จังหวัดเชียงใหม่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ3,138.082,121.0032.4 %5.02,119.700.95100.0 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 353,496.2433,289.1637.8 %5.0168.38313.59-86.2 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่2,619.3915.0099.4 %5.0901.28133.4185.2 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่52,578.8633,289.1636.7 %5.0271.37135.2750.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่53,531.045,066.3490.5 %5.0152.53115.1124.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่7,033.576,074.0013.6 %5.063.220.9598.5 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่44,335.6914,853.6566.5 %5.044.310.9597.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่12,462.6011,312.219.2 %4.51,699.95467.5172.5 %5.0
สำนักงานคลังเขต 53,812.411,631.1857.2 %5.01,573.100.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่3,130.261.00100.0 %5.01,072.43112.3989.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 834,323.2614,024.1159.1 %5.03,627.01567.6584.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 116,730.436,372.7861.9 %5.05,667.021,066.8581.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 28,140.441,039.0187.2 %5.02,492.37509.2079.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง14,853.551,053.6092.9 %5.0266.1181.4569.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย3,245.98835.0074.3 %5.0213.2555.4474.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด3,109.93450.0085.5 %5.0265.2117.7793.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม3,547.27761.0078.5 %5.0239.1085.8864.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง3,458.72457.0086.8 %5.0403.9087.2878.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง4,057.71767.0081.1 %5.0683.660.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว7,053.75258.0096.3 %5.0501.6436.3892.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว3,346.12103.0096.9 %5.0438.2668.4384.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง3,235.4375.0097.7 %5.0546.49104.5080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ3,335.88190.0094.3 %5.0453.4932.9992.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย3,749.94171.0095.4 %5.03,989.9435.2699.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 17,312.753,101.0057.6 %5.0374.7956.0585.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 25,717.972,610.0054.4 %5.0317.7452.1083.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง4,216.69306.0092.7 %5.0276.9640.3885.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี3,801.77605.0084.1 %5.0210.0752.0075.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง845.27680.0019.6 %5.0262.324.4298.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง3,365.29314.0090.7 %5.0350.9862.4382.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า3,246.61326.0090.0 %5.0479.82124.1874.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด3,301.65399.0087.9 %5.0384.0167.4582.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย3,395.8535.4399.0 %5.0678.93171.0074.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ3,220.87173.0094.6 %5.0330.8285.5074.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม3,266.28227.0093.1 %5.0708.2557.0092.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง3,223.88246.0092.4 %5.0240.8464.6073.2 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 310,879.722,406.0777.9 %5.01,541.83264.9482.8 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงดาว2,883.261,254.0056.5 %5.0762.6999.2787.0 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่3,027.771,646.8945.6 %5.01,063.2292.4391.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 57,378.665,084.7031.1 %5.01,612.37557.6565.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่7,772.517,511.003.4 %1.52,650.752,281.9213.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่3,523.392,196.6737.7 %5.01,222.10207.7883.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่4,744.53850.0082.1 %5.01,252.981,128.569.9 %4.5
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 910,937.881,238.0088.7 %5.02,124.75406.3380.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่3,467.381,424.0058.9 %5.0916.92370.4959.6 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 136,157.5035,872.150.8 %0.513,128.103,399.0574.1 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,744.43831.4352.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่955.35330.0065.5 %5.0939.31320.1565.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่4,298.131,838.0057.2 %5.01,624.793,667.00-125.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 54,658.391,554.4866.6 %5.02,390.97391.8883.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 66,178.8210,531.81-70.5 %0.02,544.53577.5677.3 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 31,095.3917,336.2144.2 %5.02,195.75140.4093.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่4,619.653,552.6623.1 %5.02,702.16190.0093.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่3,485.802,581.1126.0 %5.0795.521,016.04-27.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่9,887.914,637.4053.1 %5.03,582.542,046.2242.9 %5.0
