จังหวัดนครนายก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก2,574.98852.0066.9 %5.0347.10154.8555.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก11,767.734,272.7863.7 %5.0803.4887.5689.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก3,431.8147.0098.6 %5.0518.20102.3280.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก13,671.7412,124.0011.3 %5.01,666.04518.4468.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา4,400.93852.0080.6 %5.0237.4595.5459.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์4,375.60920.0079.0 %5.0266.0868.9574.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี4,056.28384.0090.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0250.4858.6976.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก3,289.791,687.0048.7 %5.0613.23423.9530.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก5,064.831,027.0079.7 %5.0298.61225.6924.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก4,642.681,569.0066.2 %5.0879.55500.2343.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก3,122.961,778.0043.1 %5.0556.27217.3060.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก2,883.581,187.0058.8 %5.0461.19317.3531.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก12,405.161,914.0084.6 %5.0955.61641.9132.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก1,954.703,536.70-80.9 %0.0428.03260.8839.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก4,373.942,833.0035.2 %5.0974.63612.2537.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก3,764.901,933.9248.6 %5.0670.37361.0046.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก7,792.0211,081.01-42.2 %0.01,640.1978.7295.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก3,368.521,515.0055.0 %5.0651.35254.6760.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก3,440.44996.0071.1 %5.0594.3166.5088.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก2,793.01535.0080.8 %5.0423.16337.9920.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก3,436.731,727.0049.7 %5.0670.37251.5662.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครนายก4,905.9916,454.00-235.4 %0.01,202.822,005.45-66.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก5,308.615,022.005.4 %2.51,354.95584.4156.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก4,519.201,629.0064.0 %5.01,050.69260.4075.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก8,416.5215,020.01-78.5 %0.01,621.1779.0095.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก2,964.311,246.0058.0 %5.0499.23321.1035.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก3,427.192,332.0032.0 %5.0670.33250.1162.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก3,602.791,496.0058.5 %5.0651.3531.8095.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก6,706.971,956.0070.8 %5.0841.51371.8655.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก4,226.592,989.0029.3 %5.0337.4158.3282.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก3,227.331,313.0059.3 %5.0594.31273.0354.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดนครนายก622,776.5617,699.0097.2 %5.05,527.461,113.2379.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก2,580.781,296.0049.8 %5.0347.1061.6482.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก4,159.971,511.0063.7 %5.0556.27239.3157.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก3,913.501,270.0067.5 %5.0423.16121.1671.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก4,580.584,020.8412.2 %5.0765.41248.6967.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก4,650.821,297.0072.1 %5.0860.53530.0638.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก3,112.152,558.7017.8 %5.0518.2435.1593.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก28,571.3413,056.6854.3 %5.01,187.03821.6230.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก410.745,713.85-1,291.1 %0.0257.30213.7516.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก65,254.6683,717.00-28.3 %0.01,146.781,044.928.9 %4.0
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก46,160.2218,431.0060.1 %5.0469.07995.14-112.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก8,183.2314,551.17-77.8 %0.01,256.30951.8924.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 3,371.421,985.0041.1 %5.0594.31478.7819.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก2,624.73716.0072.7 %5.0366.11217.0440.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก36,209.339,722.6373.1 %5.02,351.886,882.70-192.6 %0.0
รวม 990,478 279,774 71.75 % 39,356 23,827 39.46 %