จังหวัดเลย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย2,287.32563.0075.4 %5.0570.36350.8538.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย20,176.9223,390.47-15.9 %0.077.61144.63-86.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย8,945.779,294.89-3.9 %0.066.57103.71-55.8 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลย4,350.503,845.5011.6 %5.0105.8572.2931.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย3,166.211,231.0061.1 %5.0741.50406.8645.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเลย2,805.29930.0066.8 %5.0415.3743.2489.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย20,078.309,236.0054.0 %5.03,061.46733.4076.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่3,533.68433.0087.7 %5.0300.0166.5077.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน4,251.19339.0092.0 %5.0320.040.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม3,185.33256.0092.0 %5.0416.5757.0086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ3,279.68260.0092.1 %5.0321.2276.0076.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย3,295.16193.0094.1 %5.0472.70104.5077.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว726.394.0099.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง4,054.27801.0080.2 %5.0377.6859.8584.2 %5.0
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ3,866.68435.0088.8 %5.0234.4955.1076.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว941.9831.0096.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง3,245.65351.0089.2 %5.0372.3966.5082.1 %5.0
ด่านศุลกากรท่าลี่10,086.1912,529.01-24.2 %0.01,536.23628.2659.1 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงคาน5,442.514,214.1022.6 %5.0816.00324.4860.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย4,209.534,420.00-5.0 %0.01,464.121,266.4113.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย2,503.83712.0071.6 %5.01,567.36205.8186.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย3,385.001,304.0061.5 %5.01,102.81239.5678.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย2,804.06521.0081.4 %5.0760.52656.0213.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเลย2,661.98290.5089.1 %5.01,624.41615.9662.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย4,556.921,758.0061.4 %5.01,045.97713.9531.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย1,897.84333.0082.5 %5.0701.08689.891.6 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย4,601.481,901.6758.7 %5.01,635.25675.1458.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย3,808.501,897.0050.2 %5.01,292.9771.6894.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย9,340.068,206.4412.1 %5.01,330.99180.5086.4 %5.0
ท่าอากาศยานเลย50,166.8926,349.2147.5 %5.0585.03206.1564.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย9,917.29867.5191.3 %5.0988.71527.2146.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลยไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย3,090.79729.0076.4 %5.0817.1071.6891.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย2,544.48539.0078.8 %5.0646.42184.5871.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย3,122.131,863.8840.3 %5.0969.69236.9775.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดเลย6,664.331,770.0073.4 %5.01,825.413,499.47-91.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย3,580.431,738.0051.5 %5.01,102.790.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย2,940.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,007.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย11,916.106,487.2945.6 %5.01,673.29142.0691.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย9,388.691,347.0085.7 %5.0912.65227.0175.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย3,134.041,857.1040.7 %5.0969.69178.5881.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย4,668.362,335.0050.0 %5.01,273.95378.5170.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย5,545.251,329.5776.0 %5.01,273.98382.8969.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย3,761.212,509.0033.3 %5.0817.5735.7495.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย9,990.211,791.0082.1 %5.01,026.74438.0957.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดเลย40,141.9919,359.8551.8 %5.01,099.44424.3961.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย1,948.49301.0084.6 %5.0570.36107.7881.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย2,930.05885.0069.8 %5.0836.57299.6464.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย728.36369.0049.3 %5.0703.47184.5973.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)4,064.842,865.6929.5 %5.0912.65437.2252.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย3,545.631,837.0048.2 %5.01,026.74199.2880.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย6,430.421,310.2079.6 %5.01,958.53567.1971.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 125,455.3010,437.8259.0 %5.02,640.70751.0771.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 218,031.7998,015.50-443.6 %0.01,557.31950.0039.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 310,918.375,812.9846.8 %5.01,624.161,136.4030.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู)23,139.755,446.8176.5 %5.01,578.77864.4045.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย27,472.394,058.9585.2 %5.0329.28345.20-4.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเลย70,628.3544,678.0036.7 %5.01,657.29211.5387.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย75,377.7330,518.8959.5 %5.0967.67908.706.1 %3.0
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย58,869.3613,750.0076.6 %5.01,173.65592.8549.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง16,211.6510,387.0035.9 %5.0845.80320.5662.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย8,635.0010,807.00-25.2 %0.02,190.911,983.339.5 %4.5
โรงพยาบาลเลย455,091.75333,430.0026.7 %5.03,792.136,451.96-70.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 3,119.362,216.0029.0 %5.0969.69428.7855.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย2,356.641,034.0056.1 %5.0646.41237.0563.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย 13,110.495,775.7555.9 %5.03,944.334,003.53-1.5 %0.0
รวม 1,143,186 744,490 34.88 % 68,640 36,524 46.79 %