จังหวัดหนองคาย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย3,716.18140.0096.2 %5.0413.92127.6869.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย22,152.8124,942.65-12.6 %0.085.06168.56-98.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย3,014.352,815.486.6 %3.0667.69142.2678.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย2,702.48720.0073.4 %5.0553.6025.0295.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย17,670.516,514.8863.1 %5.02,600.76508.2580.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ4,631.24266.0094.3 %5.0306.4471.8476.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่4,192.76451.0089.2 %5.0343.4568.5680.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม4,005.68264.0093.4 %5.0430.6871.7283.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย4,487.81449.0090.0 %5.0303.6270.3276.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่4,044.25405.0090.0 %5.0355.0867.2681.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี3,988.23132.0096.7 %5.0442.2070.9783.9 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 24,955.174,660.685.9 %2.51,334.86155.8988.3 %5.0
ด่านศุลกากรหนองคาย51,540.8948,239.966.4 %3.02,553.03662.5474.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย5,042.902,362.9053.1 %5.01,162.111,191.30-2.5 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย3,599.892,050.4643.0 %5.0435.49212.2951.3 %5.0
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย4,184.321,779.0057.5 %5.01,079.48590.4245.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย2,823.03498.0082.4 %5.0792.81566.6328.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย4,321.90312.2492.8 %5.0439.29188.8457.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย7,066.371,650.0076.6 %5.01,783.082,071.24-16.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย3,974.161,305.0067.2 %5.01,005.561,377.50-37.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,500.682,536.7627.5 %5.0889.32127.6885.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย4,251.922,276.6446.5 %5.0815.20142.2582.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย4,184.321,837.0056.1 %5.01,079.48127.6888.2 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย3,226.57595.0081.6 %5.0775.22250.1367.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย22,330.73309.0098.6 %5.0226.0752.5176.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย2,874.22523.0081.8 %5.0623.0656.9890.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย3,677.52510.0086.1 %5.0394.90456.11-15.5 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย4,184.323,054.4027.0 %5.01,079.48237.1878.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองคาย3,702.26509.0086.3 %5.0451.95349.2622.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย5,532.916,368.85-15.1 %0.01,174.59516.8056.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย5,642.53909.0083.9 %5.02,036.72318.8684.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย4,762.761,752.9763.2 %5.01,079.4853.4995.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย2,873.58509.0082.3 %5.0451.95349.2622.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย3,096.912,105.2832.0 %5.0718.17504.6929.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย4,954.24309.0093.8 %5.0908.33127.6885.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย4,841.091,837.0062.1 %5.0680.14557.3318.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย4,184.321,518.3063.7 %5.01,079.4858.4294.6 %5.0
สถานพินิจฯหนองคาย9,897.191,960.0080.2 %5.0667.69546.7518.1 %5.0
รจจ.หนองคาย 59,792.7029,265.1351.1 %5.0746.55388.9847.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย2,341.84467.0080.1 %5.0394.90113.7271.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย4,181.232,303.5644.9 %5.01,032.59677.4634.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย2,627.88670.0074.5 %5.0509.00258.0649.3 %5.0
สปส.จ.หนองคาย4,184.323,272.9721.8 %5.01,079.48753.1730.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย4,184.321,837.0056.1 %5.01,079.48127.6888.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย3,702.26509.0086.3 %5.0451.95349.2622.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (จังหวัดหนองคาย)10,352.8113,204.54-27.5 %0.01,381.43628.6854.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 137,337.779,129.1675.5 %5.01,437.16629.2356.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2153,366.0510,112.0093.4 %5.01,484.66985.4133.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย4,664.792,513.2846.1 %5.0248.46233.126.2 %3.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย76,771.9848,319.0037.1 %5.01,293.91726.0743.9 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมและการต่อเรือหนองคาย18,476.8215,259.0017.4 %5.0618.27418.0032.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย59,568.8519,779.0066.8 %5.0607.06429.2129.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย10,569.9510,893.70-3.1 %0.01,664.151,398.0816.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 2,845.131,056.0062.9 %5.0604.08265.5956.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย4,184.321,837.0056.1 %5.01,079.48127.6888.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย5,955.9012,856.00-115.9 %0.03,001.054,498.27-49.9 %0.0
รวม 724,942 312,662 56.87 % 50,933 26,250 48.46 %