จังหวัดพะเยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา2,078.63276.0086.7 %5.0445.43170.1761.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา7,281.134,515.0038.0 %5.046.38120.98-160.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา2,431.19741.0069.5 %5.0394.03248.5036.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา2,688.14769.0071.4 %5.0711.6545.9993.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา10,076.476,948.0031.0 %5.01,890.64341.8081.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา3,711.421,004.0072.9 %5.0347.7058.2383.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ3,331.40692.0079.2 %5.0440.1095.2178.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้3,362.05438.0087.0 %5.0201.6117.6891.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน3,186.85236.0092.6 %5.0295.2253.2382.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง3,171.72273.0091.4 %5.0448.4970.8184.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ3,214.78266.0091.7 %5.0226.6246.5079.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน3,181.30129.0095.9 %5.0486.3676.7084.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง3,133.28200.0093.6 %5.0479.0561.6887.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย�6,378.961,423.2277.7 %5.01,263.111,620.70-28.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา3,499.83707.0079.8 %5.01,072.95548.8848.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา2,612.75710.0072.8 %5.0692.63267.5861.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา2,273.63562.0075.3 %5.0540.50389.2228.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา3,091.851,444.0053.3 %5.0901.811,196.57-32.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา2,216.712,394.77-8.0 %0.0625.631,103.98-76.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา8,084.703,724.8653.9 %5.01,453.27705.2151.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา3,898.361,290.0066.9 %5.0958.86327.9665.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา11,965.645,851.0051.1 %5.01,434.26688.0552.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา3,385.491,782.4047.4 %5.01,031.17377.6563.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา1,412.43684.0051.6 %5.0455.7360.5286.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา2,885.56664.0077.0 %5.0825.7539.9095.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา2,529.43380.0085.0 %5.0635.59204.0367.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา3,045.32739.5975.7 %5.0882.79143.8683.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดพะเยา4,366.9614,017.00-221.0 %0.01,415.242,212.74-56.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา3,541.042,086.0041.1 %5.01,072.95546.5449.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา2,949.64150.0094.9 %5.0749.68188.7474.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา5,427.985,634.99-3.8 %0.01,263.11107.4091.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา2,846.52510.0082.1 %5.0445.03183.1158.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา2,889.831,743.7839.7 %5.0901.81472.0147.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา3,381.981,059.0068.7 %5.0787.71165.5979.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา3,042.742,080.0031.6 %5.0863.77229.3673.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา2,509.971,440.0042.6 %5.0571.2830.0794.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา10,235.45927.0090.9 %5.0905.24388.0157.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดพะเยา31,323.1027,131.7813.4 %5.0887.58294.7966.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา2,236.41513.0077.1 %5.0544.29346.3936.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา2,651.251,693.4036.1 %5.0692.63409.2740.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา2,419.02270.0088.8 %5.0597.5560.0590.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา4,838.612,614.7746.0 %5.01,187.05648.3845.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา3,250.501,029.0068.3 %5.0901.81196.3678.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา2,875.081,622.0043.6 %5.0768.7093.9787.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 118,136.495,803.0068.0 %5.01,196.12444.9162.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 212,883.695,704.7555.7 %5.02,088.03651.7768.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา3,220.853,056.005.1 %2.5276.4419.9692.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา135,445.028,782.7293.5 %5.01,263.59774.3838.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา21,495.2729,446.00-37.0 %0.0857.19285.0066.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ21,428.4258.0099.7 %5.0837.95314.9762.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้20,565.6110,290.0050.0 %5.0639.13250.8860.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา2,927.53957.0067.3 %5.01,396.28630.0354.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 2,663.311,161.0056.4 %5.0711.65645.889.2 %4.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา2,408.92371.0084.6 %5.0540.51195.7463.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา13,745.786,738.9551.0 %5.04,269.423,939.357.7 %3.5
รวม 453,836 175,734 61.28 % 47,819 23,807 50.21 %