จังหวัดตาก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก2,392.34379.0084.2 %5.0654.04237.8963.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก19,652.7712,000.8538.9 %5.067.0375.15-12.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.แม่สอด20,092.8022,642.49-12.7 %0.089.82214.81-139.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ จ.ตาก10,416.2610,629.00-2.0 %0.055.1934.9536.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก3,234.203,893.85-20.4 %0.0996.33208.5179.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตาก3,170.411,604.0049.4 %5.0920.270.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก17,491.477,812.0055.3 %5.02,802.851,315.4953.1 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สอด25,733.6025,596.740.5 %0.52,801.411,114.0560.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก6,765.834,295.5936.5 %5.01,186.491,910.45-61.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก4,196.032,518.7840.0 %5.01,262.57643.7549.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก2,952.621,228.0058.4 %5.0882.24112.8787.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตาก3,073.931,008.0067.2 %5.0882.24593.8832.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก3,490.452,436.0030.2 %5.01,205.511,135.255.8 %2.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก2,158.032,118.081.9 %0.5608.41433.2028.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก4,523.393,086.0031.8 %5.01,566.8157.0096.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)11,498.311,640.1685.7 %5.01,110.43184.4683.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก13,691.596,947.0849.3 %5.01,086.51229.2678.9 %5.0
ท่าอากาศยานตาก20,981.374,345.0079.3 %5.0176.301.8599.0 %5.0
ท่าอากาศยานแม่สอด71,177.92103,989.60-46.1 %0.01,210.99274.0077.4 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก3,702.48771.0079.2 %5.01,148.46222.3080.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)14,578.637,357.3949.5 %5.05,314.29104.5098.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก3,064.21310.0089.9 %5.097.2380.2317.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)1,175.45260.0077.9 %5.033.8227.0719.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)1,175.45213.0081.9 %5.082.557.8590.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก2,765.89778.0071.9 %5.0920.28165.5782.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก2,905.30433.0085.1 %5.0298.17311.01-4.3 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก3,571.752,571.0028.0 %5.01,129.45681.1939.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดตาก8,984.0522,366.00-149.0 %0.01,795.013,265.57-81.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก13,745.705,344.0061.1 %5.02,251.39445.2980.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก1,341.791,404.00-4.6 %0.0958.29185.4080.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก96,729.055,798.9594.0 %5.04,629.28145.7796.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก8,560.511,805.0078.9 %5.0958.29563.3441.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก5,268.783,683.1930.1 %5.0811.28410.4349.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก3,230.271,407.0056.4 %5.0996.33438.7356.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก3,107.641,189.1261.7 %5.0725.20317.0256.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก3,790.151,807.8052.3 %5.0787.1674.4190.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก10,031.652,242.4077.6 %5.0449.61496.38-10.4 %0.0
เรือนจำกลางตาก 39,652.9839,390.040.7 %0.51,148.34472.4958.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก2,532.55783.0069.1 %5.0654.04153.1476.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก6,264.102,468.4060.6 %5.01,890.06541.8571.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก2,795.79639.0077.1 %5.0643.90501.5522.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก5,298.763,601.6232.0 %5.01,015.35415.7959.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก4,078.392,892.2729.1 %5.01,338.61299.0577.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก23,425.752,825.4087.9 %5.08,792.90263.5497.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 126,778.752,047.0092.4 %5.05,673.92586.8589.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 24,218.806,580.0472.8 %5.02,759.32680.8275.3 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดตาก5,438.4043,352.38-697.2 %0.0281.27476.33-69.3 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก6,404.413,337.6647.9 %5.0406.71573.58-41.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก19,687.8328,518.40-44.9 %0.01,094.78960.2012.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตาก45,169.1137,276.0017.5 %5.01,368.17776.1543.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด80,081.582,680.0096.7 %5.01,247.36412.6866.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก15,965.2416,295.00-2.1 %0.01,362.472,724.46-100.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 3,600.172,375.1634.0 %5.01,148.45678.6940.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก2,580.26483.0081.3 %5.0692.08203.3070.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก39,522.5612,748.0067.7 %5.06,433.734,572.3428.9 %5.0
รวม 787,918 486,203 38.29 % 80,903 32,013 60.43 %