จังหวัดกำแพงเพชร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร2,476.56842.0066.0 %5.0548.46127.3576.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร8,760.833,952.0054.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร2,802.801,617.0042.3 %5.0681.58223.1767.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร3,495.651,520.0056.5 %5.0757.6470.1390.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร11,315.466,775.6140.1 %5.02,069.75722.9565.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร4,900.561,229.0074.9 %5.0390.970.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี3,763.93572.0084.8 %5.0448.4954.5887.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง3,646.81496.0086.4 %5.0322.8162.9580.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย3,585.30312.2491.3 %5.0253.3137.4485.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ3,608.92828.0077.1 %5.0303.0554.3782.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน3,470.99676.6780.5 %5.0360.4760.9883.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม3,521.47478.0086.4 %5.0268.950.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี3,440.07430.0087.5 %5.0364.720.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร4,249.516,249.32-47.1 %0.01,271.06930.0526.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร3,902.491,920.0050.8 %5.01,137.96861.0824.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร3,457.581,358.0060.7 %5.0776.6547.3093.9 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 430,497.4429,450.643.4 %1.55,928.685,125.2513.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร2,463.601,700.0031.0 %5.0548.47358.1534.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร5,096.973,044.0040.3 %5.01,632.38655.5059.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร2,230.683,213.00-44.0 %0.0589.97215.3163.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร4,820.321,649.0065.8 %5.01,518.27370.5075.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร4,465.822,585.7042.1 %5.01,328.12674.9349.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร10,754.7019,069.32-77.3 %0.05,808.10194.9696.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร3,532.471,653.6053.2 %5.01,131.08111.0690.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร1,541.68401.0074.0 %5.064.5718.9270.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร3,019.47110.0096.4 %5.0776.66119.0084.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร2,742.94710.0074.1 %5.0662.56148.1077.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร3,188.962,772.6113.1 %5.0525.40370.4929.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร4,887.735,412.00-10.7 %0.01,252.06619.4050.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร3,689.984,803.00-30.2 %0.01,042.88399.0061.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร3,092.451,768.1942.8 %5.0738.63233.1068.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร16,890.5016,038.585.0 %2.52,088.76255.8087.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร13,576.8710,917.0119.6 %5.02,219.416,067.84-173.4 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร11,054.451,856.0083.2 %5.0795.67440.8044.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร3,035.661,889.0037.8 %5.0776.67318.7459.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร4,248.082,219.0047.8 %5.0947.80152.1184.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร3,719.071,959.2047.3 %5.01,042.87514.0550.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร4,057.662,307.0043.1 %5.0795.6754.5893.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร38,174.162,594.0093.2 %5.0932.78487.2347.8 %5.0
เรือนจำกลางกำแพงเพชร 68,652.0231,508.0054.1 %5.01,311.251,098.9516.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,514.66849.0066.2 %5.0567.480.9599.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร3,190.181,356.0057.5 %5.0795.670.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,603.33821.0068.5 %5.0605.51207.3065.8 %5.0
สปส.จ.กำแพงเพชร4,671.854,245.889.1 %4.51,156.97449.9161.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร3,998.792,360.0041.0 %5.01,175.98425.3763.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร3,883.064,192.56-8.0 %0.0954.32570.6140.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 130,080.0313,536.2155.0 %5.01,633.14494.8269.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 211,471.789,648.0015.9 %5.01,776.86924.1748.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร)23,062.728,278.2264.1 %5.02,800.341,195.3057.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร1,529.453,884.00-153.9 %0.0259.39684.00-163.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร70,655.5244,100.0037.6 %5.01,510.61675.4555.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร22,574.771,255.0094.4 %5.0906.09204.2577.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร31,757.1911,958.0062.3 %5.0834.97332.5060.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี26,014.27892.0096.6 %5.0835.56199.5076.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร17,872.0714,555.8118.6 %5.01,876.351,822.652.9 %1.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 2,982.132,124.0028.8 %5.0757.64327.4556.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 215,913.645,884.2163.0 %5.02,344.911,843.5021.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร2,601.50709.0072.7 %5.0605.51201.1166.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร11,041.867,726.9630.0 %5.03,233.411,969.5039.1 %5.0
รวม 608,251 317,262 47.84 % 69,045 34,788 49.62 %