จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,211.40343.0084.5 %5.0705.20128.2781.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน10,434.825,662.0045.7 %5.070.67149.40-111.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน11,217.331,925.0082.8 %5.085.35130.44-52.8 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน15,110.7413,233.7812.4 %5.0126.30208.10-64.8 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,440.772,414.0029.8 %5.052.880.9598.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน1,854.03659.0064.5 %5.0271.27103.1062.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,493.07898.2064.0 %5.0468.110.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน6,462.263,255.8949.6 %5.01,152.69425.6063.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง3,022.61342.0088.7 %5.0699.6643.7093.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย2,999.2164.0097.9 %5.0300.4247.5084.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม3,212.18230.0092.8 %5.0394.900.09100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่่่่่่่่ลาน้อย2,934.78124.0095.8 %5.0552.76152.0072.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย3,233.95123.0096.2 %5.0697.8098.8085.8 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง4,196.892,091.0050.2 %5.01,174.09415.2664.6 %5.0
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน3,857.282,277.0041.0 %5.0602.00572.664.9 %2.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน3,745.062,560.0731.6 %5.01,028.47501.6051.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียง2,112.37954.6054.8 %5.0907.3149.5594.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,140.58482.0077.5 %5.0648.15102.2684.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,114.07939.0069.8 %5.01,142.57198.0282.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,456.58617.0074.9 %5.0819.29125.3384.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,289.34168.0092.7 %5.0743.23163.0478.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,912.151,231.0068.5 %5.01,522.881,038.0731.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,283.221,291.00-0.6 %0.0354.57126.9464.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,525.21599.0083.0 %5.01,313.71561.6257.2 %5.0
ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน2,695.93855.2068.3 %5.0933.3995.4189.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,834.4711,150.20-293.4 %0.0952.41156.2783.6 %5.0
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 56,111.1333,618.0040.1 %5.0462.3857.8087.5 %5.0
ท่าอากาศยานปาย 32,231.847,033.0078.2 %5.0446.58193.0056.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,846.281,784.6137.3 %5.0990.44109.5488.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน2,611.271,167.0055.3 %5.079.940.9598.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,556.07224.0091.2 %5.0876.344.7599.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,292.92218.0090.5 %5.0686.18274.9359.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,736.671,653.0039.6 %5.0933.39266.5071.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบ12,562.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ513.57ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,301.201,494.0065.3 %5.01,598.95455.0571.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน801.42783.002.3 %1.0591.85260.2856.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,898.911,859.2652.3 %5.01,028.4778.8592.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน8,448.46476.4394.4 %5.0762.24815.10-6.9 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,944.321,481.0049.7 %5.01,047.49295.5571.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่อนสอน2,997.26824.0072.5 %5.0914.37558.3038.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,597.01552.0078.7 %5.0800.28255.1068.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,293.87477.0079.2 %5.0573.8834.0694.1 %5.0
สพ.แม่ฮ่องสอน3,359.98519.0084.6 %5.0339.79168.1550.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 20,961.0513,724.1134.5 %5.0900.42353.1560.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน466.06341.0026.8 %5.0629.1339.5393.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,609.68593.0077.3 %5.0838.3177.9790.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน2,178.66333.0084.7 %5.0686.18107.3584.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,729.381,711.3637.3 %5.0914.37302.6466.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,503.27543.0078.3 %5.0800.2735.0695.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,415.742,256.346.6 %3.0544.16288.1047.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 19,734.945,275.3145.8 %5.02,098.45137.7593.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 227,615.917,619.4072.4 %5.02,250.18592.8573.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน13,261.301,238.4090.7 %5.0216.73216.83-0.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน31,015.948,918.0971.2 %5.0823.23322.8560.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง28,241.916,703.0076.3 %5.01,190.23468.5560.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน5,265.626,280.75-19.3 %0.01,999.551,190.0440.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2,529.21850.0066.4 %5.0857.32120.4685.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,149.66244.0088.6 %5.0629.1397.1084.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน34,864.555,966.0082.9 %5.03,759.983,411.659.3 %4.5
รวม 428,362 171,249 60.02 % 48,990 17,185 64.92 %