จังหวัดสุรินทร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0251.44126.0049.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์30,805.0715,887.0148.4 %5.0102.71252.56-145.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์8,386.025,716.3031.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์3,327.983,365.49-1.1 %0.0882.03547.5037.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์2,732.89871.0068.1 %5.0727.8840.8694.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์18,118.584,397.0175.7 %5.02,211.531,094.4050.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง3,316.59464.0086.0 %5.0283.0214.4394.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์4,235.671,136.0073.2 %5.0293.7063.6578.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท4,026.51723.0082.0 %5.0307.8010.6096.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ3,376.31409.0087.9 %5.0234.6931.6486.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ3,341.46190.0094.3 %5.0246.3811.2095.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม3,341.4659.0098.2 %5.0223.0314.0693.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ3,348.33375.0088.8 %5.0195.187.1496.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม3,411.16408.0088.0 %5.0311.3251.6183.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี3,341.46538.0083.9 %5.0364.550.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี3,376.31549.0083.7 %5.0331.2582.3475.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน3,341.46439.0086.9 %5.0172.1214.7191.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ3,473.99649.0081.3 %5.0348.7850.8685.4 %5.0
ด่านศุลกากรช่องจอม7,706.797,058.608.4 %4.0922.03177.2780.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์3,730.703,867.22-3.7 %0.0918.04750.5018.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0577.18247.9557.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม3,039.58401.0086.8 %5.0602.94456.0024.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท2,958.01679.0077.0 %5.0584.72608.00-4.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์4,138.863,584.7913.4 %5.0754.48962.26-27.5 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์3,212.70910.8071.7 %5.0822.96562.9131.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์2,958.49594.0079.9 %5.0651.81560.1414.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์7,404.6310.0099.9 %5.02,302.749.0099.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์2,878.302,567.0010.8 %5.0692.59409.4540.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์5,318.582,739.7248.5 %5.01,754.741,037.0840.9 %5.0
ส.ป.ก. สุรินทร์4,427.082,908.4834.3 %5.01,355.401.9599.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์6,274.7211,215.00-78.7 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์3,281.651,163.4064.5 %5.0880.00249.0971.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.067.4553.2321.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.102.8595.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.071.8952.3027.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์3,142.73778.0075.2 %5.0819.7761.7592.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์2,499.04216.0091.4 %5.0575.75169.9870.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์3,505.972,280.9234.9 %5.0899.02374.8658.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์7,592.0813,513.13-78.0 %0.01,692.822,658.12-57.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์3,586.132,390.0033.4 %5.0570.48555.082.7 %1.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์3,589.2410.0099.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์11,111.259,031.1518.7 %5.03,713.39244.4993.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์10,547.8510.0099.9 %5.01,577.559.5099.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์4,943.441,716.2365.3 %5.0937.050.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์581.042,788.00-379.8 %0.0203.02724.60-256.9 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์5,796.115,744.000.9 %0.51,792.77599.6466.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์4,666.273,050.0034.6 %5.0644.0161.8790.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์10,261.451,799.0082.5 %5.0822.96548.5733.3 %5.0
เรือนจำกลางสุรินทร์50,322.4821,797.4356.7 %5.0976.04586.4039.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์2,641.52420.0084.1 %5.0211.66324.79-53.5 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์3,540.492,509.7129.1 %5.0880.00264.0070.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์3,346.45711.0078.8 %5.0291.76246.3315.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์4,884.114,765.182.4 %1.0766.03392.4548.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์3,528.4110.0099.7 %5.0956.079.0099.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์5,609.014,757.4115.2 %5.0937.0517.9398.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์9,316.872,432.0073.9 %5.01,373.50149.1589.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 122,828.9711,934.0047.7 %5.01,291.91331.6774.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 211,515.656,927.0439.8 %5.01,250.54423.6566.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 310,171.894,244.0058.3 %5.01,597.44563.7664.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (จังหวัดสุรินทร์)9,744.8010.0099.9 %5.01,084.001,230.73-13.5 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์6,292.673,333.6247.0 %5.0379.09442.04-16.6 %0.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์11,529.6810.0099.9 %5.0385.109.5097.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์71,578.291.00100.0 %5.01,221.481.8599.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์142,960.8835,503.0075.2 %5.01,338.381,012.7524.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์51,237.0515,720.0069.3 %5.0699.12642.098.2 %4.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม74,239.0919,411.0073.9 %5.0943.50432.2954.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท60,876.9516,281.0073.3 %5.0821.73405.8750.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ93,202.221.00100.0 %5.0854.670.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสังขะไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0907.111.9599.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์12,635.0525,808.04-104.3 %0.02,558.653,302.36-29.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 3,323.721,114.7666.5 %5.0765.91198.3874.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์2,781.34837.0069.9 %5.0632.8079.2787.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์32,164.331.00100.0 %5.09,120.411.85100.0 %5.0
รวม 934,726 295,740 68.36 % 67,002 25,635 61.74 %