จังหวัดสุโขทัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย2,657.48451.0083.0 %5.0482.4397.3179.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย8,215.324,760.3042.1 %5.054.610.9598.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย2,935.081,380.0053.0 %5.0691.61125.9681.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย2,951.271,627.0044.9 %5.0691.59189.4572.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย14,773.096,269.3657.6 %5.01,908.64557.4370.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย4,233.901,874.0055.7 %5.0250.2055.1078.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก4,288.78849.0080.2 %5.0328.1472.4477.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง3,781.49631.0083.3 %5.0261.6536.9585.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย3,674.43889.0075.8 %5.0468.5153.6788.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย4,270.41749.0082.5 %5.0296.0034.2088.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ3,711.92777.0079.1 %5.0239.6047.5080.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ3,541.14455.0087.2 %5.0224.88133.0040.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร3,586.61533.0085.1 %5.0289.7957.0080.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม3,579.43590.0083.5 %5.0345.9440.1488.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย4,863.075,877.00-20.8 %0.01,375.511,788.35-30.0 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย3,162.901,370.0056.7 %5.0615.57192.6768.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย3,696.121,640.0055.6 %5.01,052.24594.7743.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,067.961,000.0067.4 %5.0748.66268.2464.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย2,901.37489.0083.1 %5.0672.60374.7944.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย6,917.693,215.0053.5 %5.02,250.921,366.3039.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย2,103.872,312.84-9.9 %0.0537.69601.63-11.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,869.862,250.0041.9 %5.01,128.98566.5249.8 %5.0
ส.ป.ก. สุโขทัย2,725.622,703.000.8 %0.5558.50345.5438.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย6,273.0611,825.00-88.5 %0.01,471.270.9599.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย3,390.811,234.8563.6 %5.0824.72156.7581.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย3,685.00387.0089.5 %5.074.5636.4251.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย3,276.16617.0081.2 %5.0748.660.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย2,606.87344.0086.8 %5.0558.50368.5134.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย3,304.091,699.2048.6 %5.0824.72366.2755.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย6,974.1825,407.00-264.3 %0.01,243.082,727.11-119.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย4,633.173,203.0030.9 %5.01,376.19410.0270.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย5,333.881,442.0073.0 %5.0805.71140.5082.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย5,368.8313,940.39-159.7 %0.01,224.06160.0186.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย3,180.34327.0089.7 %5.0748.66662.1511.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย3,362.704,412.00-31.2 %0.0862.76313.9463.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย4,512.203,922.0013.1 %5.01,338.16189.8685.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย4,865.241,459.0070.0 %5.0602.85311.3348.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย2,666.431,804.0032.3 %5.0577.5257.8090.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย10,320.351,499.0085.5 %5.0729.64496.3032.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย33,803.3324,567.0027.3 %5.0740.05577.6022.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,418.04885.0063.4 %5.0482.44210.8356.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย3,935.072,466.3637.3 %5.0748.66358.3452.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,830.97963.9066.0 %5.0596.53303.4349.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย4,457.023,280.1026.4 %5.0928.70455.0551.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย3,113.922,664.0014.4 %5.0710.63316.3955.5 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย5,138.774,198.5018.3 %5.01,674.631,089.1535.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย2,944.613,863.40-31.2 %0.0691.61229.8066.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 122,152.9114,032.7536.7 %5.02,005.75410.0179.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 230,303.378,551.6871.8 %5.02,105.88721.1665.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (จังหวัดสุโขทัย และตาก)60,202.246,466.8089.3 %5.03,681.52682.2781.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย1,802.883,514.90-95.0 %0.0298.56720.89-141.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย58,049.8955,980.003.6 %1.51,227.38314.6574.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย44,037.0340,232.008.6 %4.0787.68523.8833.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย9,473.8118,953.29-100.1 %0.0666.711,140.00-71.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย21,155.3415,756.0025.5 %5.0630.06591.006.2 %3.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย41,843.6610,676.5174.5 %5.0831.591,075.88-29.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง59,664.3117,904.0070.0 %5.0771.42996.05-29.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย7,530.0512,947.89-71.9 %0.01,428.032,482.37-73.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 3,279.902,664.0018.8 %5.0729.64242.9366.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย2,719.931,020.0062.5 %5.0520.46214.9058.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย28,004.4711,301.6059.6 %5.04,397.735,128.20-16.6 %0.0
รวม 622,124 379,104 39.06 % 56,141 32,784 41.60 %