จังหวัดสมุทรปราการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ2,953.55627.0078.8 %5.0261.9893.9764.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ4,561.004,196.008.0 %4.0775.4266.1591.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ3,117.771,545.0050.4 %5.0471.1636.9192.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 323,454.5421,539.078.2 %4.03,510.66890.7474.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 138,368.3533,397.8013.0 %5.05,358.27688.7587.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 227,458.7026,154.344.8 %2.03,757.19390.8489.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี5,613.884,312.2023.2 %5.0433.1399.4877.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง5,799.241,916.0067.0 %5.0300.0261.2379.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ4,048.941,226.0069.7 %5.0396.570.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 25,024.731.00100.0 %5.0300.020.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 15,426.242,245.0058.6 %5.0425.5936.9191.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์5,184.292,146.0058.6 %5.0391.18102.8973.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 18,236.854,200.0049.0 %5.0452.1458.9087.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 24,621.922,836.0038.6 %5.0376.07192.8548.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 16,987.787,290.00-4.3 %0.01,212.78519.8457.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 25,151.356,774.00-31.5 %0.0837.63815.412.7 %1.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ4,450.463,875.0012.9 %5.0813.45313.5061.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ2,568.751,650.0035.8 %5.0281.0049.4082.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ4,376.532,094.0052.2 %5.0414.11304.9526.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ5,520.953,574.7035.3 %5.0634.76235.8762.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ1,823.732,788.00-52.9 %0.0355.221.8599.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ4,973.324,151.0016.5 %5.01,079.67607.0543.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ15,838.8418,336.00-15.8 %0.01,555.12316.8479.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ3,494.431,402.0059.9 %5.0642.30202.3568.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ4,180.331,454.0065.2 %5.0775.4240.0194.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ3,841.431,053.0072.6 %5.0338.05205.2039.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ4,676.734,868.00-4.1 %0.0756.40187.1575.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ8,725.6733,294.68-281.6 %0.01,992.441,631.7818.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ5,973.134,413.0026.1 %5.01,117.70432.9761.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ8,786.202,981.0066.1 %5.01,003.5447.5095.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ7,311.7315,744.00-115.3 %0.01,459.99122.0491.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ11,173.532,972.0073.4 %5.0471.16192.7159.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ4,910.043,887.0020.8 %5.0642.30114.5382.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ2,297.413,258.00-41.8 %0.0894.2287.1490.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ13,831.594,703.0066.0 %5.01,364.91634.2553.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ5,372.776,376.00-18.7 %0.01,307.8698.3392.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา30,493.8921,016.0031.1 %5.01,103.15537.4851.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ48,523.9014,476.0070.2 %5.0833.73383.8654.0 %5.0
รจก.สมุทรปราการ 145,230.94148,000.00-1.9 %0.02,042.381,451.2128.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ2,850.801,354.0052.5 %5.0300.020.9599.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ7,065.5110,471.00-48.2 %0.01,479.03404.7072.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ33,217.6558,000.00-74.6 %0.02,322.74422.6381.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ7,367.318,760.00-18.9 %0.01,060.66342.0067.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ68,132.0234,214.0049.8 %5.05,605.481,176.1879.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ5,580.052,100.0062.4 %5.0908.53571.3737.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ3,323.513,903.00-17.4 %0.0566.24292.5848.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 120,967.3315,295.0027.1 %5.0856.48226.6573.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 23,344.598,500.00-154.1 %0.0858.41387.5654.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ10,659.689,800.008.1 %4.0301.32240.0020.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ94,012.72101,548.00-8.0 %0.01,437.45450.3768.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ34,858.061.00100.0 %5.0648.1835,661.85-5,401.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ90,778.5334,674.0061.8 %5.0451.73802.75-77.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์29,513.421.00100.0 %5.0399.931.0099.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ37,385.4815,115.0059.6 %5.012,294.071,672.9586.4 %5.0
สถาบันราชประชาสมาสัย339,863.88300,000.0011.7 %5.06,232.381,328.7278.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 4,130.911.00100.0 %5.0832.460.9599.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ3,490.59856.0075.5 %5.0281.00195.7530.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ47,284.271.00100.0 %5.03,091.931.8599.9 %5.0
รวม 1,348,212 1,031,366 23.50 % 81,067 56,436 30.38 %