จังหวัดบุรีรัมย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์3,671.571,013.5672.4 %5.0603.38183.3369.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์16,481.078,887.2246.1 %5.080.50324.75-303.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์2,838.62886.0068.8 %5.0698.46390.8144.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์2,902.03281.3890.3 %5.0812.55191.3576.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์19,393.596,580.0066.1 %5.02,638.09681.7674.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0310.05135.0456.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง3,325.69348.0089.5 %5.0228.9517.8992.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง3,328.35546.0083.6 %5.0237.1818.1992.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง3,992.22863.0078.4 %5.0423.7454.1687.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่3,774.93513.0086.4 %5.0403.4631.8292.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย3,388.49272.0092.0 %5.0437.8840.6390.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย3,502.46628.0082.1 %5.0367.38100.9772.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด3,182.88335.0089.5 %5.0342.0535.9989.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง3,341.24381.0088.6 %5.0293.5538.3486.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ3,747.63602.0083.9 %5.0308.0875.9175.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก3,652.66409.0088.8 %5.0350.6856.4283.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ3,424.44365.0089.3 %5.0268.7751.8580.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์4,083.95266.0093.5 %5.0306.2634.1688.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์3,427.12389.0088.6 %5.0264.9314.9994.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช3,698.60240.0093.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ3,389.89194.0094.3 %5.0177.675.2697.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์3,406.26281.0091.8 %5.0295.5716.4894.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง3,449.71294.0091.5 %5.0376.9026.8992.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์3,809.06399.0089.5 %5.0308.4311.3496.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์3,419.471,978.6042.1 %5.0945.66958.55-1.4 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์2,783.561,512.6645.7 %5.0428.69153.9064.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง2,740.61567.0079.3 %5.0581.00209.0064.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง2,787.24549.0080.3 %5.0539.88237.5056.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย1,983.20518.0073.9 %5.0482.14230.8552.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์3,777.732,122.3143.8 %5.01,097.79834.1324.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์3,227.21886.0072.5 %5.0698.46390.8144.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์2,922.49399.0086.3 %5.0812.53742.658.6 %4.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์4,844.992,913.2039.9 %5.01,325.983,108.12-134.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์2,448.882,562.17-4.6 %0.0669.63317.9252.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์6,041.963,396.9843.8 %5.02,067.591,183.8342.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์4,309.793,069.0028.8 %5.01,364.0211.1799.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์11,590.9413,610.99-17.4 %0.01,972.53445.6977.4 %5.0
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์1,086,450.1072,390.7293.3 %5.08,422.96897.1589.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์3,235.021,770.2445.3 %5.0869.58123.5085.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์2,021.591,024.0049.3 %5.083.31103.23-23.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)5,111.841,024.0080.0 %5.0106.65103.233.2 %1.5
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์2,645.49675.9674.4 %5.0774.5254.5893.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์2,799.14888.0068.3 %5.0679.44451.9833.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์3,251.412,431.0025.2 %5.0926.63418.4854.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์3,059.681,563.0048.9 %5.0793.54243.2069.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์6,062.472,899.7352.2 %5.02,005.26541.8873.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์2,448.411,448.5040.8 %5.0527.31161.5069.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์11,769.438,265.2029.8 %5.01,554.18240.1384.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์10,763.421,439.8186.6 %5.0907.631,210.37-33.4 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์4,628.803,490.0024.6 %5.01,173.86312.1373.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์7,174.822,931.8959.1 %5.01,554.17712.5054.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์4,709.072,504.0046.8 %5.01,059.76527.7150.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์2,949.983,831.00-29.9 %0.0717.4736.3894.9 %5.0
สพ.บุรีรัมย์44,321.608,711.4480.3 %5.0763.29713.816.5 %3.0
รจจ.บุรีรัมย์ 16,611.5030,297.88-82.4 %0.0497.54541.41-8.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,629.851,106.1857.9 %5.0660.42353.6746.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,731.611,543.0043.5 %5.0698.46311.1655.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์7,003.927,101.65-1.4 %0.01,097.77329.5670.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์3,474.701,038.9670.1 %5.0983.701,051.32-6.9 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์2,398.277,232.51-201.6 %0.01,059.76496.9253.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 163,464.9811,768.0081.5 %5.01,100.33181.2083.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 224,014.098,340.0065.3 %5.01,404.65373.3573.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 323,269.208,466.0063.6 %5.01,609.01474.0770.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 419,930.467,391.0662.9 %5.02,647.911,027.0061.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (จังหวัดบุรีรัมย์)25,904.117,699.7870.3 %5.02,491.82723.9270.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์1,950.135,700.08-192.3 %0.0264.21181.3531.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง9,402.6427,400.00-191.4 %0.0723.95520.7228.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์19,123.1272,945.99-281.5 %0.0747.281,337.28-79.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์13,150.0078,802.67-499.3 %0.0671.084,636.58-590.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์28,804.5818,338.3436.3 %5.01,011.44719.1528.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง79,880.2027,400.0065.7 %5.0748.44520.7230.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสตึก83,410.2613,296.4984.1 %5.0948.91589.9537.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์16,958.4629,786.76-75.6 %0.02,225.65195.7091.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 3,424.261,913.0044.1 %5.0907.65561.5838.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์2,802.73545.6480.5 %5.0622.39472.3524.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์14,621.1913,500.007.7 %3.55,467.246,825.00-24.8 %0.0
รวม 1,830,453 557,961 69.52 % 75,030 40,638 45.84 %