จังหวัดนครพนม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม2,331.36462.0080.2 %5.0492.5751.3089.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม286,134.3410,799.0196.2 %5.02,119.13194.7790.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม2,914.761,172.0059.8 %5.0360.6166.2181.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม3,281.381,120.0065.9 %5.0701.31285.0059.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม12,129.854,516.4862.8 %5.02,393.73893.7662.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน6,113.99275.0095.5 %5.0219.3680.9163.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม4,927.83388.0092.1 %5.0285.1280.5771.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก4,100.95121.0097.0 %5.0514.8797.6681.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า3,612.73189.0094.8 %5.0313.7012.5396.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก4,280.89252.0094.1 %5.0300.641.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง4,875.21417.0091.4 %5.0399.13116.6170.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร4,392.39245.0094.4 %5.0270.4784.3868.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม3,833.69221.0094.2 %5.0351.7486.5175.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์3,820.57145.0096.2 %5.0261.4212.7895.1 %5.0
ด่านศุลกากรนครพนม16,505.2321,521.01-30.4 %0.02,013.82264.1086.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 3,651.473,810.00-4.3 %0.01,024.58557.6545.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม2,397.271.00100.0 %5.0416.04228.0045.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม2,312.191,117.5051.7 %5.0382.62106.7072.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม2,735.96570.0079.2 %5.0563.24171.0069.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม4,158.46679.0083.7 %5.01,138.67631.9844.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม3,053.85890.0070.9 %5.0644.26375.8741.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม4,773.40706.0085.2 %5.0342.76519.10-51.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม6,105.463,810.0037.6 %5.01,842.27874.0052.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม2,857.531,736.0039.2 %5.0718.61680.085.4 %2.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม3,902.072,210.6443.3 %5.01,100.621,067.813.0 %1.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม3,827.601,251.0067.3 %5.0812.0885.0189.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานนครพนม84,306.2332,470.0061.5 %5.0498.85557.65-11.8 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม2,989.88741.0075.2 %5.0777.37557.6528.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม1,472.71632.0057.1 %5.054.28160.56-195.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,115.311.0099.9 %5.024.9134.10-36.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม2,525.16376.0085.1 %5.0667.9061.4590.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม3,590.23739.0679.4 %5.0663.28326.2350.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม3,934.633,810.003.2 %1.5815.41557.6531.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม3,824.811,392.0063.6 %5.01,100.64280.2574.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม3,904.912,620.0032.9 %5.0826.62287.3465.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม12,707.846,742.2046.9 %5.01,975.38120.2893.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม9,713.72799.0091.8 %5.0644.26691.71-7.4 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม3,495.28398.7588.6 %5.0853.41348.6259.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม4,437.561,884.0057.5 %5.0861.86669.7522.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม4,095.941,142.6072.1 %5.0948.52177.6581.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม3,133.673,351.55-7.0 %0.0568.2053.8790.5 %5.0
สพ.นครพนม54,050.826,375.9988.2 %5.0827.80349.5957.8 %5.0
รจก.นครพนม 89,581.8857,891.0035.4 %5.01,520.821,241.0018.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม4,793.633,804.0020.6 %5.0910.49513.0443.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม2,890.921,120.0061.3 %5.0568.20287.3449.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม4,764.193,127.3234.4 %5.0815.41660.0019.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม1,490.631,120.0024.9 %5.0815.41289.1164.5 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม3,086.363,427.27-11.0 %0.0642.04323.6249.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 132,610.387,909.9675.7 %5.01,320.99885.8732.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 221,945.736,275.0471.4 %5.01,487.601,042.5429.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร)23,431.607,534.6467.8 %5.0441.13729.75-65.4 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม11,763.523,910.2766.8 %5.0201.30175.7512.7 %5.0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม50,108.3248,750.002.7 %1.01,147.68286.7075.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง24,837.0310,200.0058.9 %5.0885.89557.6537.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครพนมไม่ครบ16,524.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ460.10ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม12,096.8511,983.000.9 %0.51,756.361,839.55-4.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 2,643.091,291.0051.2 %5.0663.25469.0529.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม3,530.721,497.3857.6 %5.0511.15259.1749.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 891,904 291,941 67.27 % 45,780 22,420 51.03 %