จังหวัดนครสวรรค์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์2,853.73639.0077.6 %5.0263.99107.5259.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์11,249.363,161.5071.9 %5.079.43126.27-59.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์11,940.5612,369.44-3.6 %0.064.1435.8344.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์5,166.8310,804.00-109.1 %0.01,393.96264.9881.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์3,565.391,660.0053.4 %5.0900.470.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์67,455.6429,738.4055.9 %5.04,418.432,174.9450.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์3,369.801,870.5644.5 %5.0709.93606.1314.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์3,066.651,826.5740.4 %5.0309.03114.0063.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว3,009.72494.0083.6 %5.0379.69190.0050.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี2,668.97517.0080.6 %5.0329.68247.0025.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก2,672.45449.0083.2 %5.0260.22190.0027.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์4,543.572,012.0055.7 %5.01,204.731,034.8014.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์3,477.971,106.0068.2 %5.0767.266.1199.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์3,182.041,197.0062.4 %5.0805.39417.4448.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์6,043.214,619.9123.6 %5.01,851.271,630.1511.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 95,682.292,991.4047.4 %5.02,058.062,251.22-9.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์2,886.053,560.31-23.4 %0.0667.71709.62-6.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์5,054.993,911.4622.6 %5.01,489.97643.4356.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์4,842.723,720.6223.2 %5.01,147.69202.3882.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์10,423.3118,927.00-81.6 %0.01,775.210.9599.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)7,645.506,819.3010.8 %5.02,024.44481.6576.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค�3,672.531,600.0056.4 %5.0919.49421.3854.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)88,653.718,316.0090.6 %5.04,619.90998.0578.4 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)10,552.468,894.8815.7 %5.03,824.371,828.6952.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์3,662.471,059.0071.1 %5.0995.5552.9894.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์2,971.241,623.6845.4 %5.0753.52282.9462.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์3,770.882,991.0020.7 %5.0995.55464.0253.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์9,271.3637,443.05-303.9 %0.01,680.132,225.43-32.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์11,860.615,420.0054.3 %5.04,207.95256.2593.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์7,798.126,605.0015.3 %5.02,440.771,141.7353.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์7,817.7613,861.25-77.3 %0.01,302.32216.6083.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์3,860.421,026.0073.4 %5.01,071.60562.3347.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์3,695.021,905.0548.4 %5.0995.54305.9069.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์4,560.122,953.0035.2 %5.01,223.73256.5679.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์4,723.393,554.0024.8 %5.01,280.80615.5751.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์5,146.344,030.0021.7 %5.01,033.59111.7589.2 %5.0
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์55,513.439,706.6082.5 %5.0729.87459.2937.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์326,713.5323,800.7692.7 %5.0885.83573.8635.2 %5.0
รจก.นครสวรรค์ 76,708.4266,117.9913.8 %5.01,422.40644.8054.7 %5.0
ทสป.หนองน้ำขุ่น 15,974.3514,610.008.5 %4.0635.86614.793.3 %1.5
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์2,964.444,360.51-47.1 %0.0350.972.8599.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์2,700.45953.0064.7 %5.0615.23218.5064.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์3,571.962,803.0021.5 %5.0900.47355.7560.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์27,947.6717,096.0038.8 %5.01,781.36246.8786.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์3,276.101,780.0045.7 %5.01,045.48316.8369.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์5,589.019,883.80-76.8 %0.01,356.86420.8569.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์4,560.602,103.4453.9 %5.01,299.80618.9852.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์3,896.833,472.8710.9 %5.0862.4336.1995.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์28,911.904,069.0085.9 %5.01,197.27247.6379.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 141,437.2612,828.4369.0 %5.01,338.81214.8584.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 237,389.3110,171.4472.8 %5.01,292.00785.6539.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 357,621.6514,619.0074.6 %5.01,696.57710.0558.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี)24,795.0012,589.9149.2 %5.03,542.14360.6689.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์7,016.475,157.1226.5 %5.0284.03321.95-13.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์104,595.6899,805.004.6 %2.01,849.171,152.7737.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์23,000.861.00100.0 %5.01,050.67545.2248.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์125,053.2870,295.0143.8 %5.01,052.26522.5450.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์25,868.971.00100.0 %5.0919.530.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์38,604.9724,576.1036.3 %5.0865.45633.6526.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย34,074.6915,288.0055.1 %5.0817.29702.4514.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์13,000.3520,114.60-54.7 %0.02,222.452,531.65-13.9 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์12,581.0412,316.552.1 %1.04,157.30234.7794.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 34,531.5228,764.0016.7 %5.01,217.21901.2126.0 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 3,150.731,180.0062.5 %5.01,159.25112.5590.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์37,406.0983,804.00-124.0 %0.01,953.361,625.1416.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 4,088.873,477.0015.0 %5.0995.55669.7532.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์3,138.021,532.0051.2 %5.0653.27211.4367.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์40,589.8635,457.9012.6 %5.04,569.322,738.7540.1 %5.0
รวม 1,569,091 826,411 47.33 % 94,965 40,909 56.92 %