จังหวัดอุดรธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี2,130.79950.0055.4 %5.0535.56283.0847.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี7,209.886,385.0011.4 %5.037.49141.98-278.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี5,668.01704.1087.6 %5.066.2147.5028.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี106,022.784,288.5096.0 %5.04,604.27336.7492.7 %5.0
สำนักงานคลังเขต 470,941.542,578.0096.4 %5.04,569.8849.6298.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี2,800.101,198.0057.2 %5.0820.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรภาค 1015,373.348,703.5643.4 %5.04,077.08298.0792.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี19,809.1617,595.4811.2 %5.04,871.21694.9585.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี5,247.113,514.5233.0 %5.0609.960.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ3,315.16316.0090.5 %5.0251.0098.8960.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี3,608.34629.0082.6 %5.0308.12142.5053.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน3,347.5799.0097.0 %5.0266.0376.0071.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน5,129.81300.0094.2 %5.0879.1510.0098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูงไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม2,822.60219.0092.2 %5.0461.22114.0075.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด3,198.99189.0094.1 %5.0256.5476.0070.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง3,388.12456.0086.5 %5.0413.12114.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ3,431.52237.0093.1 %5.0324.8576.0076.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ3,606.02294.0091.8 %5.0307.8819.0093.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ3,478.87267.0092.3 %5.0442.0124.9794.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ3,400.34255.0092.5 %5.0302.7385.5071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม3,611.7197.0097.3 %5.0298.7623.2092.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ4,098.75176.0095.7 %5.0282.9976.0073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง3,100.08125.0096.0 %5.0269.4085.5068.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน3,763.82383.0089.8 %5.0305.6576.0075.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 44,838.365,451.49-12.7 %0.02,382.391,183.2950.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี4,013.853,689.008.1 %4.0915.88530.2842.1 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี2,039.521,345.0034.1 %5.0449.48192.8557.1 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี2,271.45494.0078.3 %5.0452.26150.5266.7 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ2,215.65447.0079.8 %5.0477.56217.0854.5 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ2,338.79463.8080.2 %5.0447.08151.1466.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานีไม่ครบ2,347.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ283.18ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี4,028.422,335.0042.0 %5.01,182.101,543.43-30.6 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี3,168.27829.0073.8 %5.0991.94314.7868.3 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 539,534.4523,624.0040.2 %5.07,244.378,467.75-16.9 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี3,343.60669.0080.0 %5.0687.68469.9331.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี8,714.413,909.0055.1 %5.03,330.912,613.0321.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี2,112.021,938.648.2 %4.0584.77375.0535.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี3,140.742,320.0026.1 %5.01,317.86783.9940.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี5,284.923,385.0035.9 %5.01,410.30104.6692.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 33,730.781,309.6864.9 %5.01,741.182,026.67-16.4 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี17,063.8620,172.97-18.2 %0.02,323.070.95100.0 %5.0
ท่าอากาศยานอุดรธานี252,536.11408,239.50-61.7 %0.01,349.20639.3552.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี2,990.311,347.0055.0 %5.0915.8888.5290.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)ไม่ครบ3,394.56ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ165.66ประเมินไม่ได้0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)10,151.677,142.0029.6 %5.04,027.821,910.1552.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 39,075.607,067.2022.1 %5.03,974.391,887.0552.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานีไม่ครบ1,505.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี2,862.55459.0084.0 %5.0858.8335.7195.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี2,687.25669.0075.1 %5.0782.77279.1864.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี4,470.003,687.3017.5 %5.0956.98430.2155.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี5,985.0738,437.71-542.2 %0.02,183.232,685.05-23.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี5,429.955,616.00-3.4 %0.01,695.54578.6465.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี7,709.4012,265.42-59.1 %0.02,022.54184.6490.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี10,474.811,303.0087.6 %5.0858.83583.9232.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี4,148.443,148.7324.1 %5.01,353.24307.3877.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี6,407.273,883.0039.4 %5.01,942.74331.4982.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี4,341.641,649.0062.0 %5.01,391.28747.2146.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี6,300.275,161.0018.1 %5.01,125.05106.1990.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี13,094.957,693.0041.3 %5.0518.91458.7511.6 %5.0
เรือนจำกลางอุดรธานี 89,524.5145,838.8048.8 %5.01,807.78807.1555.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี2,695.04725.0073.1 %5.0649.65149.3677.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี4,239.673,378.2420.3 %5.01,144.070.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี15,884.081,459.0090.8 %5.06,038.45289.2995.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี9,619.809,516.001.1 %0.52,670.36567.2178.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี5,417.451,609.1570.3 %5.01,391.28183.4586.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี6,465.2140,123.00-520.6 %0.01,353.24337.2575.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (จังหวัดอุดรธานี)5,678.477,293.00-28.4 %0.02,651.261,284.8451.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 128,864.739,857.7965.8 %5.01,399.24640.3254.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 233,657.7310,129.8269.9 %5.01,479.01872.6341.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 328,848.8311,807.5259.1 %5.01,376.70509.8863.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 470,205.676,175.4991.2 %5.01,523.66298.4080.4 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี11,769.1510,851.067.8 %3.5448.03230.5248.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีไม่ครบ4,207.61ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ219.31ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี79,513.3958,650.0026.2 %5.01,821.18154.8091.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี26,834.0828,267.99-5.3 %0.01,079.50307.9271.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี157,550.0854,093.0065.7 %5.01,227.43587.2452.2 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานีไม่ครบ3,268.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ354.83ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีไม่ครบ21,219.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี32,759.8920,003.0038.9 %5.01,038.86340.1067.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี70,259.5418,769.0073.3 %5.01,012.38458.1754.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ65,666.6711,710.5582.2 %5.01,017.80333.6767.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน87,745.1525,035.0071.5 %5.01,036.98597.1742.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี21,935.7221,000.344.3 %2.02,790.332,565.818.0 %4.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี5,603.143,590.0035.9 %5.02,330.76122.6794.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี46,672.1441,568.0010.9 %5.01,395.04388.8672.1 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 82,612.78719.7272.5 %5.01,285.36461.6464.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 4,539.561,693.0062.7 %5.01,169.07436.9562.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)4,604.005,700.00-23.8 %0.01,820.59507.0272.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี2,789.541,141.0059.1 %5.01,530.15480.2568.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 49,982.625,155.5848.4 %5.02,807.33279.0290.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี919.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5399.80242.9239.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี31,431.3313,450.0057.2 %5.03,764.223,431.688.8 %4.0
รวม 1,708,379 1,099,420 35.65 % 128,097 51,196 60.03 %