ส.ป.ก. เชียงใหม่3,731.082,362.0036.7 %5.01,357.67430.2468.3 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 14,093.141,942.1952.6 %5.02,215.971,938.0212.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่17,068.0544,559.65-161.1 %0.03,620.57115.9896.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1 13,752.2219,439.00-41.4 %0.05,682.133,911.5031.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)5,916.045,653.014.4 %2.02,523.74684.0072.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่3,199.42397.0087.6 %5.01,015.38138.5786.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 11,060.783,974.0064.1 %5.01,776.070.9599.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)11,720.3714,209.00-21.2 %0.03,899.59556.8685.7 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ19,504.373,208.7583.5 %5.0397.00436.52-10.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)20,191.514,089.6079.7 %5.0206.2364.0768.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่2,997.13693.0076.9 %5.0641.010.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่4,294.211,196.0072.1 %5.01,034.39385.7462.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่3,374.75190.0094.4 %5.0882.27330.2562.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่15,640.3953,296.00-240.8 %0.02,251.421,816.0819.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่6,223.791,480.0076.2 %5.01,262.59494.6560.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่14,612.2610,436.0028.6 %5.04,254.05101.9497.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่11,087.211,078.0090.3 %5.01,452.75535.5263.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่5,193.572,676.1248.5 %5.01,452.75772.0846.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่5,623.541,307.0076.8 %5.02,126.75333.3684.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่5,699.132,986.0547.6 %5.02,100.19798.9062.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่4,221.424,359.00-3.3 %0.01,447.31112.2792.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่38,121.2414,795.9861.2 %5.01,225.56716.5041.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่16,380.738,477.0048.3 %5.0845.77363.8557.0 %5.0
เรือนจำกลางเชียงใหม่ 136,813.17121,697.0111.0 %5.02,655.713,343.04-25.9 %0.0
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ 50,940.9038,746.6023.9 %5.01,603.18662.3258.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 514,661.1712,692.1013.4 %5.03,678.991,801.0051.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่2,442.40550.0077.5 %5.0825.22225.0572.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่4,543.09410.0091.0 %5.01,357.67526.2061.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่3,456.37260.0092.5 %5.01,262.59354.3571.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่8,432.903,550.0057.9 %5.02,879.851,116.2561.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่3,674.44615.0083.3 %5.01,263.49332.5573.7 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่4,490.527,973.81-77.6 %0.01,699.95614.8763.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่10,582.965,357.5849.4 %5.0953.98338.2664.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 685,371.394,702.6194.5 %5.01,717.51680.6460.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน)5,993.641,885.0068.5 %5.04,337.70223.9394.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 116,801.253,380.0079.9 %5.02,083.87265.0687.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 242,111.56114.0499.7 %5.0348.221,718.32-393.5 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 315,916.484,678.9570.6 %5.0457.20791.73-73.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 471,776.248,357.8888.4 %5.01,026.41326.3168.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 558,458.797,727.3486.8 %5.02,933.651,735.8140.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8ไม่ครบ6,916.58ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ467.59ประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาอนุสารสุนทร21,888.0814,800.0032.4 %5.0463.11388.8416.0 %5.0
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่30,580.9835,658.00-16.6 %0.0474.95611.28-28.7 %0.0
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์10,791.619,749.019.7 %4.5449.44385.4214.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพฝาง67,726.4013,355.8980.3 %5.01,553.91546.5064.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่79,624.1056,700.0028.8 %5.02,006.10978.4851.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง22,065.633,944.0082.1 %5.01,038.15393.3362.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่117,601.2246,228.0060.7 %5.01,396.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่53,198.1134,301.0035.5 %5.01,377.631,638.15-18.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่23,221.0642.0099.8 %5.01,198.38415.4965.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง47,606.5212,937.0072.8 %5.01,163.15514.1255.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2,805.151,468.0047.7 %5.0864.15259.3070.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่32,538.7315,302.0053.0 %5.01,139.962,492.24-118.6 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่12,959.344,984.8961.5 %5.02,885.391,294.7555.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่33,337.4630,632.008.1 %4.01,801.45283.5084.3 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 2,834.221,200.0057.7 %5.01,592.2745.3197.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่85,587.5038,459.3455.1 %5.04,134.772,117.5848.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 4,778.593,334.0030.2 %5.01,376.68603.0156.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)5,740.4414,572.58-153.9 %0.02,467.04236.9990.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่4,065.423,831.005.8 %2.51,921.91166.2591.3 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)2,408.20610.0074.7 %5.01,737.3158.6196.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่3,063.72615.0079.9 %5.0939.31522.3244.4 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 560,046.0922,946.0161.8 %5.021,143.549,018.8557.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่80,815.3219,638.0375.7 %5.017,198.4021,083.29-22.6 %0.0
รวม 2,134,651 1,055,887 50.54 % 220,948 97,005 56.10 %