จังหวัดนครราชสีมา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา2,549.81501.0080.4 %5.0791.40193.0875.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา23,372.2722,660.003.0 %1.5141.28173.35-22.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา8,454.75432.6094.9 %5.0109.4952.4352.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา7,438.435,043.0032.2 %5.01,723.18206.0088.0 %5.0
สำนักงานคลังเขต 33,000.48546.0081.8 %5.01,556.4124.9898.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา7,026.241,442.0079.5 %5.0417.52127.2469.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 914,482.425,466.9762.3 %5.03,439.01336.3090.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 213,218.4610,633.5019.6 %5.02,887.791,421.2250.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 126,641.6036,588.00-37.3 %0.06,888.281,152.8083.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 15,807.813,445.9240.7 %5.0496.7895.0080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0345.3051.3085.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,576.13147.0095.9 %5.0238.2646.3680.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย3,566.57804.0077.5 %5.0357.7364.0482.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย4,743.21732.0084.6 %5.0243.5979.2167.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย3,670.26430.0088.3 %5.0241.8150.4379.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง3,498.10354.0089.9 %5.0449.5635.6592.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง3,935.19277.0093.0 %5.0259.4365.9574.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี3,502.15615.0082.4 %5.0374.4661.7583.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช3,827.57381.0090.0 %5.0249.7873.8170.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง3,495.87349.0090.0 %5.0278.7274.5573.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ3,452.28287.0091.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง3,565.53295.0091.7 %5.0234.6417.0892.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง3,608.52395.0089.1 %5.0420.3025.8093.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก3,584.29622.0082.6 %5.0281.0384.1970.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ3,583.89325.0090.9 %5.0248.4515.0394.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว3,937.87345.0091.2 %5.0278.1552.2581.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว3,625.75591.0083.7 %5.0351.7735.4489.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง4,342.051,332.0069.3 %5.0560.870.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน3,644.41503.0086.2 %5.0316.09100.9368.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด3,670.90345.0090.6 %5.0519.260.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่3,958.08917.0076.8 %5.0450.09115.8574.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย3,893.54464.0088.1 %5.0388.36108.2072.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย3,660.27794.0078.3 %5.0403.2072.4082.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง3,503.64323.0090.8 %5.0344.4415.7695.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม3,717.85141.0096.2 %5.0314.0711.2596.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง3,377.14180.0094.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 37,691.976,434.1616.4 %5.02,604.70716.9572.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา7,509.704,091.5345.5 %5.02,731.03616.5577.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่2,517.781,707.6032.2 %5.0976.28342.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย2,466.37359.4085.4 %5.0507.80284.0544.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว2,694.362,025.0024.8 %5.0667.00323.0051.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมา3,500.991,764.6049.6 %5.01,076.64268.8575.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง2,528.47586.0076.8 %5.0390.00323.0017.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย2,562.78559.0078.2 %5.0616.21323.0047.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา3,335.063,051.008.5 %4.01,057.62452.8857.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา4,405.434,246.003.6 %1.51,533.02757.1550.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 43,192.131,500.7953.0 %5.01,552.77287.0381.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา3,138.27734.0076.6 %5.01,038.60396.9061.8 %5.0
สำนักชลประทานที่ 863,283.5953,443.0115.5 %5.025,771.608,829.1065.7 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 33,532.651,564.0055.7 %5.0915.59272.2770.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา2,873.35871.0069.7 %5.0924.51612.4733.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา13,703.9627,334.10-99.5 %0.04,765.743,256.1731.7 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์93,600.23584,287.88-524.2 %0.03,814.668,400.80-120.2 %0.0
สำนักงานปศุุสัตว์เขต 35,497.903,842.0030.1 %5.02,583.311,451.6243.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 312,480.799,332.0025.2 %5.01,735.742,002.98-15.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา2,500.896,291.00-151.6 %0.0731.07971.95-32.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา7,049.083,848.8045.4 %5.02,540.87860.1866.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)6,277.166,784.32-8.1 %0.02,179.56713.4567.3 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 54,013.19212.3294.7 %5.01,441.621,231.7514.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา19,220.8624,594.79-28.0 %0.03,244.460.90100.0 %5.0
