จังหวัดศรีสะเกษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ482.91679.00-40.6 %0.0506.75121.3176.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ26,156.44269.8799.0 %5.0245.87133.0045.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ1,330.321,332.00-0.1 %0.01,684.61215.5587.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ3,006.361,663.0044.7 %5.0800.7460.9792.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ11,615.515,138.0055.8 %5.03,158.72878.9872.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ3,979.921,592.0060.0 %5.0268.7861.2477.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์3,624.73521.0085.6 %5.0416.2086.5179.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์3,731.99553.0085.2 %5.0323.5532.6189.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ3,791.49619.0083.7 %5.0356.9029.7291.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง3,423.13119.0096.5 %5.0215.140.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ3,488.82142.0095.9 %5.0264.520.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์3,460.59170.0095.1 %5.0176.150.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่3,488.23235.0093.3 %5.0278.2283.3270.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์3,429.33322.0090.6 %5.0152.460.9099.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง3,489.06254.0092.7 %5.0227.890.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์3,443.20145.0095.8 %5.0252.8943.4882.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย3,454.10207.0094.0 %5.0178.220.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์3,652.54279.0092.4 %5.0246.9543.4382.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล3,731.99464.0087.6 %5.0264.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน3,429.33203.0094.1 %5.0189.660.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ3,429.33231.0093.3 %5.0194.620.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน3,479.12157.0095.5 %5.0188.7810.3994.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย3,631.22639.0082.4 %5.0256.9164.7774.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ10,556.252,760.5773.8 %5.0971.86455.0553.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมือง2,439.07920.1962.3 %5.0360.64116.8567.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์2,403.51387.0083.9 %5.0520.72236.5554.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์2,548.65495.0080.6 %5.0524.96181.4565.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย2,434.12681.0072.0 %5.0389.42136.8064.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ5,446.743,133.4442.5 %5.01,276.141,439.80-12.8 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ3,003.27785.0073.9 %5.0420.99400.904.8 %2.0
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ3,115.35748.2076.0 %5.0705.66362.4148.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ15,861.643,774.0076.2 %5.03,177.742,202.0730.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ2,414.685,791.16-139.8 %0.0624.291,166.37-86.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ5,559.335,311.204.5 %2.01,637.461,247.3823.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ4,701.702,182.4053.6 %5.01,428.26172.8287.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ4,488.671,586.0064.7 %5.0971.88390.2859.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ1,636.74667.0059.2 %5.065.2768.47-4.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ1,653.61534.0067.7 %5.0857.7895.9588.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ2,799.62789.0071.8 %5.0705.66292.8758.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ3,439.392,808.8418.3 %5.0647.65482.0725.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ5,452.664,245.0322.1 %5.01,666.72606.1563.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ5,545.312,937.0047.0 %5.01,143.050.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ3,063.841,280.0058.2 %5.0952.86363.8561.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ26,000.4711,209.8056.9 %5.09,878.21245.6997.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ4,302.501,131.0073.7 %5.0857.78713.4516.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ3,144.732,376.8024.4 %5.0857.78528.4838.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ3,812.983,281.1413.9 %5.01,143.02435.8661.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ7,833.902,008.0074.4 %5.0431.56417.813.2 %1.5
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ3,171.692,721.6914.2 %5.0838.77102.1587.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ10,493.301,940.6581.5 %5.0933.85434.0053.5 %5.0
รจจ.ศรีสะเกษ 47,043.4325,927.0044.9 %5.01,033.86617.1540.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,482.51855.0065.6 %5.0572.5498.0582.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ3,137.742,305.2026.5 %5.0834.42169.7979.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,579.23658.0074.5 %5.0610.58212.9865.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ5,232.913,776.0427.8 %5.01,104.97512.9953.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ5,129.802,787.0045.7 %5.01,542.38626.8459.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ2,206.894,334.85-96.4 %0.01,219.09241.1180.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (จังหวัดศรีสะเกษ และยโสธร)94,373.6511,395.6087.9 %5.02,791.75454.5383.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 146,977.8514,784.4068.5 %5.02,264.93117.0094.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 268,962.876,173.8691.0 %5.01,080.09697.8835.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3146,115.80922.0899.4 %5.09,719.98286.1997.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 427,106.359,237.1265.9 %5.01,466.29467.8768.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ3,301.305,246.20-58.9 %0.0412.21380.007.8 %3.5
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ209,736.5384,712.0059.6 %5.02,558.992,329.509.0 %4.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ26,255.5314,179.0646.0 %5.0933.39601.3435.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์93,350.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,033.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ46,123.5519,948.0056.8 %5.0882.9952.1894.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ100,882.4433,759.0066.5 %5.0870.46327.9762.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ19,119.4225,278.01-32.2 %0.02,129.001,585.9625.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 3,022.271,825.0039.6 %5.0762.70437.4542.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ2,888.77867.0070.0 %5.0686.64273.2360.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ31,966.419,720.0069.6 %5.010,134.314,155.7859.0 %5.0
รวม 1,148,719 361,109 68.56 % 88,450 29,816 66.29 %