จังหวัดปทุมธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี3,302.11514.0084.4 %5.0294.7354.0981.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี5,118.055,929.26-15.8 %0.0922.21231.0674.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี3,801.111,342.0064.7 %5.0503.9124.1795.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 115,739.7412,857.6718.3 %5.02,500.33628.6274.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 225,987.0125,554.911.7 %0.54,949.75950.0080.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 17,234.456,139.5015.1 %5.0461.9866.5085.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 24,538.922,043.0055.0 %5.0277.8466.5076.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี5,049.412,355.7053.3 %5.0492.4776.0084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา5,814.471,536.0073.6 %5.0506.40114.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ4,612.35668.0085.5 %5.0236.1676.0067.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี5,560.752,185.0060.7 %5.0380.3854.2585.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว5,372.771,891.0064.8 %5.0351.65108.4469.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก4,378.581,305.0070.2 %5.0285.62109.4461.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 14,815.276,269.91-30.2 %0.01,036.15415.8059.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 25,055.837,009.34-38.6 %0.01,295.10392.9869.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี4,863.032,183.0055.1 %5.0903.04529.9141.3 %5.0
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 16,523.283,244.3250.3 %5.0824.56519.0437.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี3,335.731,070.0067.9 %5.0503.81156.4768.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี2,703.92974.0064.0 %5.0370.59227.2938.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี4,349.664,318.680.7 %0.5941.07661.4329.7 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์17,181.717,596.0055.8 %5.01,917.671,386.4527.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 15,546.208,877.33-60.1 %0.01,723.11886.8948.5 %5.0
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 17,578.2161,416.00-249.4 %0.06,009.06594.8690.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 15,422.467,521.00-38.7 %0.06,270.152,088.7966.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี1,846.492,520.00-36.5 %0.0380.40434.29-14.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี5,063.054,980.871.6 %0.5975.41448.7054.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี4,020.402,561.0036.3 %5.0751.11407.1545.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี8,867.5517,458.66-96.9 %0.01,188.27297.5775.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)6,917.127,217.50-4.3 %0.02,229.87214.7090.4 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี4,082.543,313.0018.8 %5.0807.96301.2062.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี3,839.58972.0074.7 %5.0503.650.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี3,805.281,636.0057.0 %5.0538.04356.3533.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี3,581.085,070.42-41.6 %0.0674.84247.6063.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี5,857.5721,531.20-267.6 %0.01,125.89224.6080.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี10,747.084,083.0062.0 %5.03,203.97373.0488.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี3,700.912,048.0044.7 %5.0446.65158.0464.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี6,461.1115,198.00-135.2 %0.01,647.9673.4095.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี12,773.0210,894.5014.7 %5.01,475.571,111.4024.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี11,204.15438.0096.1 %5.0541.73318.4941.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี3,622.593,382.006.6 %3.0712.88378.1047.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี4,709.092,185.0053.6 %5.0731.89109.2585.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี4,911.272,673.8345.6 %5.0750.91281.5462.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี5,040.934,579.009.2 %4.5674.8436.9194.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี12,828.687,288.0043.2 %5.0543.87359.1034.0 %5.0
รจจ.ปทุมธานี 52,830.4750,490.314.4 %2.0726.86712.112.0 %1.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 131,802.1692,372.5329.9 %5.01,213.52453.1562.7 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี21,390.7718,247.6714.7 %5.0421.69248.9041.0 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง45,087.2537,622.0116.6 %5.0805.77810.00-0.5 %0.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 26,796.44116,640.87-335.3 %0.01,048.31505.5051.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 19,652.8915,696.00-62.6 %0.02,414.162,197.829.0 %4.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี5,696.491,305.0077.1 %5.01,443.07196.4886.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี7,392.018,546.58-15.6 %0.01,321.39267.4279.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี5,212.914,072.8621.9 %5.0769.92389.9749.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี17,873.5417,636.001.3 %0.52,481.37518.7079.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี6,287.944,436.4929.4 %5.0826.970.9599.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต33,568.0899,090.00-195.2 %0.01,937.18520.6373.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี2,633.073,683.72-39.9 %0.0541.6837.9593.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 139,152.4712,748.0067.4 %5.01,006.63191.9780.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 222,110.3911,319.4548.8 %5.01,073.64348.8367.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี)20,959.8017,718.6215.5 %5.01,763.87622.5264.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี2,558.471,595.0037.7 %5.0317.58204.7235.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี144,448.0521,204.0085.3 %5.01,287.82688.8946.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 79,370.341.00100.0 %5.01,419.381.8599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี17,886.548,661.4351.6 %5.0439.26884.46-101.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี3,936.6521,251.00-439.8 %0.01,252.87925.0026.2 %5.0
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี388,066.47179,340.0053.8 %5.010,010.261,237.2087.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (นนทบุุรี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0630.05160.8274.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 4,256.622,836.5033.4 %5.0731.89612.2616.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี2,419.15680.0071.9 %5.0294.52330.34-12.2 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี26,741.879,535.2064.3 %5.06,051.653,673.1239.3 %5.0
รวม 1,415,895 1,051,561 25.73 % 96,095 33,293 65.35 %