จังหวัดแพร่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่2,526.08185.0092.7 %5.0461.98105.0777.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่148,924.452,657.3998.2 %5.084.636.9491.8 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ (ระบบดิจิทัล)4,087.4910,989.00-168.8 %0.093.450.9599.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่2,700.061,038.0061.6 %5.0488.93108.7877.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่2,886.68815.0071.8 %5.0748.350.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่15,859.936,245.0760.6 %5.01,812.11573.8268.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่941.18817.0013.2 %5.0253.802.8598.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น3,342.71468.0086.0 %5.0180.4238.0078.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย3,395.71350.0089.7 %5.0241.350.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง4,869.26557.0088.6 %5.0342.940.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง3,357.64299.0091.1 %5.0313.390.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวาง3,301.77369.0088.8 %5.0251.9547.5081.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น3,579.38244.0093.2 %5.0323.3828.5091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่3,337.49195.0094.2 %5.0149.310.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่5,822.093,436.3941.0 %5.01,089.511,845.85-69.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่3,632.961,398.0061.5 %5.0994.41393.1960.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่2,780.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5777.51361.9553.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่2,241.301,869.9316.6 %5.0423.93359.1015.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่7,552.981,760.8676.7 %5.01,317.681,328.24-0.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่1,992.561,550.0022.2 %5.0513.73491.984.2 %2.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่97,574.112,067.5097.9 %5.04,610.52607.9386.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่11,470.086,184.4946.1 %5.01,393.751,793.47-28.7 %0.0
ท่าอากาศยานแพร่42,934.4124,859.8042.1 %5.0490.69294.5040.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)9,943.8013,454.67-35.3 %0.04,232.834,503.95-6.4 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่3,535.691,129.1468.1 %5.0937.38611.8034.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)11,050.148,488.2523.2 %5.04,132.06767.4081.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่2,936.90212.0092.8 %5.070.990.9598.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่2,458.14467.0081.0 %5.0671.1638.6294.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่2,609.61215.0091.8 %5.0538.04261.2551.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่3,019.951,212.1659.9 %5.0804.2643.4394.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดแพร่ไม่ครบ14,830.66ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,533.96ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่7,397.211,024.0086.2 %5.0804.26144.2282.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่4,330.076,178.08-42.7 %0.01,294.11120.2490.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่10,580.69594.0094.4 %5.0861.31768.1510.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ไม่ครบ2,277.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ284.31ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่5,102.12481.0090.6 %5.0809.35260.8367.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่3,713.622,559.0031.1 %5.01,070.49365.1665.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่2,872.462,391.0016.8 %5.0382.9650.3186.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่10,166.461,555.0084.7 %5.0823.29334.8059.3 %5.0
รจจ.แพร่ 36,556.5918,306.8349.9 %5.0902.77366.3659.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่2,589.43315.0087.8 %5.0519.02201.7661.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่3,078.00666.0078.4 %5.0785.25302.7061.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่3,049.59570.0081.3 %5.0614.10159.0074.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่4,554.424,251.366.7 %3.01,184.58359.1069.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่3,832.161,851.0051.7 %5.01,088.53308.3271.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่6,643.1010,365.05-56.0 %0.03,181.26235.6092.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 84,388.648,824.2389.5 %5.01,459.14408.7872.0 %5.0
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 231,525.695,033.7584.0 %5.01,576.51738.9553.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (จังหวัดแพร่ และน่าน)10,576.097,690.6627.3 %5.03,265.021,206.2663.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่4,009.741,885.0053.0 %5.0292.21278.884.6 %2.0
วิทยาลัยเทคนิคแพร่85,323.7051,711.0039.4 %5.01,418.43501.5564.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่91,644.9522,849.0075.1 %5.0881.96740.4816.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่25,020.505,055.2079.8 %5.0891.871,190.16-33.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่26,197.0610,704.0059.1 %5.0770.05440.7542.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพลอง17,937.5311,458.0036.1 %5.0709.33638.949.9 %4.5
วิทยาลัยการอาชีพสอง37,025.6710,671.0071.2 %5.0757.70379.0550.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่11,870.417,355.2038.0 %5.01,876.601,133.4839.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 3,086.862,197.9928.8 %5.0823.29534.8235.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่6,717.23520.0092.3 %5.0557.06208.2462.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่52,089.357,547.0085.5 %5.07,481.092,575.4665.6 %5.0
รวม 1,003,764 298,143 70.30 % 65,826 29,573 55.07 %