จังหวัดอุตรดิตถ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,297.07625.0072.8 %5.0474.18171.9063.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์9,247.155,987.7935.2 %5.063.130.9598.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์4,221.583,909.007.4 %3.5816.49200.0675.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์2,975.221,136.0061.8 %5.0740.38205.2272.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์20,489.7312,605.0438.5 %5.02,052.49505.7675.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย3,536.85465.0086.9 %5.0305.830.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน5,308.23374.0093.0 %5.0211.7757.9572.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล3,866.96570.0085.3 %5.0201.4924.9487.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน3,505.53463.0086.8 %5.0293.83100.8065.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด3,374.22154.0095.4 %5.0264.4047.5082.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา3,403.58421.0087.6 %5.0323.48107.5766.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า3,990.14276.0093.1 %5.0451.51116.3874.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก3,516.62272.0092.3 %5.0614.78106.7782.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์12,711.164,177.0067.1 %5.01,634.161,028.8537.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด2,493.14949.0061.9 %5.0617.40232.2462.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์4,179.252,108.0049.6 %5.01,025.64497.0951.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 3,472.081,327.0061.8 %5.01,524.96180.2588.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,893.771,088.0062.4 %5.0721.37350.2551.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์2,156.53858.0060.2 %5.0417.12338.2418.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์5,832.761,499.0074.3 %5.0798.76805.18-0.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์3,952.991,682.0057.4 %5.0646.93326.8149.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์6,909.782,715.0060.7 %5.02,413.80116.3795.2 %5.0
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์6,584.282,376.7063.9 %5.01,158.7656.6795.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์8,581.6110,335.01-20.4 %0.01,559.4052.2596.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)10,747.946,406.5040.4 %5.02,287.151,412.6538.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์3,080.941,176.0061.8 %5.0797.433,861.75-384.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์1,664.99276.0083.4 %5.062.2257.058.3 %4.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์2,861.61459.0084.0 %5.0805.9870.5891.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,794.94374.5486.6 %5.0626.31382.1639.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์11,123.681,933.9082.6 %5.0835.48780.176.6 %3.0
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์13,457.232,293.0083.0 %5.01,900.70754.0160.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์6,736.673,613.0046.4 %5.01,215.80521.7757.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์10,447.651,980.0081.0 %5.0854.50259.5569.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์12,833.816,744.0047.5 %5.01,558.09106.8893.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์3,732.42818.0078.1 %5.0987.59818.4117.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์3,501.612,247.0035.8 %5.0968.60342.7064.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์34,252.233,100.0090.9 %5.013,633.27187.2498.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์3,360.88560.0083.3 %5.0892.51116.1387.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์2,875.563,100.00-7.8 %0.0271.5735.1287.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์10,422.001,680.0083.9 %5.0854.50355.6958.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 41,162.2231,472.5623.5 %5.0910.92231.3574.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,478.87644.0074.0 %5.0550.22112.1979.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์3,235.341,748.0046.0 %5.0854.50432.1049.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์3,154.57976.0069.1 %5.0645.32227.3664.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์4,551.723,902.0114.3 %5.01,026.95458.4055.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์3,266.42973.0070.2 %5.0779.67269.1865.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์5,832.464,614.9620.9 %5.0987.61107.2289.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์14,656.702,786.0081.0 %5.0359.01180.5049.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 132,024.2913,203.1058.8 %5.01,402.97279.9080.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 230,122.626,683.3677.8 %5.01,882.17556.4970.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์6,337.254,076.5235.7 %5.0733.8638.2994.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์64,148.1259,250.007.6 %3.51,425.88455.8768.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์90,423.1631,531.0165.1 %5.0885.46388.8756.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์309,350.8816,020.4994.8 %5.0739.51823.61-11.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย28,316.006,456.0077.2 %5.0773.40496.1735.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์184,875.0016,117.2491.3 %5.02,397.781,203.6749.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 4,284.302,073.0051.6 %5.0797.45450.8143.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์2,799.79880.0068.6 %5.0384.29185.3551.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์40,791.918,433.0179.3 %5.07,157.963,093.2456.8 %5.0
รวม 1,135,206 304,974 73.13 % 72,579 25,683 64.61 %