จังหวัดมหาสารคาม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม2,362.06491.0079.2 %5.0467.00191.9058.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม37,174.4414,171.6461.9 %5.0247.68106.1957.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม3,263.712,095.5935.8 %5.0662.37317.9052.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม2,849.37850.0070.2 %5.0657.15142.9978.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม14,502.8611,051.0023.8 %5.03,148.23560.4482.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม4,274.981,022.0076.1 %5.0286.0641.9685.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ3,410.23355.0089.6 %5.0267.3373.4172.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน3,459.90655.0081.1 %5.0316.3882.6473.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม4,618.48442.0090.4 %5.0277.8284.6169.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก3,298.31477.0085.5 %5.0278.8611.4395.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน3,268.39319.0090.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย3,597.40242.0093.3 %5.0229.1882.3764.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย3,699.58474.0087.2 %5.0391.6199.8274.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย4,176.90529.0087.3 %5.0321.1581.6774.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ3,299.19245.0092.6 %5.0158.8210.2993.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช3,265.65114.0096.5 %5.0289.409.6996.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง3,325.54202.0093.9 %5.0184.6210.3194.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม3,328.403,440.97-3.4 %0.0828.30962.37-16.2 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือ2,273.381,134.6050.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม3,808.73991.0074.0 %5.0961.42324.1466.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม2,873.041,079.0062.4 %5.0676.15298.7055.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม2,721.58713.0073.8 %5.0619.12483.1722.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม7,604.512,775.8063.5 %5.02,842.421,398.3550.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม2,099.862,893.85-37.8 %0.0490.85647.90-32.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม4,804.012,051.2057.3 %5.01,493.861,269.6715.0 %5.0
ส.ป.ก. มหาสารคาม3,539.461,699.0052.0 %5.0934.49256.9872.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม4,233.761,715.1359.5 %5.0809.28247.9169.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม1,649.18271.0083.6 %5.058.1726.9753.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม2,618.44424.0083.8 %5.0444.9517.9096.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม2,696.11480.0082.2 %5.0562.07302.1046.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม3,493.382,295.0034.3 %5.0885.35394.4455.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม5,921.2519,238.00-224.9 %0.01,777.081,154.8335.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม7,873.835,295.0032.8 %5.02,009.88256.9087.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม3,051.211,688.0044.7 %5.0752.23262.2065.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม7,728.7888,077.00-1,039.6 %0.02,157.50142.9793.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม1,218.88250.0079.5 %5.0420.99636.59-51.2 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม3,645.021,946.0046.6 %5.0813.17312.2561.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม4,275.783,803.0011.1 %5.0866.3335.1395.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม5,616.971,532.0072.7 %5.01,341.7172.4194.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม5,700.972,128.8662.7 %5.01,056.7272.0093.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม10,073.621,432.0085.8 %5.0733.22497.6432.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 45,143.4448,644.00-7.8 %0.0933.521,405.13-50.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม3,232.001,833.0043.3 %5.0600.11216.3164.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม3,671.022,656.0027.6 %5.0502.33486.463.2 %1.5
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม2,665.111,183.0055.6 %5.0581.10308.6246.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม5,434.474,719.0013.2 %5.0961.39431.9255.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม4,399.86557.0087.3 %5.01,208.62736.1839.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม3,509.313,666.40-4.5 %0.0866.31123.9685.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 333,681.858,850.3473.7 %5.01,057.38778.6526.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 134,490.498,789.3474.5 %5.01,339.88274.0379.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 224,304.2013,800.0043.2 %5.018,716.61363.5098.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (จังหวัดมหาสารคาม)19,760.807,098.4064.1 %5.01,803.07185.5589.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม10,071.964,129.6059.0 %5.0349.63368.30-5.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม77,104.7749,782.0035.4 %5.01,545.651,126.6727.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม31,802.9430,395.004.4 %2.0910.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม77,637.95148.8099.8 %5.0803.97910.31-13.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย49,521.2817,600.0064.5 %5.0803.991,038.80-29.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม61,872.7712,036.0080.5 %5.0732.4612,730.00-1,638.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม11,697.3425,668.00-119.4 %0.01,818.251,861.67-2.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 2,955.871,634.0044.7 %5.0714.21277.4161.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม2,550.21542.0078.7 %5.0581.09310.9246.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม37,548.889,077.0175.8 %5.06,049.673,544.9541.4 %5.0
รวม 749,754 433,898 42.13 % 73,688 39,460 46.45 %