จังหวัดหนองบัวลำภู
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู1,936.323.0099.8 %5.0271.6676.0072.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู12,551.3011,394.239.2 %4.5187.53120.7435.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู2,479.581,272.0048.7 %5.0518.87243.0053.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู2,700.351,420.0047.4 %5.0613.9538.1793.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�6,848.749,760.00-42.5 %0.01,888.02500.1073.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู4,441.861.00100.0 %5.0236.6235.6384.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือ�3,268.68335.0089.8 %5.0277.1678.5671.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง3,165.14243.0092.3 %5.0280.4877.4672.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง3,313.85254.0092.3 %5.0268.4988.5467.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวั�3,134.7093.0097.0 %5.0237.2424.2189.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา3,369.00287.0091.5 %5.0344.60122.3764.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภ�3,457.411,913.0044.7 %5.0956.24655.5031.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,609.30650.0075.1 %5.0575.92261.2554.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู2,699.95647.6076.0 %5.0613.95513.0016.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู2,996.641,361.0054.6 %5.0747.06566.4024.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู3,013.662,019.0033.0 %5.0772.61682.7711.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู3,984.221,471.0063.1 %5.01,184.43750.5036.6 %5.0
สปก. หนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู10,831.697,645.6029.4 %5.02,154.25476.0577.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู2,733.411,205.0055.9 %5.0632.97504.9220.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู1,466.28351.0076.1 %5.047.5423.1451.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู2,855.72536.0081.2 %5.0690.0147.5693.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู5,248.26349.0093.4 %5.01,561.99336.4678.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู2,881.021,617.0043.9 %5.0690.01232.0866.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู4,223.2752,559.94-1,144.5 %0.01,298.531,163.6010.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู3,134.371,237.0060.5 %5.0747.06162.1878.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู4,884.195,089.17-4.2 %0.01,204.6299.1391.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู9,321.111,081.0088.4 %5.0575.92408.5029.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู3,171.281,585.0050.0 %5.0709.03276.8461.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู3,249.871,819.0044.0 %5.0861.16387.3855.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู4,175.65930.0077.7 %5.0728.05129.0782.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู2,454.771,800.0026.7 %5.0480.8466.0386.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู27,050.201,410.0094.8 %5.0626.04271.4556.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภ�47,843.3129,107.1739.2 %5.0855.08676.9920.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,189.01681.0068.9 %5.0385.76257.5233.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู2,900.521,245.0057.1 %5.0690.01162.2076.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,394.05558.0076.7 %5.0480.84319.8633.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู3,510.932,535.0027.8 %5.0747.06429.9942.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู3,160.98975.0069.2 %5.0823.13133.0083.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู2,978.993,043.05-2.2 %0.0709.03268.8562.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 46,549.419,748.0079.1 %5.01,027.47343.2166.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 228,028.276,131.4278.1 %5.01,076.30718.0633.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู2,383.362,561.18-7.5 %0.0283.70285.00-0.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู43,190.4124,696.0042.8 %5.0998.43380.0061.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง71,639.061,065.2598.5 %5.0639.67336.3047.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู6,994.071,342.0680.8 %5.01,581.33171.0089.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 2,701.991,162.0057.0 %5.0613.95547.1410.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู2,312.17670.0071.0 %5.0423.79139.7467.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู14,844.355,827.0060.7 %5.03,925.755,566.13-41.8 %0.0
รวม 437,273 203,686 53.42 % 38,244 20,154 47.30 %