จังหวัดกาฬสินธุ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์2,324.78298.0087.2 %5.0551.5690.2583.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0729.7470.2990.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์3,155.973,227.00-2.3 %0.0814.35280.7865.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์3,081.4153.0098.3 %5.0719.3036.8994.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์23,363.479,569.0059.0 %5.08,896.25963.7789.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์3,978.71971.0075.6 %5.0312.8540.8187.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ3,473.69746.0078.5 %5.0323.2972.6777.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด4,340.57753.0082.7 %5.0294.0571.3975.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย3,994.55484.0087.9 %5.0200.6971.9264.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์3,925.39443.0088.7 %5.0387.3886.1177.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี3,713.89485.0086.9 %5.0401.5371.2582.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง3,348.8151.0098.5 %5.0402.0947.8388.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก3,316.28176.0094.7 %5.0248.3953.5978.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง3,432.23323.0090.6 %5.0377.009.0897.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์3,961.06239.0094.0 %5.0147.428.1594.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง3,360.87229.0093.2 %5.0293.7052.3982.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์6,199.953,370.1445.6 %5.01,289.781,236.764.1 %2.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์3,610.382,980.0017.5 %5.01,080.58471.0856.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์3,125.971,688.9446.0 %5.0814.45374.7254.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์2,675.29530.0080.2 %5.0548.13385.6229.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์4,311.712,384.1044.7 %5.01,289.85889.3331.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์1,579.7215,196.34-862.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์4,736.782,657.6743.9 %5.01,574.99257.7183.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์4,081.262,240.0045.1 %5.01,202.54104.3191.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์5,361.318,922.78-66.4 %0.01,403.95133.0090.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์3,530.971,217.6965.5 %5.0909.43388.3557.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์1,492.92279.0081.3 %5.061.3635.1542.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบ885.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ56.73ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,895.431,041.2264.0 %5.011,023.52161.4398.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์3,304.412,260.0031.6 %5.0890.5249.0694.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์4,921.7245,785.00-830.3 %0.01,365.822,428.24-77.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์4,137.643,240.0021.7 %5.01,251.74341.7572.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์3,330.592,448.0026.5 %5.0852.39508.2540.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์5,697.418,736.30-53.3 %0.01,403.9589.5393.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์3,829.441,528.0060.1 %5.0890.42414.2053.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์3,842.781,930.0049.8 %5.0890.52448.4549.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์4,519.740.00100.0 %5.01,441.91326.3077.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์4,962.671,556.0068.6 %5.01,124.50463.7658.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์2,762.472,483.0010.1 %5.0700.2632.7795.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์31,683.492,403.0092.4 %5.0844.93555.6534.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 99,183.4838,165.0761.5 %5.01,269.041,017.9419.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,981.911,238.0058.5 %5.0491.08306.6437.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์5,147.031,994.0061.3 %5.0776.42266.0065.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,588.43517.5080.0 %5.0546.88328.2840.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์5,449.663,723.5131.7 %5.01,236.14696.8343.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์4,048.501,870.0053.8 %5.01,270.7645.6896.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์4,462.984,697.00-5.2 %0.0928.45420.8554.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 151,387.4810,404.0079.8 %5.02,075.37483.3576.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 233,720.396,231.1881.5 %5.0980.96252.7074.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 348,141.027,364.4084.7 %5.01,311.53210.4084.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (จังหวัดกาฬสินธุ์)67,078.315,667.6091.6 %5.02,059.791,197.4241.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์11,495.886,084.5647.1 %5.0385.87169.1056.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง24,463.8310,592.0056.7 %5.01,048.961,016.503.1 %1.5
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์29,097.742,905.0090.0 %5.0888.80487.6645.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง32,971.3610,784.0067.3 %5.0865.80589.0032.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี46,931.1514,044.0070.1 %5.0820.241,492.45-82.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง35,222.1711,875.9966.3 %5.0795.01549.3130.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์16,719.8516,656.000.4 %0.51,992.851,991.540.1 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 2,968.651,757.0040.8 %5.0757.32459.6739.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์2,423.752,325.004.1 %2.0567.15586.24-3.4 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์45,036.619,567.9478.8 %5.06,698.634,936.1526.3 %5.0
รวม 756,366 301,388 60.15 % 75,722 29,626 60.88 %