จังหวัดอุบลราชธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 238,590.9920,397.0047.1 %5.0231.83191.8217.3 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี2,700.25836.0069.0 %5.0700.48154.9677.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี17,800.1110,000.0043.8 %5.073.81106.69-44.5 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไท� จังหวัดอุบลราชธานี76,637.431,000.0098.7 %5.0363.9295.0073.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี300,738.1610,000.0096.7 %5.01,372.69190.0086.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี3,279.342,209.0032.6 %5.0947.6995.9189.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี29,117.1920,196.0030.6 %5.03,476.82942.4072.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน3,604.42442.0087.7 %5.0286.4167.9676.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล3,630.39505.0086.1 %5.0369.1163.6482.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่3,453.92360.0089.6 %5.0415.1563.5984.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน3,423.49680.0080.1 %5.0498.3399.8880.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น3,387.64349.0089.7 %5.0303.9062.4279.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย3,453.63410.0088.1 %5.0415.0010.0797.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม3,698.04376.0089.8 %5.0190.029.0095.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร3,335.08275.0091.8 %5.0360.151.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง3,440.46245.0092.9 %5.0208.201.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร3,366.38448.0086.7 %5.0357.5763.0982.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง3,491.42122.0096.5 %5.0211.151.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์376.93182.0051.7 %5.0148.4079.8746.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก3,650.10241.0093.4 %5.0175.188.3395.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี4,407.891,632.0063.0 %5.0272.11100.2663.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ4,201.05769.0081.7 %5.0294.6060.2779.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม3,721.98501.0086.5 %5.0384.1136.2090.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม3,294.26261.0092.1 %5.0344.82300.0013.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก3,412.86569.0083.3 %5.0449.4793.4579.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ3,356.02403.0088.0 %5.0266.6062.2276.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร4,497.19470.0089.5 %5.0354.9362.6082.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ3,421.02300.0091.2 %5.0373.5063.7482.9 %5.0
ด่านศุลกากรช่องเม็ก17,957.8230,000.00-67.1 %0.01,500.40950.0036.7 %5.0
ด่านศุลกากรเขมราฐ5,174.545,000.003.4 %1.51,165.0795.0091.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี4,818.102,779.0042.3 %5.01,461.12916.5437.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี5,175.741,411.8072.7 %5.01,651.7554.7496.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ4,281.872,000.0053.3 %5.01,314.55475.0063.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล4,028.553,000.0025.5 %5.01,303.40285.0078.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐ4,341.361,152.6073.5 %5.01,545.86190.0087.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม4,013.632,000.0050.2 %5.01,271.68475.0062.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร3,724.631,000.0073.2 %5.01,176.60475.0059.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี3,197.302,231.0430.2 %5.0895.73237.5173.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี4,328.471,908.0755.9 %5.01,404.55475.0066.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี3,523.691,939.4345.0 %5.0966.70606.3237.3 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 712,794.7725,000.00-95.4 %0.04,702.114,443.055.5 %2.5
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 44,440.821,452.5067.3 %5.01,536.49641.2558.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี3,544.151,209.0065.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี8,234.453,000.0063.6 %5.01,080.80950.0012.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 43,995.912,716.9432.0 %5.01,842.013,058.01-66.0 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี22,969.1217,525.9923.7 %5.02,367.40495.5279.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี2,142.635,454.35-154.6 %0.0560.99658.63-17.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี6,637.115,000.0024.7 %5.02,188.81475.0078.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี4,847.881,000.0079.4 %5.01,461.1295.0093.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี18,286.3814,365.6921.4 %5.02,316.8442.5098.2 %5.0
