จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา2,464.91372.0084.9 %5.0341.31165.0051.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา4,564.335,594.70-22.6 %0.0835.76354.0457.6 %5.0
สำนักงานคลังเขต 13,239.011,526.2352.9 %5.0493.4036.2992.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,003.721,758.0041.5 %5.0550.4474.7486.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา118,946.2314,550.0023.2 %5.02,742.25899.6467.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา223,349.0520,656.3611.5 %5.02,288.38532.7576.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา4,632.742,424.0047.7 %5.0220.1659.8372.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา3,836.28850.0077.8 %5.0351.5636.8389.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ4,664.02679.0085.4 %5.0324.2467.6279.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย4,750.462,092.0056.0 %5.0223.2370.5468.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี4,090.95548.0086.6 %5.0225.5962.3672.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่4,108.68421.0089.8 %5.0186.6525.3086.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง4,693.36729.0084.5 %5.0222.2860.1173.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง3,690.67396.0089.3 %5.0247.4287.9864.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช4,120.66403.0090.2 %5.0146.142.0098.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก3,471.25409.0088.2 %5.0194.6110.0094.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล1,447.60727.0049.8 %5.0129.7172.4544.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร3,701.35565.0084.7 %5.0269.7153.4880.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย5,568.113,122.0043.9 %5.0283.8644.6384.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย3,794.33513.0086.5 %5.0193.3858.6969.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน3,711.38561.0084.9 %5.0173.0249.5171.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน4,681.551,416.0069.8 %5.0322.8579.4275.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 14,396.146,615.21-50.5 %0.01,005.04524.0747.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 23,098.334,049.00-30.7 %0.0649.09731.50-12.7 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,970.822,071.0030.3 %5.0493.44193.1360.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,421.881,867.0057.8 %5.0892.77824.007.7 %3.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,094.771,713.0044.6 %5.0588.48253.7156.9 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 13,682.521,979.0046.3 %5.0893.80458.7548.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,134.361,088.0065.3 %5.0474.42263.9944.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,218.513,366.0035.5 %5.01,327.64220.6883.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,444.062,012.4117.7 %5.0518.30520.79-0.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,468.463,213.5128.1 %5.01,284.91817.1436.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,049.762,044.0049.5 %5.0835.72230.9972.4 %5.0
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒4,168.6726.0599.4 %5.0968.82169.1082.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,067.9820,249.00-186.5 %0.01,325.2066.5395.0 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,238.023,303.0022.1 %5.01,025.87319.6768.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,433.561,013.0070.5 %5.0672.990.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,227.951,751.0045.8 %5.0562.04404.2628.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,110.713,996.002.8 %1.0866.89283.6367.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,256.202,424.0053.9 %5.01,330.14452.9465.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,436.196,554.00-20.6 %0.01,120.96580.8548.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,239.79738.0082.6 %5.0778.64273.6064.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,694.3911,009.47-43.1 %0.01,801.9472.7196.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา10,858.692,742.0074.7 %5.0645.55511.1320.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,286.663,845.0010.3 %5.0797.68507.2436.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,939.293,653.0047.4 %5.01,139.97123.7989.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,871.473,349.8531.2 %5.01,158.96613.9847.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,008.084,902.002.1 %1.0854.7851.3994.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา8,110.995,744.0029.2 %5.0377.36296.2721.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา12,995.388,612.0033.7 %5.0542.02136.7774.8 %5.0
รจก.พระนครศรีอยุธยา 39,039.4050,025.00-28.1 %0.0601.35440.7126.7 %5.0
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 77,313.1889,512.00-15.8 %0.01,150.41580.5349.5 %5.0
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 38,550.5730,202.7221.7 %5.0553.81249.6254.9 %5.0
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 146,054.48121,030.0317.1 %5.07,874.84159.0098.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,257.03998.0069.4 %5.0452.92174.7361.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,571.334,404.003.7 %1.5986.68114.4188.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,847.464,002.00-4.0 %0.0664.54440.1833.8 %5.0
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา5,730.286,580.00-14.8 %0.01,577.35544.7565.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,731.431,805.0061.9 %5.0797.8166.9591.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา25,533.845,334.6079.1 %5.01,347.00755.2543.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา19,589.3221,115.44-7.8 %0.06,540.52179.5297.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา41,572.064,854.3988.3 %5.0752.55204.8172.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑13,124.6012,293.046.3 %3.02,250.83877.3461.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 244,522.0811,803.4473.5 %5.02,695.89524.1480.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1,364.775,107.65-274.2 %0.0372.95504.69-35.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา71,061.7596,252.00-35.4 %0.01,417.801,036.2926.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์24,726.2223,628.004.4 %2.0616.61449.5827.1 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา19,136.4116,240.0015.1 %5.0447.52902.20-101.6 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 99,541.4943,805.2456.0 %5.0618.71585.745.3 %2.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 18,086.7519,956.98-10.3 %0.0658.18969.48-47.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา144,932.0523,335.0083.9 %5.0523.85271.6148.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 19,339.4511,125.0042.5 %5.0463.18589.49-27.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเสนา 65,404.1821,814.0066.6 %5.0530.00887.50-67.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา9,530.8419,720.76-106.9 %0.01,517.811,272.4616.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3,473.441,456.0058.1 %5.0778.64603.2522.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,207.051,900.0040.8 %5.0417.37232.5344.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา16,470.2624,520.44-48.9 %0.03,327.333,792.82-14.0 %0.0
รวม 1,227,166 847,063 30.97 % 75,836 30,216 60.16 %