จังหวัดนนทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี3,189.30916.0071.3 %5.0291.590.9599.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี3,439.432,033.0040.9 %5.0494.42135.9472.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี3,196.762,017.0036.9 %5.0443.7239.4891.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 421,568.9220,060.607.0 %3.54,832.61632.9386.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 133,412.3026,850.0019.6 %5.03,475.28594.7082.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 231,254.2726,130.3416.4 %5.02,670.59541.5079.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย4,065.17794.0080.5 %5.0259.76104.5059.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 16,175.602,525.0059.1 %5.0295.3354.1581.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 27,362.462,434.0066.9 %5.0329.6276.0076.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 16,256.343,182.0049.1 %5.0347.25114.0067.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 29,513.954,478.0052.9 %5.0337.9085.5074.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย3,722.38544.0085.4 %5.0236.1547.5079.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง6,574.183,086.0053.1 %5.0319.7276.0076.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่5,366.102,564.0052.2 %5.0258.7057.0078.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 16,206.9011,000.00-77.2 %0.01,432.551,059.6326.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี2,804.112,850.00-1.6 %0.01,072.92608.0043.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี4,191.921,755.0058.1 %5.0843.08190.0077.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี3,149.491,488.0052.8 %5.0386.67192.9550.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี2,750.211,380.0049.8 %5.0355.73153.0257.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี4,072.902,340.0042.5 %5.0694.78630.689.2 %4.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี4,217.562,844.0032.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี4,406.651,791.0059.4 %5.0976.17777.1320.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี13,767.7324,360.00-76.9 %0.01,679.7985.5094.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี4,676.247,433.00-59.0 %0.01,278.60207.0183.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี3,388.951,969.0041.9 %5.0493.59149.9169.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี3,627.411,000.0072.4 %5.0629.420.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี2,859.82853.0070.2 %5.0329.6292.1572.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี4,396.374,400.00-0.1 %0.0677.84137.4679.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี13,220.2925,218.00-90.8 %0.02,478.461,919.4722.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี4,915.283,211.0034.7 %5.0748.00537.4728.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี17,033.041,997.0088.3 %5.05,597.05337.3494.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี6,813.7712,874.00-88.9 %0.01,337.47137.9489.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี10,890.481,234.0088.7 %5.0552.01140.0374.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี3,388.762,448.0027.8 %5.0482.44214.7955.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี5,579.122,993.0046.4 %5.0595.8518.0597.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี5,513.844,417.0019.9 %5.01,016.10411.3359.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี6,418.8712,429.00-93.6 %0.01,413.53112.0792.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี12,231.847,000.0042.8 %5.01,040.92394.8462.1 %5.0
รจก.บางขวาง 183,057.92211,953.00-15.8 %0.01,987.33289.3885.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี59,876.4548,682.0018.7 %5.0857.39400.2153.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี2,651.46804.0069.7 %5.0241.6026.1489.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี4,576.431,887.0058.8 %5.0957.15312.4167.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี3,692.051,800.0051.2 %5.0538.80239.3255.6 %5.0
สปส.จ.นนทบุรี11,376.9412,094.00-6.3 %0.01,926.97342.0082.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี2,992.291,448.0051.6 %5.0424.74341.3719.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี4,542.154,220.007.1 %3.5525.0695.0081.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 163,694.7513,051.0079.5 %5.0347.37556.55-60.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 224,075.9911,965.0050.3 %5.0614.84217.1364.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา)25,770.068,762.0066.0 %5.0667.1253.2192.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี4,270.123,395.0020.5 %5.0292.47264.709.5 %4.5
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี6,890.1916,256.00-135.9 %0.0335.92283.9515.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี55,848.2327,104.0051.5 %5.0436.12697.34-59.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี15,995.4018,499.00-15.7 %0.02,375.85677.5771.5 %5.0
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ247,465.88140,000.0043.4 %5.0373.38541.83-45.1 %0.0
สถาบันทันตกรรม110,109.8173,000.0033.7 %5.0207.49113.3145.4 %5.0
สถาบันโรคทรวงอก740,855.38599,000.0019.1 %5.011,782.99915.3292.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 3,555.122,763.0022.3 %5.0656.77382.8041.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี2,609.47712.0072.7 %5.0272.5797.8064.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี113,634.2433,255.7570.7 %5.051,171.015,936.2488.4 %5.0
รวม 1,983,159 1,467,549 26.00 % 117,698 23,851 79.74 %