จังหวัดลำปาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง2,247.70450.0080.0 %5.0626.47172.2672.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง17,550.2913,295.0024.2 %5.064.610.9598.5 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง5,178.934,115.1920.5 %5.091.9314.8683.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง3,049.941,139.0062.7 %5.0930.72193.7979.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง2,891.051,277.0055.8 %5.0854.6652.4193.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง17,384.1711,120.0036.0 %5.03,326.74860.7074.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ4,171.10795.0080.9 %5.0296.9738.5487.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา4,116.54282.0093.1 %5.0273.0630.0889.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร3,546.58396.0088.8 %5.0223.1454.2175.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ3,417.70325.0090.5 %5.0260.4632.0987.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน3,361.75442.0086.9 %5.0484.4548.9889.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ3,242.89217.0093.3 %5.0239.553.6098.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว3,319.02395.0088.1 %5.0440.5071.9083.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม3,316.16311.0090.6 %5.0240.7353.3277.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก3,296.72245.0092.6 %5.0449.993.5599.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ3,348.07283.0091.5 %5.0478.7539.1491.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง4,743.892,226.0053.1 %5.0400.2747.5088.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง6,733.814,570.5732.1 %5.01,596.281,827.80-14.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง3,876.841,741.0055.1 %5.01,273.01453.6764.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง2,882.261,060.0063.2 %5.0854.66367.6757.0 %5.0
สำนักชลประทานที่ 29,941.9111,938.00-20.1 %0.04,256.568,059.80-89.4 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง2,428.65401.0083.5 %5.0664.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง5,545.521,662.0070.0 %5.01,577.251,560.851.0 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง2,284.522,125.007.0 %3.5558.951,131.45-102.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง5,158.52766.0085.2 %5.01,843.49684.9262.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง3,413.741,393.8359.2 %5.01,063.83231.8078.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง9,267.648,918.013.8 %1.52,452.0050.2897.9 %5.0
ท่าอากาศยานลำปาง90,353.1787,658.003.0 %1.5541.78197.6063.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง3,615.751,851.0048.8 %5.01,158.91615.6046.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง4,037.194,085.65-1.2 %0.01,655.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง13,694.978,452.0038.3 %5.06,108.141,408.4576.9 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง3,896.062,199.0143.6 %5.02,066.4738.1598.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง2,844.743,437.00-20.8 %0.088.262.8596.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง1,618.02396.0075.5 %5.0930.7276.9591.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง2,515.75666.0073.5 %5.0740.56490.2033.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง2,983.822,313.0022.5 %5.0930.72401.8556.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำปาง5,507.9735,743.17-548.9 %0.01,615.301,464.449.3 %4.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง5,805.893,294.0043.3 %5.02,118.33492.6976.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง3,153.232,180.0030.9 %5.0911.71283.1068.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง5,399.566,638.22-22.9 %0.01,351.14192.5285.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง19,076.2415,394.0019.3 %5.02,134.680.00100.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง3,610.941,677.0053.6 %5.01,158.91534.8153.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง5,225.881,636.0068.7 %5.01,120.88330.0770.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง3,447.891,894.0045.1 %5.01,044.82152.6885.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง5,412.101,780.0067.1 %5.01,482.19380.3774.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง3,551.472,686.0024.4 %5.0987.7747.1395.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง29,408.615,564.0081.1 %5.0654.47261.2560.1 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง7,570.654,990.0034.1 %5.0503.85422.7516.1 %5.0
รจก.ลำปาง 55,204.5034,448.9537.6 %5.01,257.18513.0059.2 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 38,752.5822,002.4043.2 %5.01,079.21297.3572.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง2,432.93725.0070.2 %5.0796.58323.0459.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง3,394.2737.0098.9 %5.0633.31317.5749.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง25,402.9511,445.9954.9 %5.01,793.07617.5065.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง3,240.011,251.0061.4 %5.0797.59221.4672.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง4,590.734,527.001.4 %0.51,463.16418.4471.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง4,019.721,858.0053.8 %5.01,253.99255.6679.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง3,428.172,793.0018.5 %5.01,006.79251.5575.0 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ3,474.564,895.00-40.9 %0.0682.6838.0094.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง24,643.814,820.1280.4 %5.01,527.03131.4891.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 132,115.028,396.0073.9 %5.01,703.80730.0757.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 253,601.115,632.0089.5 %5.0660.49687.03-4.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 319,200.058,460.9055.9 %5.01,774.72466.2673.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง248.443,304.43-1,230.1 %0.0346.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคลำปางไม่ครบ59,940.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,711.40ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง51,952.0333,807.0034.9 %5.01,050.04229.3578.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง18,633.729,809.0047.4 %5.0896.75793.5411.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา58,712.8712,808.0078.2 %5.0907.95422.9153.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเถิน18,444.68299.6198.4 %5.01,040.89521.5549.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง5,857.749,525.00-62.6 %0.02,385.851,744.7526.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 3,627.562,357.0035.0 %5.01,120.88611.6645.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง2,548.77906.0064.5 %5.0702.53248.9064.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง24,238.7323,112.624.6 %2.07,123.0213,447.74-88.8 %0.0
รวม 820,211 473,644 42.25 % 82,331 47,168 42.71 %