ท่าอากาศยานนครราชสีมา 51,312.0419,348.2162.3 %5.0424.07710.86-67.6 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)18,482.4323,648.20-27.9 %0.06,945.274,438.4036.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)7,279.208,052.00-10.6 %0.02,669.561,053.5560.5 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา4,105.522,200.0046.4 %5.01,464.21228.9384.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)3,785.465,163.00-36.4 %0.01,304.83209.8183.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)7,453.627,941.30-6.5 %0.02,769.062,856.84-3.2 %0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 510,860.3210,348.004.7 %2.03,323.042,659.9520.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา8,417.631.00100.0 %5.03,530.100.95100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา3,192.31483.0084.9 %5.0105.6033.8268.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)1,696.82381.0077.5 %5.051.1254.81-7.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)1,562.87670.0057.1 %5.030.560.9596.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา3,473.07750.0078.4 %5.01,133.68170.4185.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา3,221.42571.5082.3 %5.01,057.62329.8368.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา3,865.532,714.0029.8 %5.01,228.78626.6349.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา7,828.4210,181.00-30.1 %0.01,913.343,061.73-60.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา6,061.465,312.0012.4 %5.02,084.48559.5573.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา4,818.411,562.0067.6 %5.01,247.78219.3382.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา9,691.1715,866.31-63.7 %0.02,769.06204.2592.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา7,224.073,638.0049.6 %5.03,140.781,045.0066.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา11,397.523,470.0069.6 %5.01,304.83432.2566.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา3,667.542,595.0029.2 %5.01,247.78587.4852.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา5,080.632,861.0043.7 %5.01,799.24464.1974.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา5,003.824,208.5215.9 %5.01,400.54822.5041.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา6,045.416,993.00-15.7 %0.01,628.10121.9892.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา88,527.2123,079.0073.9 %5.0882.51884.61-0.2 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา55,523.0310,770.0180.6 %5.0986.11674.1531.6 %5.0
เรือนจำกลางนครราชสีมา 67,071.0960,741.779.4 %4.51,728.77695.3059.8 %5.0
เรือนจำกลางคลองไผ่ 86,889.581.00100.0 %5.02,073.110.95100.0 %5.0
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 60,334.8092,462.88-53.2 %0.01,688.15984.0541.7 %5.0
ทสญ.นครราชสีมา59,314.6436,289.0038.8 %5.01,743.351,144.9034.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 310,295.3719,488.00-89.3 %0.02,795.031,341.5052.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา2,560.041.00100.0 %5.0791.400.9599.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา6,642.465,682.0014.5 %5.01,744.35836.0052.1 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา410,115.8151,626.1387.4 %5.020,181.16705.7196.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา3,648.55707.0080.6 %5.01,133.68462.0159.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา6,521.329,516.62-45.9 %0.02,255.64890.9660.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา3,972.032,287.8642.4 %5.01,342.86261.0680.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา6,891.364,350.0036.9 %5.02,485.511,003.1459.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา13,155.629,236.0029.8 %5.01,437.94522.5063.7 %5.0
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร4,689.182,563.4845.3 %5.0865.610.9599.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา23,669.527,560.0068.1 %5.02,277.77173.8592.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 146,679.0012,415.0073.4 %5.01,000.75657.4534.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 230,800.1310,901.7664.6 %5.0625.22611.342.2 %1.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 310,131.817,500.1026.0 %5.01,983.02466.2176.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 435,521.069,704.0072.7 %5.01,678.251,099.7934.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 527,136.4710,001.2063.1 %5.01,595.39597.6362.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 648,675.279,737.3280.0 %5.01,290.72360.6072.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 743,355.488,972.7479.3 %5.01,581.51364.0077.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (จังหวัดนครราชสีมา)43,024.3210,320.3676.0 %5.01,041.70723.2930.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา8,498.827,541.3211.3 %5.0583.87843.71-44.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา108,005.87112,449.99-4.1 %0.02,326.402,099.509.8 %4.5
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย26,965.131.00100.0 %5.01,195.631.8599.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี45,579.134,681.4189.7 %5.01,423.091,347.105.3 %2.5
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ35,392.651.00100.0 %5.01,481.660.9599.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา158,693.311,157,351.00-629.3 %0.01,440.581,437.910.2 %0.5
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา47,283.0815,800.0066.6 %5.01,020.25310.8769.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา44,859.2735,088.0021.8 %5.01,417.08260.5381.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง62,720.2614,283.0077.2 %5.01,261.09913.9027.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย41,821.4543,052.00-2.9 %0.01,454.501,111.0323.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,871.04878.5069.4 %5.01,956.17179.4790.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่78,829.821.00100.0 %5.01,355.850.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา61,838.1254,680.0011.6 %5.01,274.111,545.70-21.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง93,673.1828,380.0069.7 %5.01,285.381,241.513.4 %1.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา34,855.4536,191.00-3.8 %0.03,071.203,489.59-13.6 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา14,184.3910,244.0627.8 %5.05,812.023,202.6744.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา39,555.0425,782.0034.8 %5.01,387.51991.8328.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,305.7091.3193.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา47,541.9129,742.2637.4 %5.03,779.702,397.9736.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 3,753.832,021.0046.2 %5.01,285.81938.0927.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน6,591.444,756.0027.8 %5.02,176.73896.6858.8 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)2,780.951,123.0059.6 %5.01,461.3559.1496.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา3,384.791,609.5052.4 %5.01,169.22250.2778.6 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 349,387.6619,757.0060.0 %5.015,776.716,762.8957.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา13,595.4643,784.00-222.0 %0.05,319.0610,810.80-103.2 %0.0
รวม 2,907,844 3,052,242 -4.97 % 255,805 116,280 54.54 %