จังหวัดอำนาจเจริญ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ2,388.5644.0098.2 %5.0380.79145.0161.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ17,884.0014,970.3116.3 %5.072.20160.11-121.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ2,637.30815.0069.1 %5.0494.88101.5479.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ2,773.80993.0064.2 %5.0551.940.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ12,972.155,838.5655.0 %5.01,902.07461.8375.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ4,788.211.00100.0 %5.0212.80110.3048.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน3,723.65380.0089.8 %5.0258.8971.6172.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม3,577.74258.0092.8 %5.0375.1650.3386.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา3,736.04378.0089.9 %5.0250.1229.1788.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ3,607.64324.0091.0 %5.0215.9971.7266.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ5,434.621,408.6274.1 %5.0951.27816.4714.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ2,991.95577.0080.7 %5.0647.02382.1540.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ2,836.21530.0081.3 %5.0570.99446.7221.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ3,172.55783.5075.3 %5.0589.97324.6545.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ4,435.581,960.0055.8 %5.01,255.531,074.5414.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ1,849.082,400.00-29.8 %0.0440.721,235.00-180.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,242.65962.0070.3 %5.0666.03545.6918.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ3,871.711,457.1762.4 %5.0799.150.9599.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ8,012.905,986.4025.3 %5.01,749.95152.1991.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ3,146.591,087.5065.4 %5.0666.03102.6084.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ3,019.17760.0074.8 %5.0647.0236.3394.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,778.39340.0087.8 %5.0513.91433.4715.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,108.741,087.0065.0 %5.0647.02217.3866.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ4,859.762,205.3554.6 %5.01,388.641,929.98-39.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ6,831.38559.0091.8 %5.01,027.34231.2877.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ3,322.751,145.0065.5 %5.0742.10289.5661.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ14,727.739,187.1437.6 %5.01,826.010.9599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ4,295.74677.0084.2 %5.0513.91546.47-6.3 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ3,365.371,516.0055.0 %5.0799.15570.9528.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ2,800.87843.0069.9 %5.0704.07137.6980.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ3,337.28919.0072.5 %5.0856.19334.4060.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ3,737.472,369.9736.6 %5.0723.0871.4490.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ10,324.701,113.0089.2 %5.0662.59382.0042.3 %5.0
รจจ.อำนาจเจริญ 38,282.3725,883.3032.4 %5.0752.00907.19-20.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,460.84837.0066.0 %5.0380.7950.7186.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ2,742.561,554.0043.3 %5.0513.91320.2337.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,542.61383.0084.9 %5.0455.41234.5948.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ5,566.692,687.9151.7 %5.0891.67335.1162.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ3,187.06494.0084.5 %5.0570.95106.7481.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ3,449.582,408.0030.2 %5.0685.05189.2872.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ104,739.329,280.0091.1 %5.01,457.47672.4853.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ7,676.242,493.0067.5 %5.0294.94110.7562.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ120,841.2245,520.0062.3 %5.0759.972.8599.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน42,483.4511,384.0073.2 %5.0578.27999.33-72.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ11,252.7212,672.16-12.6 %0.01,449.772,572.69-77.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 6,783.88727.0089.3 %5.0589.96322.0745.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ2,711.68302.0088.9 %5.0437.87302.4330.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ15,791.337,686.4051.3 %5.04,521.171,408.5168.8 %5.0
รวม 534,104 188,187 64.77 % 38,442 20,000 47.97 %