จังหวัดลำพูน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0430.2167.7484.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน51,517.5336,075.8530.0 %5.0103.60125.51-21.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน2,522.482,009.9120.3 %5.0525.26113.4178.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน8,754.92794.0090.9 %5.03,071.870.95100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน11,267.784,514.0059.9 %5.03,092.45509.2883.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน4,619.61971.0079.0 %5.0303.3494.6568.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา3,175.99364.0088.5 %5.0213.870.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ12,303.99246.0098.0 %5.0223.4735.4184.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง3,797.85439.0088.4 %5.0174.4538.4378.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง3,409.35504.0085.2 %5.0276.9942.7484.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้4,242.26397.0090.6 %5.0548.6954.1090.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง3,977.73114.0097.1 %5.0199.9835.9682.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง3,911.96100.0097.4 %5.0394.5171.0682.0 %5.0
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 24,622.853,352.2827.5 %5.0436.4620.1495.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน4,508.932,236.3350.4 %5.01,076.76817.7024.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน3,350.671,290.0061.5 %5.0905.58401.4555.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน2,894.39766.0073.5 %5.0696.41252.5063.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน2,590.07379.0085.4 %5.0347.84329.735.2 %2.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน3,914.611,062.0072.9 %5.0715.45502.4729.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน1,964.031,226.0037.6 %5.0403.41228.5843.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน4,357.491,350.3869.0 %5.01,323.94791.4440.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน4,048.64680.0083.2 %5.0943.6548.8694.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน13,820.707,736.6844.0 %5.01,647.241.0099.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน3,112.251,128.0063.8 %5.0791.52267.9066.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน1,769.56982.0044.5 %5.050.6638.9223.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน2,779.42308.0088.9 %5.0674.1370.3089.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน2,497.00684.0072.6 %5.0525.29262.5150.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน4,125.351,657.0059.8 %5.0653.14256.5060.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำพูน5,215.942,038.1260.9 %5.01,323.961,488.89-12.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน4,142.51878.0078.8 %5.01,133.81401.4764.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน3,732.111,893.0049.3 %5.0639.35214.4866.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน12,170.017,088.0041.8 %5.01,761.3365.7196.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน3,820.06892.0076.6 %5.0639.36337.2547.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน1,485.802,287.80-54.0 %0.0867.58218.5074.8 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน3,469.992,148.0038.1 %5.01,057.7450.7495.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน3,505.66839.9376.0 %5.0924.45292.0268.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน3,893.792,154.0044.7 %5.0677.4268.3989.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน9,627.051,757.0081.7 %5.0458.37126.3572.4 %5.0
รจจ.ลำพูน 56,591.1840,067.4429.2 %5.01,096.97576.9747.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน2,779.11145.0094.8 %5.0499.12146.0170.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน5,852.163,148.0046.2 %5.0894.33190.0078.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน9,691.931,173.0087.9 %5.0544.31226.4158.4 %5.0
สปส.จ.ลำพูน6,470.434,990.0022.9 %5.01,228.89243.3880.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน2,977.481,217.3759.1 %5.0696.43153.1478.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน9,834.921,296.0086.8 %5.0753.48318.2157.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 135,905.226,937.8680.7 %5.01,059.28322.7469.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 245,130.136,957.4284.6 %5.01,440.64534.9462.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน4,849.442,937.0039.4 %5.0369.20464.02-25.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน59,670.9233,842.6543.3 %5.01,319.15696.6447.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน56,438.049,256.3783.6 %5.0730.081,127.86-54.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 26,876.028,910.0066.8 %5.0606.57871.89-43.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง15,560.1110,219.0034.3 %5.0592.49152.0074.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน9,160.879,262.00-1.1 %0.01,464.70203.8586.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 3,973.213,332.2616.1 %5.0715.45267.2362.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน2,348.57430.0081.7 %5.0449.20159.8064.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน33,207.138,840.0073.4 %5.03,828.732,753.5228.1 %5.0
รวม 612,237 246,304 59.77 % 48,523 18,153 62.59 %