จังหวัดขอนแก่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,107.872,057.1333.8 %5.02,146.61166.6292.2 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 16,631.196,123.067.7 %3.51,280.05362.4171.7 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น3,514.62797.0077.3 %5.0576.46215.7462.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น26,130.6919,279.8026.2 %5.0166.07178.80-7.7 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ 6,149.504,960.7019.3 %5.049.0528.9641.0 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 108,574.9535,354.0067.4 %5.01,887.56608.0567.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น3,759.6414,254.00-279.1 %0.01,127.93383.7066.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น2,947.971,768.0040.0 %5.0842.69186.2677.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น17,976.9316,193.009.9 %4.55,180.511,381.9773.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 14,855.511,188.0075.5 %5.0429.8154.4987.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 25,020.851,465.0070.8 %5.0314.4792.6270.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง4,270.71366.0091.4 %5.0168.269.0094.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน4,533.71206.0095.5 %5.0167.609.0094.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ4,346.05249.0094.3 %5.0295.9876.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ4,313.20988.0077.1 %5.0490.4570.2785.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู4,236.99182.0095.7 %5.0421.259.0097.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง4,543.82772.0083.0 %5.0340.3995.0072.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์4,253.6594.0097.8 %5.0273.9276.0072.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน3,967.38357.0091.0 %5.0300.8476.0074.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่4,562.17921.0079.8 %5.0371.84123.5066.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล4,564.16847.0081.4 %5.0460.3280.1482.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย4,239.62336.0092.1 %5.0350.469.0097.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง4,294.56431.0090.0 %5.0411.299.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง4,263.87381.0091.1 %5.0330.6976.0077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี3,948.74287.0092.7 %5.0333.7585.5074.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท3,860.14229.0094.1 %5.0259.569.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง3,888.08214.0094.5 %5.0255.429.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน3,905.20360.0090.8 %5.0402.569.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด3,928.28372.0090.5 %5.0180.0676.0057.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น3,506.143,991.89-13.9 %0.01,070.88703.1334.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาน้ำพอง2,344.62458.0080.5 %5.0447.10160.7564.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่2,362.94596.0074.8 %5.0467.61143.3469.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ2,222.35380.0082.9 %5.0414.30160.0461.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล2,343.27659.0071.9 %5.0531.58161.4469.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น2,870.821.00100.0 %5.0671.540.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น4,325.473,830.0011.5 %5.01,451.20989.8631.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 63,351.187,484.53-123.3 %0.01,046.38416.9860.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น3,632.12860.0076.3 %5.01,315.34547.3258.4 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 622,530.7443,154.00-91.5 %0.09,450.294,248.4555.0 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 53,227.861,367.0057.6 %5.01,590.10764.6551.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น2,818.75586.0079.2 %5.0785.64518.7034.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น9,044.512,157.0076.2 %5.03,314.771,664.8049.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 44,559.542,879.7736.8 %5.01,527.262,389.35-56.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 519,347.6016,461.0114.9 %5.02,727.911,516.4944.4 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น24,235.7512,879.8746.9 %5.0972.54526.7945.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 4,021.833,788.185.8 %2.52,526.93632.5775.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น6,302.882,926.4453.6 %5.02,287.90642.4271.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)4,176.063,730.4510.7 %5.01,318.09304.0076.9 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 43,395.801,059.0068.8 %5.01,375.722,468.27-79.4 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานขอนแก่นไม่ครบ222,208.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,080.25ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)11,027.8810,191.007.6 %3.53,809.182,260.5040.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)15,002.8136,029.45-140.2 %0.02,444.01114.0095.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น10,544.251,497.0085.8 %5.01,108.910.9599.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ.ขอนแก่น)3,820.386,296.00-64.8 %0.01,514.57630.3758.4 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)11,540.6718,016.89-56.1 %0.04,644.87118.5097.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 411,135.699,071.2018.5 %5.04,087.822,889.0629.3 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น7,906.493,563.1054.9 %5.03,249.082,410.2325.8 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.20,130.1710,833.0046.2 %5.0323.08199.1038.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,506.55463.0069.3 %5.071.0053.1125.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น2,931.461,107.0062.2 %5.0842.6990.8689.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น2,821.90851.0069.8 %5.0785.64662.4415.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น3,952.073,806.643.7 %1.51,184.97391.2867.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น7,732.2928,337.00-266.5 %0.02,154.792,092.392.9 %1.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น5,445.947,537.00-38.4 %0.01,850.53419.6277.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น11,252.3116,591.00-47.4 %0.02,554.1878.3496.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่นไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น3,442.872,123.0038.3 %5.01,051.86323.2169.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น2,528.635,863.71-131.9 %0.01,337.10473.3464.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น5,419.442,792.2548.5 %5.01,567.24833.7746.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น3,751.994,520.00-20.5 %0.012,264.6835.8199.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น16,229.6510,836.0033.2 %5.0537.70223.7858.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น14,845.098,644.0041.8 %5.0784.84420.0046.5 %5.0
รจก.ขอนแก่น ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสบ.ขอนแก่น 42,873.474,280.0090.0 %5.0984.48319.9967.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 49,294.196,257.0032.7 %5.03,088.911,347.0356.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น2,456.9812,971.00-427.9 %0.0633.5154.0791.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น23,152.8211,075.0052.2 %5.01,668.70414.0975.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น3,073.042,047.0033.4 %5.0899.73480.8346.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น 7,368.945,463.0025.9 %5.01,508.25269.5682.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น3,773.922,208.0041.5 %5.01,203.99130.6589.1 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น4,367.852,472.0043.4 %5.01,741.84240.4086.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น3,903.154,679.88-19.9 %0.01,184.97435.8063.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น33,630.193,691.5989.0 %5.0104,739.18293.1799.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 128,825.9111,584.0059.8 %5.01,000.93640.3336.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 29,768.099,369.314.1 %2.0729.21474.9034.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 314,344.958,044.7443.9 %5.01,347.67494.9563.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 438,532.271.00100.0 %5.01,666.59696.2858.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 583,376.2712,529.0085.0 %5.01,624.681,091.9832.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (จังหวัดขอนแก่น)28,338.506,195.8878.1 %5.02,570.701,220.8452.5 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น5,995.0314,176.00-136.5 %0.0409.14593.75-45.1 %0.0
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น38,326.8314,761.4461.5 %5.0357.53878.87-145.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่47,682.2415,264.0068.0 %5.0942.20761.6419.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระนวนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น8,410.5628,542.00-239.4 %0.02,570.601,504.7941.5 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น28,751.2617,365.6439.6 %5.03,489.172,645.6324.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น36,958.9128,481.0022.9 %5.01,851.30482.7573.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 72,797.7664.0097.7 %5.01,084.89253.4676.6 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น135,652.8953,678.0060.4 %5.02,168.631,239.0742.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 3,612.861,989.0044.9 %5.0994.81458.5053.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)5,177.808,839.00-70.7 %0.02,229.51143.4593.6 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)2,405.75717.0070.2 %5.01,378.730.9599.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น2,860.901,165.0059.3 %5.0804.65553.2831.2 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,223,892 697,161 43.04 % 248,152 56,368 77.28 %