จังหวัดยโสธร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร4,079.26615.0084.9 %5.0509.58143.8371.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร13,319.5714,010.00-5.2 %0.0189.34105.4844.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร3,072.501,414.0054.0 %5.0585.64175.4870.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร3,231.96679.0079.0 %5.0566.620.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร14,843.186,960.0053.1 %5.01,707.57534.8568.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร4,487.871,051.0076.6 %5.0365.8590.6075.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว3,936.59231.0094.1 %5.0174.2689.9148.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา4,507.34389.0091.4 %5.0360.4440.9188.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย5,005.29363.0092.7 %5.0302.5539.4387.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม3,921.29327.0091.7 %5.0262.2943.1283.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว4,644.98253.0094.6 %5.0218.5983.7361.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง4,870.90204.0095.8 %5.0290.9810.5296.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร3,003.803,557.76-18.4 %0.0680.70369.5545.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0252.56117.8053.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ2,555.59384.0085.0 %5.0479.99206.1557.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย2,370.13624.0073.7 %5.0399.73208.0548.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร3,780.441,400.0063.0 %5.0851.85803.815.6 %2.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร2,970.42630.0078.8 %5.0497.78348.9529.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร3,313.16724.0078.1 %5.0604.64562.626.9 %3.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร3,435.131,491.0056.6 %5.0813.821,463.82-79.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร2,106.663,143.32-49.2 %0.0497.99788.90-58.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร4,583.341,564.2765.9 %5.01,327.24487.8263.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร5,343.263,323.6737.8 %5.01,022.99251.2975.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร14,023.9611,232.3119.9 %5.05,016.38222.6595.6 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร4,446.801,050.0076.4 %5.0737.77368.8250.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร3,477.33539.0084.5 %5.0680.7141.7393.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร3,671.66796.0078.3 %5.0528.58609.23-15.3 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร3,502.941,987.0043.3 %5.0699.71284.6659.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดยโสธรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,308.231,538.02-17.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร2,267.131,557.0031.3 %5.01,118.07283.2174.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร5,923.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,859.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร4,455.686,767.00-51.9 %0.0982.4133.9596.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร4,225.82911.0078.4 %5.0642.69298.2753.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร3,437.671,446.0057.9 %5.0870.86243.5972.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร4,545.732,800.0038.4 %5.0748.33161.3378.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร5,020.501,945.2261.3 %5.0965.96643.3033.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร2,999.552,027.0032.4 %5.0509.5836.2992.9 %5.0
สถานพินิจฯจังหวัดยโสธร10,017.101,480.0085.2 %5.0642.67515.1919.8 %5.0
รจ.จ.ยโสธร38,386.9822,403.5041.6 %5.0777.13518.2333.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร2,609.521,202.0053.9 %5.0433.51152.0564.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร3,356.67790.0076.5 %5.0642.69514.1520.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร2,520.87665.0073.6 %5.0452.52275.5339.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร3,823.591,945.2249.1 %5.0813.82353.3956.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร3,852.561,034.0073.2 %5.0965.9457.1994.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธร12,869.602,849.1077.9 %5.03,837.32173.5795.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 145,384.009,543.1279.0 %5.01,743.84474.6472.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 211,908.8583.1899.3 %5.01,305.67583.9755.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร3,099.233,753.60-21.1 %0.0324.10362.05-11.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร35,973.9336,307.32-0.9 %0.0803.551,446.74-80.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร8,715.98720.0091.7 %5.0526.94353.3932.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา56,595.8914,880.0073.7 %5.0780.68907.25-16.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร7,260.5413,728.00-89.1 %0.01,555.431,468.815.6 %2.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 2,913.5288.4097.0 %5.0642.67744.00-15.8 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร2,636.23593.0077.5 %5.0452.51199.1756.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร36,128.3710,914.0969.8 %5.04,043.096,748.04-66.9 %0.0
รวม 447,511 199,375 55.45 % 48,516 27,580 43.15 %