จังหวัดเชียงราย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย2,207.97377.0082.9 %5.0667.69164.0875.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย17,293.4513,987.0019.1 %5.077.53235.31-203.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย5,259.5911,401.15-116.8 %0.083.800.9598.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย2,935.012,247.0023.4 %5.01,009.99280.0472.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย2,592.78986.0062.0 %5.0857.8976.9591.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย19,859.337,581.0061.8 %5.03,196.83743.2176.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย3,672.741,695.0053.8 %5.0370.01131.0264.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน3,639.15227.0093.8 %5.0335.1156.6783.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย3,153.19522.0083.4 %5.0399.89116.6870.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน3,209.33671.0079.1 %5.0418.1149.4088.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า3,153.19285.0091.0 %5.0544.2560.0689.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ4,708.45240.0094.9 %5.01,616.9049.0497.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย2,983.18165.0094.5 %5.0344.9825.5092.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน3,153.19196.0093.8 %5.0419.3360.0085.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง3,351.73500.0085.1 %5.0393.25118.7669.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด3,247.64265.0091.8 %5.0263.4358.5277.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย3,153.19225.0092.9 %5.0267.0653.1880.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย2,899.90264.0090.9 %5.0599.5166.1589.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่น3,125.09378.0087.9 %5.0484.5171.2585.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล2,991.05367.0087.7 %5.0252.7117.3493.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง3,153.19240.0092.4 %5.0439.3120.9095.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว2,862.93210.0092.7 %5.0158.0968.8256.5 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สาย55,860.1132,884.3941.1 %5.02,380.62347.7485.4 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงแสน11,329.784,905.0056.7 %5.01,447.57227.0584.3 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงของ10,513.6219,741.10-87.8 %0.01,608.02307.2180.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย7,182.384,869.0032.2 %5.02,017.842,582.10-28.0 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย3,882.44893.0177.0 %5.0667.70269.1359.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย4,168.521,214.8070.9 %5.01,295.23831.7735.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย3,587.96959.0073.3 %5.0895.88323.5663.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย2,605.772,204.0215.4 %5.0857.86563.3734.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย8,639.86835.0090.3 %5.03,805.341,958.4948.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย2,545.921,943.0023.7 %5.0723.73475.9234.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย4,454.761,337.5370.0 %5.01,747.111,226.8129.8 %5.0
ส.ป.ก. เชียงราย4,071.882,171.6846.7 %5.01,485.39897.3639.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 4,580.4513,859.69-202.6 %0.01,390.31172.3887.6 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย2,759.851,239.8855.1 %5.0914.90858.666.1 %3.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)8,854.875,711.4635.5 %5.03,968.731,078.2572.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย3,248.396,940.00-113.6 %0.090.4553.2041.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)8,001.24119.0098.5 %5.0496.5558.0788.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย2,664.24276.0089.6 %5.0895.8951.7494.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย2,299.07375.0083.7 %5.0705.73330.6053.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย3,139.371,910.0039.2 %5.01,086.05269.8775.2 %5.0
สำน้กงานจังหวัดเชียงราย5,888.3745,269.47-668.8 %0.02,341.115,334.19-127.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย4,896.05312.2693.6 %5.01,979.80774.2560.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย2,901.501,890.0034.9 %5.01,009.99337.2566.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย14,985.775,991.0760.0 %5.03,168.33160.8994.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย8,826.751,087.0087.7 %5.0838.84275.6467.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย3,625.101,184.1067.3 %5.01,143.09388.4466.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย3,582.96940.0073.8 %5.01,238.18500.0159.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย5,574.641,621.7570.9 %5.01,770.63534.5069.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย2,939.961,875.7836.2 %5.0895.8945.6094.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย11,522.985,376.0053.3 %5.0540.63280.0048.2 %5.0
เรือนจำกลางเชียงราย2,549,883.3095,078.9996.3 %5.027,390.20677.5397.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย2,712.2639.8698.5 %5.0648.84184.1871.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย8,244.56198.8597.6 %5.01,580.47251.7584.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย3,687.72931.5074.7 %5.0762.78250.8567.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย5,170.896,036.84-16.7 %0.01,447.35644.3855.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย3,550.40856.8075.9 %5.01,333.26885.4833.6 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย7,723.332,263.0070.7 %5.01,276.21242.8481.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย7,074.201,506.6078.7 %5.01,567.3676.0095.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียงราย และพะเยา)52,478.841,136.9097.8 %5.03,266.35815.9475.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 125,644.709,396.2463.4 %5.02,674.451,383.7248.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 223,288.087,576.0567.5 %5.02,694.62941.4265.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 314,633.994,995.4565.9 %5.02,712.501,061.5560.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 428,871.115,721.9080.2 %5.01,958.021,673.5414.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย14,934.624,089.2372.6 %5.0390.65978.56-150.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย13,292.4438,109.00-186.7 %0.0808.91432.5446.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย28,423.8519,200.0032.5 %5.01,032.43991.054.0 %2.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย115,405.6838,600.0066.6 %5.01,120.961,122.90-0.2 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย19,016.1230,000.00-57.8 %0.0981.632,030.00-106.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย27,488.5711,237.0059.1 %5.0831.98736.2511.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเทิง17,875.1110,757.0039.8 %5.0851.18703.7917.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง79,078.718,700.0089.0 %5.0866.19807.506.8 %3.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย15,299.5910,920.9528.6 %5.02,420.842,545.80-5.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 2,708.031,361.0049.7 %5.0914.91763.8016.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย2,349.23754.4667.9 %5.0743.76293.6060.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 40,107.528,330.0479.2 %5.04,880.414,720.093.3 %1.5
รวม 3,430,683 530,763 84.53 % 121,764 49,253 59.55 %