จังหวัดอุทัยธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี2,512.21815.0067.6 %5.0471.84118.1775.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี4,904.453,212.0834.5 %5.0623.9798.3284.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี3,267.141,200.0063.3 %5.0700.04124.9982.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี15,785.1510,352.6834.4 %5.02,356.99911.4361.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี5,781.34600.0089.6 %5.0240.5336.5684.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทัน4,636.97382.0091.8 %5.0197.510.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์4,427.08464.3089.5 %5.0216.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่าง3,724.76476.0087.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่3,747.38595.0084.1 %5.0524.0979.5984.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสัก3,545.73529.0085.1 %5.0346.93103.2570.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉาง4,441.41654.0085.3 %5.0245.1225.1589.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต3,797.78301.0092.1 %5.0255.1646.6281.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี6,114.885,872.194.0 %2.01,023.36646.0936.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี6,719.642,931.0056.4 %5.01,004.28824.6017.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี3,899.73593.0084.8 %5.0642.96501.4722.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี4,175.48998.0076.1 %5.0680.99389.1042.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี7,045.871,200.0083.0 %5.01,879.022,280.00-21.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี3,017.933,687.78-22.2 %0.0571.93662.64-15.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี5,009.983,003.8040.0 %5.01,441.65774.8746.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี7,410.272,204.2270.3 %5.0973.98197.6279.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี9,336.2310,892.00-16.7 %0.01,435.96144.6589.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี5,880.042,256.4461.6 %5.0795.60590.9325.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี3,611.85899.0075.1 %5.0776.0952.8093.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี4,045.60885.0078.1 %5.0585.94412.3629.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี3,162.873,127.501.1 %0.5719.02321.7955.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี9,654.713,680.0061.9 %5.01,389.691,617.94-16.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี5,367.713,600.0032.9 %5.01,099.37568.4848.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี3,360.461,690.0049.7 %5.0795.11188.2776.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี9,518.098,356.3512.2 %5.01,798.7338.8497.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี11,606.931,677.0085.6 %5.0757.08400.9047.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี3,412.831,935.0043.3 %5.0814.13284.7165.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี4,116.131,538.0062.6 %5.0833.14131.1884.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี4,493.711,380.3669.3 %5.0825.23258.2268.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี3,041.261,780.0041.5 %5.0547.9072.1686.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี10,500.801,593.0084.8 %5.01,036.44251.9075.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี35,383.2522,945.4135.2 %5.0759.721,222.43-60.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี3,274.45704.0078.5 %5.0733.8365.2691.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี3,227.221,073.0066.8 %5.0599.93274.9754.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี13,199.191,114.0091.6 %5.04,674.37160.4796.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานี5,174.793,659.7629.3 %5.0833.14416.3450.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี7,597.161,830.0075.9 %5.0795.11125.8784.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษาบอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี6,757.32295.4295.6 %5.01,289.53106.7191.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 140,390.6910,804.1473.3 %5.0923.88434.3853.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 211,785.1212,872.00-9.2 %0.01,598.441,211.2424.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี5,399.474,499.4616.7 %5.0311.47684.76-119.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี61,222.1457,768.005.6 %2.51,219.85552.4554.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี36,548.2830,647.4016.1 %5.0838.85950.99-13.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี19,916.279,235.3353.6 %5.0716.93570.0020.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี9,451.3616,881.98-78.6 %0.01,647.921,082.4434.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 4,628.012,074.4055.2 %5.0883.17402.2054.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี2,676.801,446.0046.0 %5.0528.88224.7757.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี17,838.7611,544.0035.3 %5.04,377.671,667.5061.9 %5.0
รวม 479,545 274,755 42.71 % 51,338 23,310 54.59 %