จังหวัดน่าน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน435.97537.00-23.2 %0.0587.7452.3491.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน22,667.6020,609.799.1 %4.575.90175.35-131.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน7,738.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.576.370.00100.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน4,383.401,468.0066.5 %5.0815.93271.7266.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน2,622.141,273.0051.5 %5.0777.9030.4396.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน15,070.374,022.0073.3 %5.01,884.86669.7564.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน3,577.05595.0083.4 %5.0299.9795.9268.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา13,812.22442.0096.8 %5.0335.6471.5478.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย4,467.67122.0097.3 %5.0362.1299.6972.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น14,110.06157.0098.9 %5.0379.60100.8273.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม2,942.57452.0084.6 %5.0288.3775.6573.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง3,643.53273.0092.5 %5.0195.80114.7641.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา3,176.52331.0089.6 %5.0329.4931.8090.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว3,268.57204.0093.8 %5.0394.1553.5086.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง3,212.37301.0090.6 %5.0330.4730.2890.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง4,564.61304.0093.3 %5.0451.51104.5176.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ2,761.69142.0094.9 %5.0422.71106.2774.9 %5.0
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง4,957.492,832.5042.9 %5.01,045.91351.6766.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน4,285.263,443.6619.6 %5.01,519.521,746.96-15.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน4,757.231,643.0065.5 %5.01,158.20685.6440.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน2,785.091,082.0061.2 %5.0853.96368.6256.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน2,359.03688.0070.8 %5.0662.66538.0418.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน4,654.921,332.0071.4 %5.01,429.522,388.93-67.1 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 74,447.721,899.2057.3 %5.01,348.5243.4796.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน26,244.821,981.0092.5 %5.06,404.26975.6884.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน5,100.381,464.2971.3 %5.01,638.701,476.399.9 %4.5
ส.ป.ก. น่าน3,107.771,132.0063.6 %5.01,674.311,059.3536.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน6,086.115,291.4513.1 %5.01,576.57197.6387.5 %5.0
ท่าอากาศยานน่านนคร85,947.0568,312.0020.5 %5.0965.7397.0590.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน3,911.131,403.0064.1 %5.01,158.22484.1758.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน1,435.49909.0036.7 %5.072.5473.15-0.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน2,815.83690.0075.5 %5.0872.9761.2093.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน2,415.66289.0088.0 %5.0682.82356.3847.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน3,534.751,420.5659.8 %5.0987.55241.8575.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดน่าน4,815.2313,826.96-187.2 %0.01,557.531,439.067.6 %3.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน8,340.593,034.8763.6 %5.03,002.75229.9092.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน5,059.404,245.0016.1 %5.01,386.39127.0190.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน9,242.991,137.3087.7 %5.0777.89358.9253.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน3,818.471,632.1857.3 %5.0737.88493.0533.2 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน5,814.211,640.0071.8 %5.0968.03257.0373.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน3,287.631,166.0064.5 %5.01,006.09283.2571.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน2,392.48907.0062.1 %5.0644.8047.8292.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน9,500.24904.0090.5 %5.01,119.10396.3064.6 %5.0
รจจ.น่าน 32,024.1915,890.5050.4 %5.0952.47866.459.0 %4.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน2,229.52640.0071.3 %5.0606.75199.7567.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน2,965.091,011.0065.9 %5.0461.66406.0112.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน2,403.32613.0074.5 %5.0682.82246.6163.9 %5.0
สปส.จ.น่าน4,933.953,793.4923.1 %5.01,291.31453.7764.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน3,394.401,214.0064.2 %5.01,139.20477.9258.0 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถานสาขาน่าน2,277.35395.0082.7 %5.01,161.03296.9274.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน3,884.263,348.0013.8 %5.01,006.0966.1693.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2370,763.637,088.8798.1 %5.02,175.061,034.3352.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 125,866.8810,662.6758.8 %5.02,665.34874.0567.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน5,335.843,643.9531.7 %5.0357.83179.9449.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคน่าน66,706.7347,965.0028.1 %5.01,631.581,510.507.4 %3.5
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน26,569.43140.0099.5 %5.01,027.0622,211.00-2,062.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปัว45,516.9010,696.0076.5 %5.01,005.351,047.36-4.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสาไม่ครบ19,844.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ794.05ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน5,242.6910,140.00-93.4 %0.02,233.841,837.7517.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน 2,604.40763.2070.7 %5.0763.96256.5066.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน2,529.181,397.0044.8 %5.0682.79205.7269.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 18,693.876,112.0067.3 %5.04,548.811,766.8861.2 %5.0
รวม 949,775 281,052 70.41 % 67,578 50,800 24.83 %