จังหวัดสระแก้ว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว2,493.33453.0081.8 %5.0478.09219.4554.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว9,159.445,392.0041.1 %5.062.920.9598.5 %5.0
ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เขต ๗ สาขา จังหวัดสระแก้ว 3,889.80286.6092.6 %5.021.5380.83-275.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว3,160.891,508.0052.3 %5.0725.31161.7977.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว2,855.491,259.0055.9 %5.0611.2044.9092.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว10,414.603,001.4471.2 %5.01,676.10680.2959.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว4,408.371,000.0077.3 %5.0307.1954.1882.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด3,725.40306.0091.8 %5.0305.26111.8763.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา3,663.30438.0088.0 %5.0444.93105.3376.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น3,769.59832.0077.9 %5.0276.39104.2662.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร3,754.91571.0084.8 %5.0333.2636.4189.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ5,053.131,259.0075.1 %5.0405.9340.6290.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์3,619.24273.0092.5 %5.0239.1162.4773.9 %5.0
ด่านศุลกากรอรัญประเทศไม่ครบ23,243.73ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,314.62ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว4,957.381,862.0062.4 %5.01,143.651,425.00-24.6 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว3,577.18750.0079.0 %5.0440.06173.2860.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ6,773.761,752.8074.1 %5.0699.8232.4395.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว3,919.931,477.0062.3 %5.0991.52958.563.3 %1.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,026.121,016.0066.4 %5.0687.27246.6364.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว2,783.941,652.0040.7 %5.0419.52643.88-53.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว4,233.892,480.4241.4 %5.01,105.623,436.74-210.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว1,949.98447.0077.1 %5.0490.39998.45-103.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว4,100.661,182.0071.2 %5.0953.49255.2773.2 %5.0
ส.ป.ก. สระแก้ว4,319.883,732.5813.6 %5.01,162.67431.2962.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว7,828.6611,594.34-48.1 %0.01,371.84236.2682.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว4,751.25912.0080.8 %5.0706.28632.6010.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว3,164.59603.0080.9 %5.0744.3190.8687.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว2,848.00429.0084.9 %5.0573.17415.5227.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว3,876.522,805.8127.6 %5.0915.46402.5456.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระแก้วไม่ครบ42,899.65ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว5,695.971,378.0075.8 %5.0763.33250.3167.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว4,662.478,238.58-76.7 %0.01,143.65146.0887.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว10,724.15665.0093.8 %5.0611.20439.6628.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว3,673.742,070.1043.7 %5.0782.3411,390.50-1,356.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว1,661.331,628.002.0 %1.0915.46379.0858.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว3,804.561,000.0073.7 %5.0953.49422.7555.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว3,586.882,137.1040.4 %5.0649.2336.1294.4 %5.0
สพ. สระแก้ว10,905.772,071.0081.0 %5.0763.33517.8632.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระแก้ว 49,455.0131,869.0035.6 %5.0872.421,047.56-20.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,591.72758.0070.8 %5.0516.7194.9981.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว4,368.271,689.0061.3 %5.0801.36849.92-6.1 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,791.261,147.0058.9 %5.0592.19170.7071.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว7,707.856,211.5819.4 %5.01,048.57504.1751.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว2,996.38240.0092.0 %5.0630.22230.9563.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว11,459.9114,302.46-24.8 %0.03,672.78505.7186.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว15,508.577,610.0050.9 %5.0861.48386.2655.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว12,268.953,756.7569.4 %5.0984.732.8599.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 118,536.2713,096.9029.3 %5.01,498.09929.1138.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 228,778.0314,440.1549.8 %5.01,602.241,173.7626.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว31,845.562,696.0091.5 %5.0316.8210.9796.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว55,279.0254,765.010.9 %0.51,260.971,015.1519.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว22,670.1030,678.00-35.3 %0.0874.371,040.00-18.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิควังนำเย็น93,019.07142,546.22-53.2 %0.0872.98705.9819.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว6,091.9313,054.80-114.3 %0.01,774.941,579.1111.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 3,736.992,137.0042.8 %5.0858.41405.1752.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว2,578.39762.0070.4 %5.0535.14151.7171.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว78,765.5110,414.0086.8 %5.035,643.007,346.3579.4 %5.0
รวม 617,243 420,637 31.85 % 80,092 43,815 45.29 %