จังหวัดมุกดาหาร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร2,266.271,563.0031.0 %5.0420.0571.4683.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร26,612.049,753.0063.4 %5.081.05247.62-205.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร1,037.7910,096.00-872.8 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร2,637.101,753.0033.5 %5.0534.15114.5578.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร3,211.271,600.0050.2 %5.0667.2653.4192.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร17,622.2911,238.7836.2 %5.02,968.19432.2585.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหาร5,987.211.00100.0 %5.0394.9471.0682.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย3,579.18335.0090.6 %5.0207.1871.5465.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล3,508.34195.0094.4 %5.0232.8371.4769.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี3,585.71192.0094.6 %5.0333.7635.9289.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง3,331.786.0099.8 %5.0266.5051.3080.8 %5.0
ด่านศุลกากรมุกดาหาร29,903.5934,925.52-16.8 %0.04,238.00302.0292.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร4,058.512,802.0031.0 %5.0952.45899.175.6 %2.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร2,567.791,495.0041.8 %5.0458.080.9599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร4,101.141,897.0053.7 %5.01,009.55459.5054.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร2,807.731,225.0056.4 %5.0610.21295.9651.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร2,772.551,158.0058.2 %5.0591.20349.0641.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร3,664.061,674.0054.3 %5.01,028.56480.2853.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร2,011.771,760.0012.5 %5.0521.8085.5083.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร4,269.672,119.0050.4 %5.01,294.76261.2579.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 4,356.011,339.0069.3 %5.0895.45113.1887.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร4,279.655,302.70-23.9 %0.01,142.66873.5623.6 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร2,888.63801.0072.3 %5.0686.25485.1429.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร1,976.14958.0051.5 %5.049.632.8594.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร2,827.88462.0083.7 %5.0667.23117.5782.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร2,586.39551.2278.7 %5.0515.13129.6974.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร3,168.912,614.0017.5 %5.0838.40319.0361.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร11,685.2826,340.00-125.4 %0.01,370.851,743.76-27.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร5,071.822,145.0057.7 %5.01,218.72569.2453.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร3,162.793,541.00-12.0 %0.0762.31179.9276.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร6,674.379,407.00-40.9 %0.01,884.2992.8195.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร2,967.63807.0072.8 %5.0686.25311.1054.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร3,174.691,228.0061.3 %5.0819.36650.2520.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร3,172.201,980.0037.6 %5.0762.34105.5986.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร3,598.96988.0072.5 %5.0933.46321.1765.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร2,538.002,658.53-4.7 %0.0477.0758.5787.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร28,930.692,119.0092.7 %5.0663.51311.6053.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร39,478.0220,665.5047.7 %5.0813.42422.0948.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,553.34808.0068.4 %5.0496.12109.3178.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร4,611.322,751.0040.3 %5.01,047.55612.9841.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,531.09438.0082.7 %5.0534.15204.2261.8 %5.0
สปส.จ.มุกดาหาร3,372.991,668.7250.5 %5.0838.41481.5242.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร3,087.80725.0076.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร9,019.799,658.75-7.1 %0.03,141.85340.3189.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร9,484.941,863.5080.4 %5.01,347.1477.9894.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร10,468.145,487.6047.6 %5.01,660.36728.6556.1 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร29,710.8314,041.4052.7 %5.0390.13210.9045.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร141,440.803,941.2897.2 %5.0297.370.9599.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร96,769.3562,150.4035.8 %5.0777.821,145.04-47.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย20,937.8410,746.0048.7 %5.0605.61899.17-48.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร5,722.3511,088.50-93.8 %0.01,623.582,514.49-54.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 3,035.371,418.0053.3 %5.0667.23177.7973.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร3,917.53774.0080.2 %5.0458.09172.3562.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร22,636.4311,953.0047.2 %5.06,057.124,636.6523.5 %5.0
รวม 631,374 309,208 51.03 % 51,939 23,474 54.81 %