26,991.5430,692.00-13.7 %0.0747.73309.3758.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 33,945.4924,434.0028.0 %5.0863.58554.3235.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราไม่ครบ56,467.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ719.13ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา95,589.8349,472.0048.2 %5.0767.33838.30-9.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา8,827.2118,122.00-105.3 %0.01,734.591,361.0521.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 3,814.403,650.004.3 %2.0939.93711.3524.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา2,719.15750.0072.4 %5.0506.68269.2746.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา14,848.789,828.0033.8 %5.03,297.355,880.46-78.3 %0.0
รวม 632,730 446,027 29.51 % 53,560 29,622 44.69 %