จังหวัดชัยภูมิ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ3,694.67493.0086.7 %5.0611.87126.3179.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ8,624.126,712.6422.2 %5.060.62155.86-157.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ2,897.134,520.64-56.0 %0.0802.03144.5882.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ3,606.361,404.0061.1 %5.0863.1335.5195.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ13,340.985,572.1658.2 %5.03,064.92732.3676.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ4,123.881,421.0065.5 %5.0375.1367.9881.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส3,552.98372.0089.5 %5.0327.9136.4588.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์4,108.53365.0091.1 %5.0338.7350.1185.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต4,048.63157.0096.1 %5.0444.2072.2083.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว4,129.53507.0087.7 %5.0403.3563.2584.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ4,110.31419.0089.8 %5.0288.52111.7261.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า3,487.28396.0088.6 %5.0203.9843.1378.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น3,458.30270.0092.2 %5.0381.2937.1690.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์3,483.78290.0091.7 %5.0461.940.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว4,377.73514.0088.3 %5.0334.7653.8783.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร3,440.18370.0089.2 %5.0507.4361.5687.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์3,453.55265.0092.3 %5.0260.6156.4078.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง5,099.40279.0094.5 %5.0411.0268.9383.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ4,043.984,270.94-5.6 %0.0840.061,719.48-104.7 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ3,215.771.00100.0 %5.0550.36622.06-13.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส2,567.64771.0070.0 %5.0471.74285.1539.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว2,787.82793.0071.6 %5.0714.72209.0070.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ3,786.8117,108.68-351.8 %0.01,049.23371.8064.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ4,184.721,455.0065.2 %5.0859.07379.6855.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ3,177.061,391.0056.2 %5.0554.81498.7510.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ8,002.494,688.2641.4 %5.02,950.831,453.5050.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ2,198.124,717.36-114.6 %0.0625.161,300.24-108.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ4,983.454,481.0010.1 %5.01,355.32554.2959.1 %5.0
ส.ป.ก.ชัยภูมิ3,602.343,927.00-9.0 %0.0973.16609.4937.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ7,808.589,711.00-24.4 %0.01,620.220.9599.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ5,622.361,533.3672.7 %5.0954.15263.1872.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ1,578.05458.0071.0 %5.075.8376.97-1.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ3,027.06834.0072.4 %5.0878.080.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ2,541.66742.0070.8 %5.0669.09494.5426.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ11,033.352,794.0074.7 %5.0641.34336.5647.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ5,941.2124,731.00-316.3 %0.01,600.702,719.28-69.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิไม่ครบ3,344.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,187.50ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ3,412.631,363.0060.1 %5.01,030.22282.5872.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ4,021.9010,344.84-157.2 %0.01,201.3689.7892.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ3,733.831,485.8560.2 %5.0916.12621.5932.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ3,631.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,125.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ4,872.43832.0082.9 %5.01,524.63391.7374.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ3,811.022,352.8438.3 %5.0992.15465.5753.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ4,118.587,899.29-91.8 %0.0744.9810.9398.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ4,268.012,613.0038.8 %5.0935.13713.6223.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ53,967.2528,789.0446.7 %5.01,229.98791.3535.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ2,098.27668.0068.2 %5.0592.8524.7695.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ3,513.641,876.5546.6 %5.01,030.21509.5350.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ3,024.19890.1570.6 %5.0706.95342.1051.6 %5.0
สปส.จ.ชัยภูมิ5,365.174,025.1325.0 %5.01,372.50497.8163.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ3,174.513,148.810.8 %0.5744.97920.70-23.6 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ6,049.256,139.00-1.5 %0.01,315.45476.9063.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 132,976.0414,335.9956.5 %5.01,858.32165.7991.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 28,915.686,473.0027.4 %5.01,770.081,086.8038.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 331,942.702,957.1990.7 %5.01,557.66424.8872.7 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ2,421.052,034.3016.0 %5.0234.78202.2513.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ75,722.6173,994.002.3 %1.01,720.721,214.3529.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ41,286.0615,176.9963.2 %5.01,029.84540.0047.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ23,668.8812,231.6348.3 %5.0968.881.9599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ74,633.241,868.2797.5 %5.0945.301,308.79-38.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์35,358.2912,600.4064.4 %5.0996.90115.3588.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 3,095.351,584.0048.8 %5.0859.07329.8561.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบ653.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ281.95ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ43,019.1630,820.1528.4 %5.05,256.501,037.4080.3 %5.0
รวม 641,610 355,238 44.63 % 59,061 26,381 55.33 %