จังหวัดสกลนคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร2,244.08322.0085.7 %5.0569.75100.9982.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร15,341.614,869.0068.3 %5.0191.57181.625.2 %2.5
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร5,673.827,496.00-32.1 %0.0110.08427.77-288.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร2,823.36867.0069.3 %5.0816.96217.6873.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร2,590.82303.0088.3 %5.0447.0036.1991.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร15,030.559,904.0034.1 %5.02,832.65667.3176.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร4,477.95827.0081.5 %5.0320.2478.7575.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน3,489.97715.0079.5 %5.0473.22146.4769.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน3,266.93316.0090.3 %5.0298.0054.4881.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม3,676.59380.0089.7 %5.0280.6776.9472.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ3,521.70258.0092.7 %5.0153.1516.9289.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส3,386.32404.0088.1 %5.0414.6077.4881.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้ว4,118.411.00100.0 %5.053.0416.5168.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์3,441.38208.0094.0 %5.0367.1817.6595.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์3,113.96238.0092.4 %5.0172.2117.0690.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ3,392.57231.0093.2 %5.0255.3878.4969.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง3,281.18203.0093.8 %5.0420.0688.8678.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว3,056.79125.0095.9 %5.0398.2566.6483.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย919.69315.0065.7 %5.0319.2771.0677.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย2,668.86201.0092.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า3,930.38279.0092.9 %5.0401.080.9099.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน3,111.28134.0095.7 %5.0251.3970.6371.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร2,904.932,546.7312.3 %5.0797.92638.1720.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร3,464.551,238.0064.3 %5.01,102.20548.5750.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร2,798.76601.0078.5 %5.0816.96304.4362.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร3,060.95414.0086.5 %5.0639.94572.0910.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร2,873.621,793.0037.6 %5.0950.05671.3629.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร3,499.11994.0071.6 %5.0738.43190.9574.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร4,639.472,413.0048.0 %5.01,634.671,203.9126.4 %5.0
ส.ป.ก. สกลนคร3,874.411,936.9850.0 %5.01,292.3683.7293.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร7,606.196,742.1911.4 %5.01,100.22416.7662.1 %5.0
ท่าอากาศยานสกลนคร50,996.7050,366.201.2 %0.5520.62975.75-87.4 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)10,370.7713,101.00-26.3 %0.04,386.415,655.45-28.9 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร5,475.17980.7082.1 %5.0912.04361.0060.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร4,665.534,526.503.0 %1.589.2171.3120.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,407.13320.0077.3 %5.067.480.9098.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร3,019.61389.0087.1 %5.0632.7046.3592.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร2,816.11522.0081.5 %5.0721.88317.2856.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร2,930.801,468.0049.9 %5.0874.00492.7043.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสกลนคร6,624.622,826.0057.3 %5.01,597.591,045.2934.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร4,905.803,900.0020.5 %5.01,383.86723.8047.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร3,504.60265.0092.4 %5.0655.45475.0027.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร4,335.307,527.00-73.6 %0.0855.7253.4393.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร13,288.2410,203.8423.2 %5.02,806.203,625.35-29.2 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร9,531.891,259.0086.8 %5.0835.95241.7971.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร3,178.842,107.7233.7 %5.0988.10379.6561.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร3,882.363,327.0014.3 %5.01,235.19463.6062.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร5,529.561,556.7671.8 %5.01,596.59473.8370.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร3,756.832,509.5433.2 %5.0575.813.4699.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร10,284.732,626.4074.5 %5.0988.10799.9519.0 %5.0
รจจ.สกลนคร 70,860.5690,161.00-27.2 %0.01,259.17472.2862.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร2,497.73475.0081.0 %5.0569.75537.315.7 %2.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร4,211.021,504.7064.3 %5.0969.07386.5560.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร9,578.36812.0091.5 %5.0683.84321.6053.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร4,655.462,556.9445.1 %5.0947.81559.8340.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร4,569.681,679.0263.3 %5.01,330.39413.0968.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร4,515.495,066.38-12.2 %0.01,146.4747.5095.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 130,639.818,748.0071.4 %5.01,529.90792.2248.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 232,605.4111,000.2066.3 %5.02,619.08682.4973.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3119,165.079,882.2791.7 %5.02,618.04427.5083.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2345,074.903,520.5392.2 %5.02,402.91971.7659.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร4,125.122,857.2730.7 %5.0387.60493.02-27.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร88,242.9264,271.0027.2 %5.01,915.86919.0452.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร72,430.0711,453.9984.2 %5.0800.113,061.07-282.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม14,274.8012,472.0012.6 %5.0848.752,894.84-241.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน120,260.1732,639.0072.9 %5.01,165.011,289.28-10.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร10,394.7511,724.29-12.8 %0.02,220.612,846.01-28.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 3,009.911,527.0049.3 %5.0912.04652.5528.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร2,937.63497.0083.1 %5.0721.87333.8753.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร39,434.897,559.5780.8 %5.05,823.695,280.699.3 %4.5
รวม 965,269 437,464 54.68 % 71,213 46,729 34.38 %