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี258,471.50239,939.007.2 %3.51,459.89950.0034.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 9 9,745.4613,559.00-39.1 %0.03,916.953,992.00-1.9 %0.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)5,087.531,000.0080.3 %5.01,764.2095.0094.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี3,569.791,000.0072.0 %5.01,061.79142.5086.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(จ.อุบลราชธานี)4,028.495,457.20-35.5 %0.01,440.931,219.3715.4 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)11,000.639,404.8814.5 %5.04,540.54536.6688.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 116,834.046,147.8210.0 %5.02,650.9720.9099.2 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง17,615.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5380.34285.0025.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี22,165.09512.0097.7 %5.0203.9336.3682.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี3,343.361,078.0067.8 %5.0985.7288.2191.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี3,227.083,000.007.0 %3.5895.73475.0047.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี3,686.013,000.0018.6 %5.01,118.8495.0091.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี20,308.4410,000.0050.8 %5.06,215.12950.0084.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี3,567.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5890.6495.0089.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี4,223.382,110.0050.0 %5.01,080.80285.0073.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี5,370.5710,817.10-101.4 %0.01,556.20303.1780.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี12,421.201,000.0091.9 %5.01,461.12475.0067.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี3,614.492,000.0044.7 %5.01,080.80475.0056.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี6,228.024,917.2821.0 %5.01,461.12655.5055.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี7,688.065,439.4529.2 %5.02,354.88676.8871.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี3,566.542,000.0043.9 %5.0890.64285.0068.0 %5.0
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี25,012.9512,350.2350.6 %5.0911.53265.6370.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี67,675.1520,494.0169.7 %5.0668.12583.3712.7 %5.0
เรือนจำกลางอุบลราชธานี 93,538.4380,639.0013.8 %5.01,979.46594.4570.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี3,137.74953.3669.6 %5.0890.64189.6478.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี3,986.802,000.0049.8 %5.01,137.85475.0058.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี20,352.8412,286.0039.6 %5.01,444.63537.1662.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี3,176.482,000.0037.0 %5.0909.66380.0058.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี6,427.184,949.0423.0 %5.01,537.19451.2570.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี3,572.804,000.00-12.0 %0.01,080.80190.0082.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี3,242.953,778.79-16.5 %0.01,249.70493.5060.5 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี9,616.7314,732.27-53.2 %0.03,362.72645.7880.8 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ9,706.075,000.0048.5 %5.03,362.72285.0091.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี19,794.785,000.0074.7 %5.0797.83285.0064.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1281,802.3415,194.0094.6 %5.03,092.09532.0082.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน� เข� 240,024.4914,679.8163.3 %5.01,369.17539.6060.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3101,332.119,688.4190.4 %5.03,186.08845.1773.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 430,733.448,203.9073.3 %5.03,075.00297.3590.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 562,059.5712,560.0079.8 %5.03,151.45297.5690.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม23,443.5730,000.00-28.0 %0.01,027.28950.007.5 %3.5
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี44,787.9310,000.0077.7 %5.01,262.111,900.00-50.5 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี139,588.8310,000.0092.8 %5.01,075.67950.0011.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี36,632.075,000.0086.4 %5.01,180.83950.0019.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี28,296.485,000.0082.3 %5.01,084.31475.0056.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ53,637.225,000.0090.7 %5.01,153.68475.0058.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล59,884.403,000.0095.0 %5.01,035.02475.0054.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ62,678.163,000.0095.2 %5.0893.65475.0046.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี19,481.813,000.0084.6 %5.02,163.64285.0086.8 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี10,757.0725,840.80-140.2 %0.04,292.271,221.0971.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี17,904.5125,000.00-39.6 %0.0835.26285.0065.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)3,185.601,540.0051.7 %5.0605.9757.0090.6 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี28,811.2230,971.00-7.5 %0.02,938.79966.9567.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 3,593.671,560.0056.6 %5.01,175.88733.4037.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 4,735.807,835.00-65.4 %0.01,461.1237.2197.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี3,161.572,000.0036.7 %5.0890.64475.0046.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี49,996.1411,830.1176.3 %5.06,640.865,771.5013.1 %5.0
รวม 2,464,295 936,792 61.99 % 147,895 55,687 62.35 %